Barnehage-ansatte har fortsatt høyere sykefravær enn andre grupper, men for de private barnehagene går det stadig bedre. Foto: Erik M. Sundt
Barnehage-ansatte har fortsatt høyere sykefravær enn andre grupper, men for de private barnehagene går det stadig bedre. Foto: Erik M. Sundt

Private barnehager er gradvis blitt friskere enn offentlige

Sykefraværet synker år for år i de private barnehagene, mens det holder seg stabilt høyt i de offentlige. I løpet av fem år er forskjellen blitt markant.

NRK meldte torsdag at offentlige barnehager sliter med et skyhøyt sykefravær, som totalt sett var på 12,5 prosent i hele fjor, ifølge tall fra KS.

 

Samtidig kom det tall fra SSB denne uka, som viser det legemeldte sykefraværet i barnehagene i andre kvartal. Det var på 9 prosent i offentlig sektor, og 7,9 prosent i privat. Tallene er lavere enn KS sitt ettersom det ikke inkluderer egenmeldinger, og bare gjelder andre kvartal som generelt har lavere sykefravær enn vinter- og høst-kvartalene.

 

Det legemeldte sykefraværet har hatt en ørliten vekst i offentlig sektor de siste årene. Fra 8,7 prosent i andre kvartal 2010 til 9 prosent i 2017. Også i de øvrige kvartalene har tallene holdt seg rimelig stabile i offentlig sektor.

 

Men i privat sektor har det skjedd noe. Der har sykefraværet gått ned fra 9 prosent i andre kvartal 2010, til 7,9 prosent i andre kvartal i år. Fra 2012 og ut har forskjellen mellom offentlig og privat sektor blitt større år for år.

 

Det siste året har forskjellen mellom privat og offentlig sektor i legemeldt sykefravær vært på over 1 prosentpoeng (se tabell nederst i saken).

 

– Det er vanskelig å gi et klart svar på hvorfor sykefraværet er lavere i de private barnehagene enn de kommunale. Det er nok en kombinasjon av mange faktorer som spiller inn, men blant annet god ledelse og at mange barnehager har jobbet strukturert og godt med sykefraværet i mange år, kan være en forklaring, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

 

Han understreker at PBL er opptatt av at sektoren som helhet kan lære av de barnehagene som har fått gode resultater, enten det er private eller kommunale. Også PBL mener sykefraværet i sektoren er for høyt. 

 

– Veldig mange av våre medlemsbarnehager jobber målrettet og godt med å redusere sykefraværet. I 2010 ble det lovpålagt med bedriftshelsetjeneste i barnehagene. PBL startet da egen bedriftshelsetjeneste, spesielt rettet mot barnehagesektoren, sier Iversen. 

 

– Bedriftshelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for mange private barnehager og kan være én av årsakene til at sykefraværet har gått ned i private barnehager. Men vi har ikke nok kunnskap om årsakene i dag og ønsker derfor at det skal forskes mer på dette området, sier Iversen.

 

 

 

Forskjell i ansatte

 

Rådgiver Rune Soleng i KS, analyse og statistikk forklarer at andelen som leverer egenmelding er noe høyere i barnehagesektoren enn øvrige grupper, og at KS selv har bestilt en rapport for å se på hvorfor sykefraværet er høyere i kommunal sektor.

 

Undersøkelsen viser ifølge Soleng at forskjellen kan forklares med sammensetningen av ansatte i kommunal og privat sektor. Rapporten har ikke sett på barnehager spesifikt.

 

– Kommunal sektor skiller seg fra privat sektor på viktige områder: Vi har en veldig høy andel kvinner, vi har ansatte som jobber i barnehager og innen helse og omsorg. Vi har litt høyere gjennomsnittsalder enn privat sektor, sier Soleng.

 

– Sykefraværet i kommunene er altså høyt på grunn av sammensetningen vi har av ansatte og oppgaver. Rapporten viser også at kontrollert for slike faktorer er utviklingen gunstig sammenlignet med privat sektor, legger han til.

 

 

 

Ikke bare kvinner og bakterier

 

KS opplyser til Utdanningsnytt at det er en viss økning i det totale sykefraværet i de offentlige barnehagene i 2016, men at den ikke er stor. Forskjellen mellom barnehagesektoren og andre kommunale sektorer er imidlertid mye større.

 

En av forklaringene kan være at det i barnehager jobber langt flere kvinner, at det er flere med lavere utdanning og at det rett og slett er mer smitte i en barnehage.

 

– Deler av nivået på sykefraværet i barnehagene kan forklares med for eksempel kjønnssammensetning. Men også når man sammenligner kvinner med kvinner ser man at sykefraværet er høyere i barnehagene enn i andre tjenesteområder i kommunene, sier Soleng.

 

Han forklarer at KS ser en betydelig variasjon kommunene imellom. Den variasjonen forteller at det ikke bare er de særegne barnehage-premissene som gjør at sykefraværet er svært høyt enkelte steder.

 

– I og med at det er store variasjoner mellom kommuner og mellom barnehager, så mener vi det er et stort potensial i å få ned fraværet i sektoren. Det handler om å jobbe med arbeidsmiljø og organisasjonskultur, og ha tydelige ledere som både utfordrer og støtter medarbeidere. Samtidig må alle ansatte og tillitsvalgte bidra til et godt og forebyggende arbeidsmiljø. Det er viktig å ha sykefravær høyt på dagsordenen i alle virksomheter, og diskutere seg fram i fellesskap til hvordan vi skal ha det hos oss, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen i KS sin avdeling for arbeidsgiverpolitikk.

 

 

 

Konkret satsing i 27 kommuner

 

– Kan man finne andre grunner til høyt sykefravær som går igjen i de barnehagene som kommer høyt opp på lista?

 

– Vi vet gjennom forskning at ulike arbeidsmiljøfaktorer påvirker sykefraværet. For eksempel at høy grad av autonomi og rolleklarhet i arbeidet, riktig bruk av kompetanse og mestringsorienterte ledere forebygger fravær. Det kan være ulike kulturer for fravær, samt muligheter og evne til tilrettelegging som kan forklare variasjoner i fraværet mellom virksomheter. Derfor er dette innholdet i den drahjelpen KS nå retter mot større kommuner med høyt fravær, hvor målet er å styrke lederne i mestringsorientert ledelse og forebyggende innsats, sier Børrestuen.

 

KS har ikke gjort analyser som ser på om det er store forskjeller mellom barnehagene basert på antall barn eller voksne.

 

Børrestuen viser til at KS vil ha en forsterket satsing på sykefravær i større kommuner, og understreker at helse- og omsorg og barnehagesektoren da er høyt prioritert.

 

– Det er disse sektorene som har det høyeste fraværet. Satsingen er et samarbeidsprosjekt mellom KS og NAV som har som mål å gi drahjelp til kommunens eget arbeid med vekt på å styrke lederne i mestringsorientert ledelse og forebyggende innsats, sier hun.

 

Foreløpig har 27 kommuner fått tilbudet, og KS jobber for å rulle det ut til enda flere i løpet neste år. 

Powered by Labrador CMS