Kjernegruppa som har vært prosjektansvarlige for utviklingen av pakkene. Fra venstre Line Kristiansen, Brit Ragnhild Svoren, Grete Haaland, Dan-Anders Normann, Elin Birkeland Markestad og Klara Rokkones.

Det startet i det små: Nå deltar over 11 000 i pakkene som sikrer fagopplæring

Det startet med utvikling av to kompetansepakker, én for lærebedrift og én for prøvenemnd, med vekt på innføring av læreplanverket i Kunnskapsløftet (LK.20) i fagopplæringen. Nå deltar over 11 000 i pakkejobben.

Publisert

I mars 2024 passerte kompetansepakkene for fagopplæringen 11 000 deltakere. 

Kompetansepakkene ble lansert i januar 2022. Etter ønske fra deltagerne ble det høsten 2023 laget en komprimert versjon med formål å fungere som en forenklet introduksjon til læreplanverket og som en praktisk verktøykasse for bruk i det daglige opplærings- og vurderingsarbeidet. Den ble publisert i slutten av august 2023 og webinaret gjennomført i januar 2024. Bildet under viser antall deltakere som har gjennomført kompetansepakkene pr. 1. mars 2024 fordelt på de tre kompetansepakkene.

Arbeidsprosessen

Innføring av nye læreplaner høsten 2022 danner grunnlaget for kompetansepakkene. Formålet med kompetansepakkene er å støtte lærebedrifter og prøvenemnder med å ivareta og implementere LK.20/LK.20S i egen opplæringspraksis. For å ivareta yrkesfagenes praktiske arbeid og egenart har prosjektgruppen arbeidet ut fra prinsippet om at lærebedriftens arbeidsoppgaver og yrkesutøvelsen danner utgangspunktet for forståelse og tolkning av læreplanverket. Kompetansepakkene har mange eksempler fra ulike yrker som vi mener har god overføringsverdi for andre, og vi håper at deltakerne lar seg inspirere av andre yrkers opplæring. Samarbeidet og involvering av lærlingen har også vær sentralt i arbeidet, noe som gjenspeiler prinsipper og verdiene i fagopplæringen.

Vi har reist Norge rundt for å filme fagopplæringen i sine rette elementer med mål om autentisitet og variasjon i kompetansepakkene. Mange lærebedrifter, faglige ledere, instruktører, lærlinger og videregående skoler har stilt villig opp med sine erfaringer underveis i prosessen. Kompetansepakkene er utviklet i nært samarbeid med målgruppene, fylkeskommunene og faglig råd gjennom flere workshops. I tillegg er de prøvd ut og evaluert underveis før lansering for å sikre kvalitet, relevans og brukervennlighet.

Moduler

Kompetansepakkene er bygd opp av moduler som kan tas separat eller kronologisk, og fungerer godt som oppslagsverk, verktøykasse og idébank. For å skape variasjon og relevans inneholder kompetansepakkene mange ulike eksempler og forslag, for eksempel maler, skjema, modeller og praktiske forlag til ulike former for samtaler i opplæringen. Det er utviklet og produsert mange filmer og andre eksempler der alle de ti yrkesfaglige utdanningsprogram er representert og mange lærefag er med. Kompetansepakkene tar i tillegg i bruk podkast og diskusjons- og refleksjonsoppgaver.

Bruk av læreplan i bedrift

 Kompetansepakkene er bygd opp av seks moduler: Introduksjon, Helhetlig yrkeskompetanse, Planlegging, Gjennomføring, Vurdering og dokumentasjon, og Hva har jeg lært. Innledningsvis gis det en introduksjon til kompetansepakken og hva LK.20/LK.20S er, for deretter å presentere helhetlig yrkeskompetanse i lys av læreplanverket. Videre presenteres hvordan læreplanen i faget kan brukes i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av opplæringen. Gjennomgående i modulene er å ta utgangspunkt i og utvikle bedriftenes allerede gode praksiser med opplæring og ivaretagelse av lærlinger, og prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver.

Malerlærling og instruktør.

Yrkeskompetanse og medvirkning i egen opplæring er sentralt i fag- og yrkesopplæringen og er vektlagt i alle modulene. Utdypende tekst, gode eksempler, nyttige lenker, filmer m.m. er tilgjengelig i alle modulene. For å ivareta yrkenes praktiske egenart har modulenes utforming og oppbygging basert seg på helhetlig yrkeskompetanse og yrkenes daglige arbeid og yrkesutøvelse.

Yrkesreisen 

Gjennom kompetansepakkene blir du kjent med Mads, Ragna og Yves som vi følger fra de begynner som lærlinger, og til de går opp til fag-/svenneprøven i «Yrkesreisen». De er lærlinger som elektriker, konditor og helsefagarbeider. Vi følger deres opplæring i bedrift og fag-/svenneprøver gjennom modulene hvor de deler sine erfaringer, tanker og forslag om hva som er en god opplæring for dem.

Deltakere i kompetansepakkene.

 

Verktøykassen

I kompetansepakkene finner du også en «verktøykasse» som fungerer som en ressursbank. Den inneholder et mangfold av ressurser som lærebedriften og/eller prøvenemnden kan bruke for å la seg inspirere og skreddersy opplæringen slik som passer deres yrke, bedrift og arbeid. Disse verktøyene inkluderer maler, sjekklister, filmer, podkaster, lenker samt annet relevant innhold. Denne samlingen av ressurser har som formål å bidra til å fremme utvikling av en god opplæring og styrke samarbeidet mellom faglig leder, instruktør og lærling i lærebedriften og mellom kandidat og prøvenemd under fag-/svenneprøve.

Evaluering og videre arbeid

 Etter lanseringen i 2022 er kompetansepakkene evaluert med mål om forbedringer og videreutvikling. Tilbakemeldingene fra brukerne har vært veldig positive, for eksempel ville nærmere 90 % av brukerne anbefale den til andre. Videre ønsket brukerne dette:

1. De ønsket en mindre omfattende kompetansepakke, som kunne tas i løpet av et par timer.

Prosjektgruppa

Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver, og Høgskolen i Innlandet har vært prosjektansvarlig i utviklingen. Medlemmene i prosjektgruppa har variert kompetanse, og alle er opptatt av fag- og yrkesopp­læring og voksnes læring. Prosjektgruppa representerer også fagkompetanse innen fagbrevområdene frisør, ernæringskokk og konditor samt veiledningskompetanse og erfaring med utvikling av digitale ressurser.

Arbeidet har vært ledet av førsteamanuensis Brit Svoen med professor Grete Haaland som faglig ansvarlig.

2. Det var også ønske om flere eksempler og filmer som viste konkrete situasjoner, for eksempel gjennomføring av en kartleggingssamtale eller hvordan gi tilbakemelding og vurdering av faglig arbeid.

3. Det var også et ønske om mer fra deres eget lærefag.

4. Flere ønsket litt mer humor inn i kompetansepakkene.

Alle disse innspillene har vi tatt med oss inn i videreutviklingen av kompetansepakkene. For eksempel engasjerte vi komiker og skuespiller Marit Andreassen for å skape litt humor for våre deltagere, og det ble utviklet en ny kompetansepakke, som nevnt innledningsvis, som har fått navnet «Introduksjon i læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder». Introduksjonspakken har samme tema/innhold, men er strukturert på en annen måte (se bilde under som viser en oversikt over alle tre og lansering av revisjon som sluttføres i mars/april 2024).

 For hver publisering av kompetansepakkene har vi holdt lanserings-webinar for målgruppen, hvor vi har presentert kompetansepakkene og arbeidet med dem. Bildet under viser en oversikt over deltakerne som deltok på lanserings-webinar for den nye introduksjonspakken (3) i januar 2024.

Oppsummering, og veien videre

Kompetansepakkene har som mål å være en støtte for lærebedrifter, prøvenemder, fylkeskommuner og andre i å ta i bruk nye læreplaner, og bidra til å tolke og forstå disse med utgangspunkt i lærebedriftens arbeidsoppgaver. Vi ser på god fagopplæring som et håndverk og har i utviklingen vært opptatt av å sette den i sentrum.

Kompetansepakken (1o g2 ) følger lærlingløpet i bedriften og en fag-/svenneprøve, og består av seks moduler. Anslagsvis vil du bruke 1–2 timer på å gå gjennom hver av disse. I tillegg er det ulike oppgaver og aktiviteter som du kan gjøre selv eller sammen med lærlinger, kollegaer eller andre. Gjennomgang av introduksjonspakken (3) er beregnet til å ta 2 timer for en hel gjennomgang. Her anbefaler vi at den tas sammenhengende. Alle kompetansepakkene kan også brukes som et oppslagsverk eller for å få en kort innføring i de nye læreplanene. Verktøykassens samling av maler, eksempler, filmer, nyttige lenker m.m. kan være til god hjelp og støtte i eget arbeid. Hele eller deler av introduksjonspakken kan dessuten benyttes i forbindelse med opplæring og/eller utviklingsarbeid for deg som arbeider i fylkeskommune eller opplæringskontor.

Ment som støtte

Dette er pakkene

digitale nettressurser for lærebedrifter og prøvenemnd

støtte og kompetanseheving i forbindelse med implementering av LK20/LK20S i fagopplæring i bedrift

rettet mot alle involvert i fagopplæringen, men spesielt til faglige ledere, instruktører og prøvenemnd

en generell tilnærming med utgangspunkt i eget arbeid, og konkrete eksempler som gir mulighet til å relatere, utvikle og implementere med utgangspunkt i egen praksis

Kompetanspakkene er ment å være en støtte, en inspirasjon og et nyttig verktøy for alle som jobber med fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift. Vårt hovedmål for kompetansepakken er at det skal være en viktig ressurs for instruktører og faglige ledere i lærebedrift og for personer som jobber i opplæringskontor, prøvenemnd og fylkeskommune. Vi vil også anbefale kompetansepakkene for yrkesfaglærere og andre som er involvert i fag- og yrkesopplæring. Kompetansepakkene legger til rette for en praktisk innføring i fag- og yrkesopplæring og en praktisk tilnærming til opplæring i bedrift. Skal du i gang med å ta kompetansepakken, anbefaler vi at du starter med «Før du begynner» for å tilpasse kompetansepakken til ditt behov, fagområde og bosted.

Vi er i gang med siste fase av vårt arbeid som omfatter ny gjennomgang og revidering av kompetansepakke 1 og 2. I tillegg er materialet supplert med nye filmer for å kunne representere enda flere fagbrevområder. Tekst er spisset og komprimert for at den for brukerne skal være enda mere tilpasset for alle som er involverte i fag- og yrkesopplæringen. I april vil de reviderte kompetansepakker (1 og 2) publiseres og være klar til bruk. Vi ønsker lykke til og håper at de vil bli et godt verktøy i det daglige arbeidet med opplæring i bedrift og for prøvenemnder i arbeidet med fag- og svenneprøver.

 

Lenke til kompetansepakkene: https://kompetanse.udir.no

Kontaktinfo for kompetansepakkene:

Utdanningsdirektoratet: Trude Saltvedt, trude.saltvedt@udir.no

Høgskolen i Innlandet: Brit Svoen, Senter for livslang læring, brit.svoen@inn.no

Høgskolen i Østfold: Grete Haaland, Institutt for pedagogikk, IKT og læring, grete.haaland@hiof.no

REFERANSER

Haaland, G. & Svoen, B. (2023). Læring gjennom faglig arbeid. Fagbokforlaget.

Markestad, E. B. (2023). Dialog i fag- og yrkesopplæring. Cappelen Damm Akademisk.

Utdanningsdirektoratet. (2022). Kompetansepakker for innføring av nye læreplaner – opplæring i bedrift. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/kompetansepakke-for-innforing-av-nye-lareplaner-i-bedrift/

Utdanningsdirektoratet. (2020). Kunnskapsløftet. Læreplanverket | udir.no https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS