Bydelen er kritisk til driften av Månestråle barnehage.

Tilsynsrapport om Oslo-barnehage:
– Ikke en barnehage, kun oppbevaring

I en endelig tilsynsrapport fastslår bydel Frogner at Månestråle barnehage i Oslo kun er et sted de oppbevarer barn. Eieren har bestemt seg for å stanse driften av barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

I juni i år fikk Bydel Frogner i Oslo et omfattende varsel om Månestråle barnehage etter at PPT hadde vært der for å vurdere og veilede barnehagen i 16 måneder. I bekymringsmeldingen stiller PPT spørsmål ved det pedagogiske tilbudet og om det gis tilstrekkelig emosjonell støtte til regulering av atferd og følelser. De skriver blant annet at de har observert mye barnegråt.

Det viste seg også at bydelen allerede i 2017 hadde mottatt varsler om at barna i barnehagen ikke ble ivaretatt skikkelig.

Den 17. juni i år gjennomførte Frogner bydel et uanmeldt tilsyn på to timer i Månestråle barnehage og fattet en foreløpig tilsynsrapport den 25. august. Den endelige tilsynsrapporten foreligger nå.

Der har bydelen konkludert med at Månestråle barnehage «fremstår mer som en oppbevaring av barn under skolealder enn en barnehage som en pedagogisk virksomhet».

«Lov- eller myndighetskrav er ikke ivaretatt», heter det i rapporten.

Håper på salg

Forrige uke ble det kjent at eier Kari Tovar har bestemt seg for å legge ned driften. Tovar sier til Utdanningsnytt at de tar tilbakemeldingene fra bydelen i den endelige tilsynsrapporten på høyeste alvor.

– Bydelen sier også at dere bryter barnehageloven både § 1 og § 2, 1 ledd. Hva tenker du om en sånn påstand?

Barnehageloven

Dette sier barnehageloven:

§ 1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

0Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).

§ 2.Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å rette opp i de brudd som blir påpekt. Dette er noe vi som barnehage ikke står inne for og ikke ønsker å bli sett på som, sier Tovar.

– Hva skal dere gjøre for å sikre at dere driver en pedagogisk virksomhet?

– Vi jobber kontinuerlig med å bedre kvaliteten på vårt tilbud for barna fra de rammene vi skaper i hverdagen rundt alle barna, ned til det enkelte møtet med hvert enkelt barn hver dag. Dette er en stor jobb, men noe vi må jobbe med fullt fokus på uavhengig av hva som skjer med barnehagen etter nyttår.

Eieren av Månestråle barnehage Kari Tovar gir seg som barnehagedriver. Hun håper Oslo kommune tar over driften, hvis ikke så legger hun ned barnehagen ved nyttår.

– Ja, det stemmer at jeg gir meg som barnehage eier etter 21 år i bransjen, sier Tovar.

– Har dere bestemt hva dere skal gjøre med barnehagen etter nyttår? Blir den solgt eller lagt ned?

– Vi har ikke fått tilbakemelding fra Oslo kommune om de ønsker å kjøpe barnehagen. Dersom de ikke ønsker det, blir barnehagen lagt ned 31.12.22

– Hva skal du gjøre når du ikke lengre driver barnehage?

– Jeg må ut og søke meg en ny jobb når barnehagen er solgt eller avviklet, sier Kari Tovar.

Tilsyn

Utdanningsnytt har spurt bydelsdirektør og bydelsleder i bydel Frogner om de vil stille til intervju. Den eneste som vil svare er kommunikasjonsrådgiver Anette Alexandra Dey i bydel Frogner. Hun svarer per e-post.

– Hva ble gjort og hvordan fulgte dere opp barnehagen i tiden etterpå?

– I 2017 hadde vi tilsyn etter barnehageloven. I perioden 2017–2018 fulgte vi opp Månestråle barnehage med veiledningssamtale, dokumenttilsyn, uanmeldte tilsyn og anmeldte tilsyn, dialogmøte og økonomisk tilsyn. Etter dette var det ingen klager på barnehagen før nå våren 2022, da tok vi umiddelbart tak i dette, skriver Dey.

– Sikkerheten er ivaretatt

Bydelen har gitt barnehagen frist til 30. november på å rette feil. I rapporten skriver de: barnehage fremstår mer som en oppbevaring av barn under skolealder enn en barnehage som en pedagogisk virksomhet. Lov- eller myndighetskrav er ikke ivaretatt»

– Er det forsvarlig å la barn gå i en barnehage som ikke er en barnehage?

– Ja, det er forsvarlig selv om det ikke er et godt pedagogisk innhold. Bydelen har også vært på tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern for barnehage.

– Hvordan skal dere sikre at det er trygt for barna å gå der de seks ukene de har på å rette feil?

– Tilsynet 17. juni var etter barnehageloven og gikk på pedagogisk innhold og tilrettelegging for lek og læring, ikke på sikkerhet. Her henviser vi til forskrift om miljørettet helsevern for barnehage og skole, skriver kommunikasjonsrådgiver Anette Alexandra Dey i en e-post.

Anette Alexandra Dey legger også ved en helt fersk tilsynsrapport fra miljørettet helsevern, som har vært i Månestråle barnehage den 24. august. Der er det anmerket flere avvik og der står det blant annet:

«Barnehagen har ikke rutiner/ eller oversikt over rutiner for jevnlig ettersyn med sikkerhet på barnehagens uteområde. Enkelte ansatte kjenner ikke til rutiner for sikkerhet på tur.

Kommentarer: I henhold til forskriften skal barnehagens sikkerhetsarbeid forebygge at skader og ulykker skjer. Rutiner skal være kjent for alle.

Avvik 3: Ikke alle ansatte har gjennomført førstehjelpskurs.»

Powered by Labrador CMS