7 kommuner har søkt, men ingen har fått ja på å få starte forsøk med karakterer på barnetrinnet. Arkivfoto: Jan Inge Haga
7 kommuner har søkt, men ingen har fått ja på å få starte forsøk med karakterer på barnetrinnet. Arkivfoto: Jan Inge Haga

Ingen får starte forsøk med karakterer på barnetrinnet

Kunnskapsministeren stiller seg ikke bak eget parti som ønsker at kommuner skal få innføre forsøk med karakterer på barnetrinnet. Hittil har ingen kommuner fått ja på sine søknader.

Publisert

 

I dag ligger det søknader inne fra to kommuner om å få starte forsøk med karakterer på barnetrinnet. Høyre har gått inn for at det skal være mulig å sette i gang forsøk med karakterer, men det er ikke noe kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stiller seg bak.

 

– Vi må få ny kunnskap

– Jeg går ikke inn for at vi skal ha forsøk med karakterer på barnetrinnet, men søknader som er forskningsforankret, kan ha mulighet til å få gjennomslag. Høyre har vedtatt at de vil ha forsøk med karakterer. Jeg er ikke for det, og det er heller ikke flertall på Stortinget for å innføre karakterer på barnetrinnet, sier han til Utdanning.

Om de konkrete søknadene som er under behandling hos Utdanningsdirektoratet får medhold, kan ikke kunnskapsministeren si noe om.

– Det er jo Utdanningsdirektoratet som fatter vedtak om de får eller ikke får lov til å sette i gang forsøk med karakterer på barnetrinnet, sier Isaksen.

– Men de har vært til behandling hos dere også?

– Ja, men vi kommer bare med tilrådinger.

Det er over to år siden Røyken kommune søkte.

– Er ikke det lang behandlingstid?

– Jo, det er det.

– Bør en søknad ha bred støtte fra lærere og foreldre?

– Lovverket slår fast at en bør drøfte en slik søknad med de berørte, sånn som lærere og foreldre.

– Hva er avgjørende for at en skal få gjennomføre forsøk i skolen?

– Hensikten må være at vi får ny kunnskap vi har behov for. Så om noen søker om å få gjennomføre forsøk med karakterfri skole eller trinn, så kan det godt hende at de får ja. Det er avgjørende at alle forsøk med karakterer er lagt opp på en sånn måte at vi kan få vitenskapelig dokumentasjon som vi kan nyttiggjøre oss av senere, sier statsråden.

 

Ventet i to år

Røyken kommune søkte om å få sette i gang med forsøk med karakterer på 7. trinn. Søknaden ble sendt inn 11. april i 2014. De har ennå ikke fått et endelig svar. Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Røyken kommune er Helga Tharaldsen.

– Vi hadde et politisk vedtak på at vi ønsket å sette i gang forsøk med karakterer. Planen var at det kanskje ville være mulig å starte opp høsten 2014, men vi tar det hele med fatning, sier Tharaldsen til Utdanning.

I og med at det har gått over to år siden søknaden ble sendt, er det ikke sikkert at Røyken kommer til å sette i gang forsøk med karakterer selv om de nå skulle få innvilget søknaden sin.

– Får vi innvilget søknaden, må kommunepolitikerne behandle søknaden på nytt. Vi har vedtatt en handlingsplan for skolene med gyldighet fra 2014 til 2017. Der er ikke forsøk med karakterer med, i og med at vi ikke hadde fått tillatelse til å sette i gang forsøk da handlingsplanen ble vedtatt, forklarer Tharaldsen.

 

Avgjøres før sommeren

Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknader om forsøk med karakterer på barnetrinnet. Avdelingsdirektør i juridisk avdeling, Cathrine Børnes, svarer på hvorfor både Røyken og Råde har måtte vente så lenge på svar. Råde har også ventet i nesten 1,5 år.

– Når vi får søknader, sender vi dem ofte til Kunnskapsdepartementet for at de skal få mulighet til å si sin mening, og det har vi gjort med søknadene til både Røyken og Råde. Dessverre fører dette til lang saksbehandlingstid. Kommunene har fått beskjed om at behandlingen tar tid. Vi tar sikte på å svare i løpet av juni, sier Cathrine Børnes.

Alle kommuner som har søkt tidligere, har fått avslag (se tabell nederst i saken).

– Hvorfor har ingen fått ja på sine søknader?

– Vi mener forsøkene ville bryte med grunnleggende prinsipper i grunnopplæringen, sier Børnes.

Børnes sier videre at vurdering skal gis uten karakter på barnetrinnet, og at hensikten med all vurdering på barnetrinnet er at elevene skal lære noe av tilbakemeldingen og få informasjon om hva som skal til for å bli bedre i faget.

 

Endre nasjonalt regelverk

– Karakterer i seg selv bidrar ikke nødvendigvis til at tilbakemeldingene blir mer faglig relevante eller motiverende for eleven, sier hun.

Børnes peker på at både nasjonal og internasjonal forskning viser at en vurderingspraksis som er tydelig på hva som kjennetegner en god prestasjon, sammen med tilbakemeldinger om hva eleven mestrer og hva som må til for å øke kompetansen i faget, både skaper motivasjon og gir eleven størst mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i faget.

– Hva skal til for å få lov til å gjennomføre forsøk med karakterer på barnetrinnet?

– Bestemmelsen om forsøk er ikke en ordinær unntakshjemmel. Det innebærer at hjemmelen ikke kan benyttes bare med den begrunnelse at de vanlige reglene ikke passer i den situasjonen en står overfor. I begrepet forsøk ligger det at hensikten må være å finne ut hva en selv og andre kan lære ved å prøve ut alternative ordninger på det aktuelle området. I dette ligger det at dersom forsøket er vellykket, bør det være en viss sannsynlighet for at det nasjonale regelverket blir endret på grunnlag av de erfaringer som er gjort, sier Cathrine Børnes.

Oversikt over kommuner som har søkt om å få forsøksordning med karakterer på barnetrinnet

Powered by Labrador CMS