Endrer kohort-anbefalingene:
Slik er de nye smittevernreglene i skoler og barnehager

Fra mandag 11. mai kan skolene igjen åpne dørene for alle elevene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har fått klare anbefalinger fra helsemyndighetene om at de resterende elevene kan komme tilbake til skolen, sa kunnskapsminister Guri Melby på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Da ble det klart at skolene skal åpne for alle elevene igjen fra mai.

Samtidig publiserte FHI nye reviderte smitteveiledere for barnehager og skoler.

Dette sier de nye veilederne:

(Dette er et utdrag. Veilederne kan leses i sin helhet her)

Barnehagene:

Uteområdene i Strand barnehage i Bærum, delt inn for kohortene.
Uteområdene i Strand barnehage i Bærum, delt inn for kohortene.
 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen. Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver.
 • For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn.
 • Hvis man øker antall barn i en kohort bør man ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.
 • Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging. Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte som kan være tilstede i samme rom.
 • For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, bør det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Flere kohorter kan være ute samtidig.
 • Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.
 • Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i kohorttilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.

Barneskolen:

Første skoledag etter koronanedstegningen på Tromsdalen skole.
Første skoledag etter koronanedstegningen på Tromsdalen skole.
 • En kohort kan ta utgangpunkt i skolens eksisterende klasseinndeling, antall elever på trinnet og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn),
 • Men det kan åpnes for noe større kohorter.
 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger.
 • For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen ekstra barn. Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, aktivitetsnivå, behov for voksenoppfølging og muligheten til å holde avstand mellom elever.
 • Utforming av lokalet har betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være tilstede i samme rom, slik at man kan sikre avstand mellom elever og ansatte.
 • Det skal være en voksen per kohort. For 1.-4. trinn bør én ansatt følge samme kohort.

Eksempel på organisering per uke 1.–4. klasse:

 • I utgangspunktet bør en ansatt følge sin kohort
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom
 • Kohort 1 og 2 kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen, fortrinnsvis utendørs. Og ansatte fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt
 • Kohortene bør opprettholdes også på SFO

For 5.–7. klasse gjelder de samme reglene, og i tillegg:

 • Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte rom. Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom
 • Elever og ansatte innen en kohort skal tilstrebe å holde en meters avstand

Det overordnete målet er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, kan det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig.

Ungdomsskolen:

 • Det oppfordres til å etablere mindre grupper av elever/kohorter, men det er ikke et absolutt krav.
 • På ungdomstrinnet er lærertetthetsnormen 20 elever per ansatt og kan være utgangspunkt for gruppestørrelser/kohorter.
 • Dersom det ikke er praktisk mulig å inndele en klasse/klassetrinn i flere kohorter med færre elever enn vanlig, må det være mulig at elever og ansatte i samme rom kan holde minst en meters avstand til hverandre i alle situasjoner.
 • Innen en mindre kohort kan elever og ansatte omgås, men oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt/fysisk kontakt.
 • Det er viktig at elevene i ulike kohorter ikke blandes så langt det lar seg gjøre.
 • Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte rom.
 • Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og alternative lokaler vurderes. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/ undervisning ute.
 • For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, må det sikres at elever kan holde minst en meters avstand. Elevene bør grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet.

Videregående:

I videregående skoler er det ikke norm for lærertetthet. I tillegg blandes elevene i ulike fag.

"Derfor er det ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres", heter det i smitteveilederen.

 • Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser, og da bør elevene deles i mindre grupper.
 • Det viktigste kontaktreduserende tiltaket i videregående skoler er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner.
 • Der det er mulig, kan elevene deles i mindre grupper.
 • Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og alternative lokaler vurderes.

Det anbefales at elevene også i ungdomsskolen og videregående har pauser og friminutt på ulike tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.