Kjære politikere, ta på alvor svarene i en foreldreundersøkelse dere selv har bedt om

Debatt. Hvis regjeringen tar svarene fra foreldreundersøkelsen på alvor må bemanningen i barnehagene økes.

Publisert Sist oppdatert

Da har vi igjen hatt foreldreundersøkelse i barnehagene. Hva vil regjeringen bruke svarene i foreldreundersøkelsen til?

Hvilke type spørsmål er det foreldrene svarer på?

Har foreldrene likt utgangspunkt og oppfatning av spørsmålene?

Og hva er det egentlig foreldreundersøkelsen måler?

Hvis regjeringen skal ta svarene på alvor og følge opp det foreldrene er misfornøyde med, ja da er det bemanningen i barnehagene som må økes.

I en artikkel på Utdanningsnytt i slutten av februar kommer det frem at årets foreldreundersøkelse viser at «flere foreldre har blitt mer misfornøyde med bemanningstettheten».

I artikkelen heter det: «ett av spørsmålene er: Jeg opplever at bemanningstetthet – antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende. Her er snittskåren 3,9. Det er det eneste spørsmålet i undersøkelsen hvor snittskåren faller under 4. I snitt er altså foreldrene ganske fornøyde. Men nesten en av fem foreldre er uenige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende».

Det er et alvorlig signal til regjeringen at bemanningstettheten er det som får dårligst skår i undersøkelsen.

Som tillitsvalgt i mange år kjenner jeg meg igjen i dette, det samsvarer med hva de ansatte i barnehagene uttaler om bemanningsnormen. Svarene i undersøkelsen kan tyde på at foreldre nå ser, og er blitt opplyst om at bemanningsnormen ofte ikke gjelder mer enn noen timer pr dag i de verste tilfellene.

Det må altså komme på plass i barnehagene en bemanningsnorm som ikke bare øker, men som og er gjeldende gjennom hele barnehagedagen.

Vil regjeringen vektlegge svarene fra foreldrene i denne undersøkelsen og vil det føre til noen konsekvenser og endringer?

Jeg mener det er et klart og tydelig signal til regjeringen at foreldre er misfornøyde med bemanningsnormen, og at nå må det skje en forbedring.

Å øke bemanningsnormen gjennom hele barnehagedagen gir de ansatte i barnehagene rundt om i landet bedre tid til å bygge relasjoner til hvert enkelt barn, følge opp og støtte det enkelte barn og barn i grupper, og bedre tid til å hjelpe dem å bygge relasjoner med andre barn. Rett og slett gi barna det beste utgangspunktet de fortjener for resten av livet.

I rammeplanen for barnehager som er fastsatt av Stortinget står det blant annet: «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng».

Det er viktig at det legges til rette for at rammeplanens intensjoner kan gjennomføres til det beste for alle barn i barnehagen.

Igjen har foreldre gitt tydelige signaler, og de samme tilbakemeldingene med historier fra virkeligheten i barnehagene får vi fra de ansatte.

Så kjære politikere, lytt til de ansatte i barnehagene. Ta på alvor svarene i en foreldreundersøkelse dere selv har bedt om og prioriter at dette følges opp gjennom bemanningsnorm gjennom hele dagen.

Dette vil føre til tidlig innsats i praksis, det er smart samfunnsøkonomi det.