Merete Henden, nyvalgt medlem av Fylkesstyret i Østfold, mener alle lærere som opplever vold og trusler må melde fra.

– Lærere har et spesielt vern mot vold, vi vet det bare ikke

Mer informasjon om en lite kjent lovparagraf kan forebygge vold og trusler mot lærere, mener lærer Merete Henden.

Publisert Sist oppdatert

Flere lærere i Østfold har de siste årene blitt utsatt for vold av elever. Lærer Merete Henden tror mer informasjon kan snu den negative trenden.

– Vi lærere har jo et særskilt vern i loven, men denne paragrafen er så altfor lite kjent, sier hun. Det er § 265 i straffeloven hun referer til. Den sier at:

« Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved trusler søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe.

Som særskilt utsatt yrkesgruppe forstås

a. helsepersonell som yter medisinsk begrunnet helsehjelp, og brann- og redningspersonell som yter innsats i oppdrag,

b. personer som forestår allment tilgjengelig persontransport, som for eksempel jernbane, tunnelbane, trikk, buss, fly, drosje eller ferge, og

c. personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole.

Den som hindrer yrkesutøvelsen til en person som nevnt i annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. Med bot straffes den som ved skjellsord eller annen grovt krenkende ordbruk eller atferd forulemper en person som nevnt i annet ledd under dennes yrkesutøvelse.»

– Jeg tror det ville hatt en forebyggende effekt om foreldre og elever ble informert om at det faktisk er straffbart å true en lærer, sier Merete Henden. Hun er nyvalgt fylkesstyremedlem i Østfold, og på fylkesårsmøtet har tillitsvalgte diskutert hva som kan gjøres for å stanse vold mot lærere.

Ifølge en undersøkelse gjort av Utdanningsnytt er det flere enn 100 krenkelser mot lærere hver eneste dag i norske klasserom. Fylkesårsmøtet i Østfold vedtok at de vil at Utdanningsforbundet og partene i arbeidslivet skal intensivere arbeidet med forebygging av vold og trusler mot ansatte i barnehagen og skolen. De vil også at det skal informeres om lovparagrafen.

– Det er viktig at det er ledelsen som informerer om paragrafen på foreldremøter. Jeg tror det vil får både elever og foreldre til å forstå hvor alvorlig det faktisk er å true og bruke vold mot læreren, sier Henden.

– Det er et mål å få alle lærere til å bruke avvikssystemet. Vår holdning er at et avvik som ikke blir levert er en tapt mulighet til forbedring, sier Henden.

Konsekvensen

– I tillegg til fysiske skader, opplever mange psykiske plager som angst, depresjon og søvnproblemer. Redselen for å bli utsatt for vold og trusler kan være en belasting i seg selv, sier Henden.

– Vi mener arbeidsgiver må forebygge vold og trusler på samme systematiske måten som de forebygger andre risikovurderinger på arbeidsplassen.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS