KS: Kan behovet for nye lærere oppfylles med innføring av norm?

KS ser med bekymring på bruk av norm som virkemiddel for å øke antall lærere i skolen. Det er blant annet utfordringer med rekruttering av lærere som oppfyller kompetansekrav for tilsetning og undervisning i fag.

I budsjettavtalen er det enighet om innføring av norm for lærertetthet på skolenivå. Avtalen sier at normen skal evalueres. KS har sendt brev til Kunnskapsdepartementet med forventninger til problemstillinger som bør belyses i evalueringen.

Evalueringen må derfor svare på om behovet for nye lærere kan oppfylles med innføring av norm. KS understreker at det er viktig å undersøke om lærermangelen øker i deler av landet som konsekvens av at lærertetthetsnormen. Andre tiltak enn norm for å øke lærertettheten bør vurderes i evalueringen.

Foreliggende forskning finner liten eller ingen effekt på læringsresultatene om ikke skolens undervisningspraksis endrer seg samtidig. Det er derfor viktig at det undersøkes om elevenes relasjon til læreren endres. Dette må ses i sammenheng med indikatorsett på læringsmiljø, mobbing og læringsutbytte som foreslått  i Stortingsmelding 21, «Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen».

Norm for lærertetthet innebærer en nedre grense og er foreslått på skolenivå. I budsjettavtalen står det at det skal sikres at ingen kommuner taper på innføringen. KS er opptatt av at kommunene ikke bindes i prioriteringene mellom skoler og ønsker derfor at det undersøkes om ressurser omfordeles mellom skoler for å oppfylle normene. Dette er omprioriteringer som kan gå ut over lokale satsninger og prioriteringer.

 

  • Helge Eide er områdedirektør for interessepolitikk i KS
  • Erling Lien Barlindhaug er avdelingsdirektør i KS
Powered by Labrador CMS