Uten innvandring ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende

Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende.

De fleste barn og unge innvandrere kommer fra Polen og Somalia, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporten beskriver noen viktige aspekter ved barn og unge med innvandrerbakgrunn som demografi, utdanning og inntekt/formue. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har finansiert arbeidet.

Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen i alderen 0 til 24 år. I 2015 var denne andelen 15,5 prosent. Da hadde den økt fra 11 prosent i 2009.

I Oslo er denne andelen størst med 34 prosent.

 

Svakere resultater

Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har økt betraktelig i de siste årene, fra nær 5 prosent i 1998 til over 14 prosent i 2014.

Resultatene fra nasjonale prøver på femte og åttende trinn viser at innvandrerelever oppnår svakere resultater enn elever uten innvandrerforeldre og norskfødte med innvandrerforeldre. Karakterstatistikken for grunnskolen følger samme mønster.

Andelen elever med innvandrerbakgrunn som begynner i videregående opplæring er mindre enn blant de norskfødte, og andelen som faller fra er større. Men blant dem som gjennomfører videregående opplæring, er andelen som fortsetter direkte med høyere utdanning, større enn for den øvrige befolkningen.

 

Har lavere inntekt

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har generelt sett lavere husholdningsinntekt enn den øvrige befolkningen, og dette gjelder spesielt for husholdninger med barn og unge 0–24 år. Barn og unge med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. har lavere inntektsnivåer enn barn og unge fra for eksempel EØS-landene.

Det er også en mye større andel barn og unge med innvandrerbakgrunn som tilhører en familie med vedvarende lav inntekt enn blant andre barn og unge.

 

Powered by Labrador CMS