Illustrasjon: Melkeveien Designkontor

Halvparten av alle lærere har mislikt en elev

Én av to lærere har mislikt en av elevene sine, mens fire av ti har hatt en yndlingselev. Samtidig svarer et stort flertall at de mener de behandler elevene likt – enten de liker dem spesielt dårlig eller spesielt godt.

Publisert Sist oppdatert

 

  • 466 lærere i barnehage og skole deltok i undersøkelsen.
  • 3 av 10 av dem som jobber i barnehage, har mislikt et barn i jobbsammenheng.
  • 46 prosent har hatt et favorittbarn i barnehagen.
  • 50 prosent av lærerne i skolen har mislikt en elev.
  • 4 av 10 lærere har hatt en yndlingselev.
  • Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Utdanning, Yrke og Første Steg.

Tallene går fram i en undersøkelse Opinion har gjort på vegne av bladene Yrke, Første Steg og  Utdanning.

– Det er ikke akseptabelt at lærere viser elever at de ikke liker dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Yrke.

– Dette er problemstillinger som lærerne skal være bevisste på, og som bør kunne drøftes i profesjonsfellesskapet, sier han.

 

Halvparten

På spørsmålet «Har du noen gang opplevd at du ikke liker en elev du har ansvar for i jobben din?», svarer halvparten av alle spurte ja.

Nesten hver fjerde svarer nei på spørsmålet (38 prosent), mens 12 prosent svarer vet ikke / ikke aktuelt / eller vil ikke svare.

Tilsvarende svarer 39 prosent at de har opplevd å ha en «yndlingselev». Halvparten svarer nei på dette spørsmålet, mens 11 prosent vet ikke.

Fordelt på kjønn er det flere menn enn kvinner som sier de ikke har likt en elev, 52 prosent av de mannlige lærerne svarer ja på dette, mot 47 prosent av de kvinnelige. Tilsvarende svarer 37 prosent av mennene at de ikke har opplevd dette, mot 39 prosent av kvinnene.

Like mye

Men hvordan håndterer lærerne det å ikke like en elev? Bare 14 prosent svarer at de takler dette ved å snakke mindre med denne eleven enn andre elever. Et stort flertall – nesten hver sjette lærer er uenig i at de snakker mindre med eleven de ikke liker.

Lærerne er heller ikke enige i at de irettesetter «mislikte» elever mer enn andre. Nesten hver fjerde er helt uenig, rundt hver fjerde svarer verken eller, mens to av ti mener de irettesetter elever de ikke liker så godt, mer enn andre.

 

Ikke forskjell

Et overveldende flertall – åtte av ti – svarer at de mener at de ikke behandler elever de misliker på en annen måte enn andre. Et stort flertall, 77 prosent, svarer dessuten ja på at de snakker fortrolig med kollegaer når de opplever at det er elever de ikke liker.

Lærerne bruker altså profesjonsfellesskapet.

Når det gjelder såkalte yndlingselever, oppgir omtrent hver fjerde lærer at de snakker mer med «yndlingen», mens 35 prosent svarer verken eller. Rundt en firedel er helt uenig i at de snakker mer med en elev de liker svært godt.

 

Facebook

Lærerne er også spurt om de er venn med noen av foreldrene på Facebook. Her svarer to av ti at de er venn med foreldre til elever i klassen. Blant dem som er venn med noen av foreldrene, arbeider 23 prosent i grunnskolen, mens 6 prosent arbeider i videregående opplæring. Ingen av lærerne er spurt om de er venn med egne elever på Facebook.

 

Engasjement

Lærerne er også spurt om hvilke områder de mener er de viktigste som sosial kompetanse i læreryrket. De spurte har fått anledning til å velge inntil tre kategorier. Et stort flertall av lærerne, 85 prosent, mener at engasjement er det aller viktigste i yrkesutøvelsen. Dernest følger positive holdninger (64 prosent), empati (59 prosent), autoritet (36 prosent), ydmykhet (19) prosent, selvkontroll (13 prosent og ikke-verbal kommunikasjon (10 prosent).

Lærerundersøkelsen er gjort i perioden 20. til 30. desember og bygger på intervjuer med 252 lærere.

 

Flest menn

48 prosent av de spurte er kvinner, mens 52 prosent er menn.

67 prosent oppgir av de arbeider i grunnskolen, 28 prosent i videregående opplæring og 4 prosent arbeider både i grunnskolen og videregående skole.

Kunnskapsministeren viser til formålsparagrafen i både barnehageloven og opplæringsloven, når han kommenterer undersøkelsen.

 

Tillit og respekt

Der står det at alle barn og elever skal møtes med tillit og respekt. Det står også at opplæringen skal bygge på verdier som nestekjærlighet, likeverd og solidaritet.

– De voksne må være forbilder for barna og elevene. Det betyr at alle barn og elever skal møte lærere som vil dem vel, som respekterer dem, som bryr seg om dem og som lytter og viser forståelse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han viser til at det å arbeide med mennesker, krever profesjonalitet.

– Det er klart at lærere vil kunne møte barn og elever de må jobbe ekstra med for å finne ut av hvordan de skal håndtere – eller at barn har en atferd man ikke liker. Men det er ikke akseptabelt at lærere viser barn og elever at de ikke «liker» dem, sier kunnskapsministeren.

Powered by Labrador CMS