4 av 10 barn sier at voksne ike oppdaget mobbing på skolen. Foto: Paal Svendsen
4 av 10 barn sier at voksne ike oppdaget mobbing på skolen. Foto: Paal Svendsen

Voksne merker ikke mobbingen i skolene

Rundt 40 prosent av elevene som har blitt mobbet av andre elever svarer at ingen voksne visste om mobbingen, viser den nye Elevundersøkelsen.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2016 viser at de voksne ikke oppdager mye av mobbingen som skjer på skolen.

- Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

6, 3 prosent blir mobbet

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, men 6,3 prosent svarer at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Dette er et samlet tall for de som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen, eller digitalt av medelever.

4,6 prosent svarer at de har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere. Av de som har blitt mobbet svarer 16 prosent at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

– Mobbing er forferdelig for den som blir utsatt for det, og et alvorlig samfunnsproblem. Vi vil derfor lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til kommuner som ikke følger opp. Ingen skal kunne snu seg vekk og la være å gripe inn, sier Røe Isaksen. 

I arbeidet med ny mobbepolitikk har regjeringen derfor foreslått innføring av en aktivitetsplikt for skolene, det betyr i praksis at skolen skal handle raskt og effektivt. Det skal være en skjerpet aktivitetsplikt i saker der det er noen av de ansatte på skolen som mobber.

Elevene får også spørsmål om de har blitt mobbet av voksne på skolen. 1,8 prosent av elevene i undersøkelsen sier at de har opplevd slik mobbing.

 

Tydelige voksne

Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere mobbingen, er tydelige voksenpersoner som aktivt griper inn nå de ser mobbing og som arbeider systematisk og langsiktig for å nå resultater. Derfor satser regjeringen på kompetanse, og bruker 10 millioner kroner mer på dette enn i 2016. Det skal brukes over 40 millioner på kompetanse i 2017. Den samlede innsatsen mot mobbing i 2017 er på 75 millioner kroner. 

– Alle barn skal ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen. Skolen skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker. Vi trenger mer handling og mindre byråkrati, sier Røe Isaksen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og VG1. Det er frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn. Rundt 433.000 elever svarte på Elevundersøkelsen 2016. 

Et av de nye spørsmålene i år handler om digital mobbing, der 1,9 prosent av elevene svarer at de opplever denne typen mobbing. 

– Det er ikke alltid lett å vite hvor du skal henvende deg når barnet ditt opplever utestengning, ondskapsfulle meldinger i sosiale medier - eller blir plaget på andre måter. Derfor lanserte vi tidligere i høst et nytt nettsted, nullmobbing.no, der vi har samlet råd til elever og foreldre som står i en mobbesak, sier Røe Isaksen.

 

Nye spørsmål

Elevundersøkelsen fra de siste tre årene kan ha gitt et kunstig lavt tall på hvor mange elever som ble mobbet. Flere forskere har påpekt at nye spørsmål om ulike krenkelser i forkant av hovedspørsmålet om mobbing, kan ha påvirket svarene om mobbing. Den nye spørsmålsrekken skal kunne gi oss et riktigere bilde.

– Jeg mener det har vært helt nødvendig å gjøre endringer i Elevundersøkelsen. Dette er den viktigste undersøkelsen vi har for å kartlegge mobbing i skolen. Det er avgjørende at tallene i undersøkelsen gir et så riktig bilde som mulig og har høy troverdighet, sier Røe Isaksen.

Nye spørsmål gir et brudd med den tidligere tidsserien slik at tallene fra Elevundersøkelsen fra høsten 2016 ikke kan sammenliknes med tidligere undersøkelser. 

 

Powered by Labrador CMS