Regjeringen foreslår en nasjonal klagenemnd for fagskolestudenter. Men muligheten for fagskolestudenter til å ta studiepoeng er ikke en del av dette lovforslaget. Ill. foto: Alf Ove Hansen
Regjeringen foreslår en nasjonal klagenemnd for fagskolestudenter. Men muligheten for fagskolestudenter til å ta studiepoeng er ikke en del av dette lovforslaget. Ill. foto: Alf Ove Hansen

Fagskolestudentenes rettigheter skal styrkes

Fagskolestudenter skal få samme rettigheter som studenter ved høgskoler og universiteter, foreslår regjeringen.

Publisert

 

Regjeringen fremmet fredag 15. april et lovforslag som tar sikte på å styrke rettssikkerheten og gi likere rettigheter til fagskolestudentene. Forslaget innebærer blant annet å lovfeste retten til vitnemål, opprette en nasjonal klagenemnd for fagskolene og hindre feilaktig markedsføring av fagskoleutdanning.

Flere av forslagene vil styrke rettsvernet til fagskolestudentene, mener Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

– Fagskolestudentene er den mest utsatte studentgruppen med lavest rettsvern. Derfor er vi fornøyde med at regjeringen nå tar flere steg for rette opp situasjonen, sier hun.

I tillegg til en lokal klagenemnd skal det også opprettes en nasjonal klagenemnd for fagskolen etter modell fra universitets- og høyskolesektoren. Det åpnes for at studentene kan klage på eksamenskarakterer og få disse begrunnet.

 

– Mer likebehandling

– Nasjonalt klageorgan er særlig viktig for å sikre en uavhengig behandling i klagesaker. Siden fagskolesektoren består av mange små enheter, vil dette gi trygghet for likebehandling av studenter uansett hvilken fagskole de studerer ved, sier Kjørholt.

Organisasjon for norske fagskolestudenter mener regjeringens lovforslag vil gi en tryggere studiehverdag for fagskolestudentene.

– Dette er det andre forslaget regjeringen fremmer i 2016 som vil styrke fagskolestudentenes rettigheter. 18. mars la regjeringen fram forslag om å gi fagskolestudentene egen representant i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), der de i dag kun har vara til Norsk Studentorganisasjon (NSO), sier Kjørholt.

Isaksen mener fagskolestudentene er blitt forskjellsbehandlet.

– Fagskolestudentene har for lenge blitt stemoderlig behandlet i vårt utdanningssystem. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor styrker vi rettighetene til fagskolestudentene. Dette er viktige yrkesrettede utdanninger som Norge trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Til nå har det vært opp til hver enkelt fagskole å utforme reglene for studentenes rettigheter og plikter.

– Dette har vært uheldig, fordi det kan føre til ulikt regelverk ved fagskolene. Vi vil gi alle fagstudenter like rettigheter og plikter, sier Isaksen.

Mer detaljerte lovbestemmelser om eksamen, sensurering, utestenging og bortvisning av studenter, om fusk og bestemmelser om krav til politiattest og skikkethetsvurderinger vil sikre fagskolestudentene mot ulik behandling i slike saker, fastslår kunnskapsministeren.

 

Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Regjeringen foreslår også å innføre en ny ordning for godkjenning av fagskoleutdanning fra utlandet.

– Mangelen på system for å vurdere utenlandsk fagskoleutdanning gjør integreringen i norsk arbeidsliv vanskelig for mange innvandrere. En prøveordning skal gjøre det lettere for utenlandske arbeidere å få seg arbeid de er kvalifisert for, sier Isaksen.

I første omgang skal godkjenningsordningen være midlertidig. NOKUT skal gi rådgivende uttalelser om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

– NOKUT vil med dette få mulighet til å opparbeide seg kunnskaper om fagskoler i utlandet. Samtidig kan en generell godkjenningsordning innføres gradvis, for noen land av gangen, foreslår statsråden.

Lovforslaget skal behandles i Stortinget i løpet av våren.

 

Fagskolestudentene har flere krav

Helt siden ONF ble stiftet i 2012 har organisasjonen jobbet for at studenter ved fagskolene skal ha de samme rettighetene som andre studenter i Norge. Fra i år har ONF fått egne lokaler i Oslo sentrum.

ONF-leder Kjørholt setter pris på at myndighetene nå har fagskolene høyere opp på agendaen.

– Kunnskapsdepartementet har gjort 2016 til fagskolens år. Derfor er det travel aktivitet i vår organisasjon akkurat nå. Vi håper å få gjennomslag for at fagskoleutdanning er en tertiær utdanning. Vi mener at fagskolen må bli betegnet som høyere yrkesfaglig utdanning, sier hun.

– Hvilke andre krav stiller dere?

– Viktigst for oss er at fagskolestudentene får muligheten til å ta studiepoeng på lik linje med studenter på høgskoler og universiteter, medlemskap i studentsamskipnadene og bedre finansiering av fagskolestudiene. Dette er spørsmål som ikke er berørt i lovforslaget som ble lagt fram 15. april, fastslår Kjørholt.

Kjørholt har blant annet møtt politikere fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun deltok også på en høring om fagskolene arrangert av Høyre og Fremskrittspartiet i februar 2016.

– Fagskolen må bli sett på som en relevant utdanningsvei, enten man har fag- eller svennebrev, studiekompetanse, realkompetanse eller søker en spesialisering innenfor yrkesfeltet sitt, sier Kjørholt.

ONF har de siste to årene hatt en stor økning i medlemsmassen.

– Fra å ha 300 medlemmer i 2013, representerer ONF nå rundt halvparten av alle de 15.447 studentene som studerer ved fagskoler i Norge. Våre 20 medlemslag har studier innenfor sju ulike fagområder; samfunnsfag og juridiske fag, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, helse, sosial- og idrettsfag, primærnæringsfag, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, og humanistiske og estetiske fag, forteller Kjørholt.

 

Powered by Labrador CMS