Henriette Sinding Aasen

Utvalg vil straffe foreldre som tvinger barn med på skadelige utenlandsopphold

Norge må gjøre mer for å verne barn og unge som utsettes for tvang, trusler og negativ sosial kontroll, mener utvalget som nå foreslår mer og strengere straff.

Publisert

– Når skolen starter opp igjen til høsten, vil flere pulter stå tomme. For dette utvalget har det vært særlig viktig å vurdere lovendringer som kan gi barn og unge et bedre rettsvern, sa utvalgsleder Henriette Sinding Aasen da hun overleverte sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) mandag formiddag.

Et av forslagene lovutvalget om negativ sosial kontroll kommer med, er å innføre en helt ny bestemmelse i straffeloven som gjør det straffbart å ta med barn og unge på «skadelige utenlandsopphold». Det kan typisk være foreldre som tar med barn til sine egne hjemland for å disiplinere dem.

– Utvalget foreslår et nytt straffebud som rammer personer med foreldreansvar som sender, tar med eller etterlater et barn til forhold som medfører alvorlig fare for barnets liv eller helse – for eksempel der det er alvorlig fare for at barnet blir utsatt for eksempel frihetsberøvelse, voldtekt, tvangsekteskap, barneekteskap, kjønnslemlestelse eller mishandling, sa Aasen.

Hun har ledet utvalget som har gått inn i hele det norske lov- og regelverket som berører saker med negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold for å se om det godt nok forebygger og ivaretar ofrene.

Strengere lovverk

Aasen la fram en lang rekke forslag som skjerper, tydeliggjør og utvider det norske lovverket:

  • Begrepet «nære relasjoner» i loven bør utvides fra kjernefamilien til å gjelde personer i storfamilien, som tanter, onkler og fettere
  • Mishandling begått av flere i fellesskap skal regnes som grov mishandling, noe som vil innebære strengere straff ved domfellelse.
  • Æresmotiv skal være straffeskjerpende under straffeutmålingen.
  • En ny bestemmelse som kriminaliserer å ta med og etterlate barn på «skadelige utenlandsopphold».
  • Strengere og mer omfattende bestemmelser om barneekteskap. Utvalget vil heve strafferammen fra tre til seks år og utvide definisjonen av barneekteskap fra 16 til 18 års alder. Foreldre og vigslere skal kunne straffes.
  • Barnevernet og politiet skal gis mulighet til å nedlegge utreiseforbud i akutte saker når det er nærliggende fare for at barnet kan bli utsatt for forhold i utlandet som medfører alvorlig fare for barnets liv eller helse, alvorlig omsorgssvikt, eller at barnet mister muligheten til grunnleggende utdanning.

Utvalget foreslår også å presisere at tvangsekteskap og barneekteskap kan være menneskehandel, og at psykisk mishandling tas inn i bestemmelsen som omfatter mishandling i nære relasjoner.

Handlingsplan neste år

Aasen viste selv til kartleggingen Kripos offentliggjorde i forrige uke, da det framkom at det i årene fra 2000 til 2022 ble begått 24 drap som omfattes av deres definisjon av æresdrap. I samme rapport framgår det at politiet mangler kompetanse og kunnskap om æresrelatert vold, og at det i dag er betydelig forbedringspotensial i arbeidet med blant annet risikovurdering og forebygging.

– Til deg som truer eller tvinger ungene dine til å gjøre ting: Du sier at du vil dem godt. Men det du gjør dem, det er ikke godt, det er vondt. For det er forbudt i Norge å bruke fysisk og psykisk vold. Og det er forbudt å bruke trusler og tvang, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna etter å ha fått utredningen.

Hun lover nå en ny og oppdatert handlingsplan mot negativ sosial kontroll, som etter planen blir lagt fram våren 2025. I mellomtiden skal lovutvalgets rapport ut på en fire måneders høring.

– Det er en grunnleggende verdi i Norge at alle skal leve frie, trygge liv, uten å bli utsatt for negativ sosial kontroll, vold eller tvang. Slik er det ikke i dag. Vi vet at mennesker, spesielt unge kvinner, blir utsatt for dette i uakseptable former, sa Brenna.

– Lovverket er en viktig del av det brede spekteret med tiltak som skal beskytte retten til frihet og trygghet fra negativ sosial kontroll. Jeg er åpen for alle gode forslag for at ingen skal måtte leve et liv i frykt, og ser fram til å sette meg inn i denne utredningen, sier Brenna.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS