Liten økning i andelen barnehager som oppfyller pedagognormen

Ved utgangen av fjoråret oppfylte 71 prosent av barnehagene pedagognormen. Det er en liten økning fra året før.

Publisert

I 2020 var det 69 prosent av barnehagene som oppfylte normkravet. Året etter har andelen økt til 71 prosent.

Det viser oversikten Utdanningsdirektoratet har publisert i Utdanningsspeilet 2022.

Tallene viser at siden reglene ble skjerpet i 2018 har barnehagene fått gradvis flere pedagoger. Men fremdeles er det altså omtrent tre av ti barnehager som ikke oppfyller normkravet.

Færre barn per ansatt

I tillegg til krav om antall pedagoger, er det også et generelt bemanningskrav i norske barnehager (se faktaboks).

Tallene fra Udir viser at bemanningstettheten på nasjonalt nivå har bedret seg.

I 2016 var det i snitt 6 barn per ansatt. I 2021 var tallet 5,7 barn per ansatt i perioden. Over tid har kommunale barnehager hatt bedre bemanning enn de private barnehagene, men den forskjellen har jevnet seg ut de siste årene.

Om bemannings- og pedagognormen

  • Bemanningsnormen krever at barnehagene skal ha minst én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.
  • Normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) krever at barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
  • Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Barnehageloven § 26, forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager §§ 1 og 2.

Totalt er det nå 53 barnehager i Norges om ikke oppfyller bemanningsnormen. 17 av dem har dispensasjon fra normen.

Mange barnehager oppgir imidlertid at de kun har bemanning etter normen i noen timer hver dag og det er et uttalt mål fra regjeringen å styrke både bemanningsnormen og pedagognormen.

I Hurdalsplattformen heter det at de vil styrke pedagognormen med krav om minst 50 prosent barnehagelærere og forbedre bemanningsnormen gjennom å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna og gjennomgå finansiering av normen.

– Regjeringen vil at barna skal møte flere ansatte med riktig kompetanse og heve kvaliteten på barnehagetilbudet, sa kunnskapsminister Tonje Brenna til Utdanningsnytt i februar i år.

Hun har varslet at hun vil legge frem en ny barnehagestrategi nå i høst.

Powered by Labrador CMS