Styrker ungdomsskoler i deler av Oslo med 80 mill. kr.

Ungdomsskoler i levekårsutsatte områder får 80 millioner kroner. Vi gir også 12 millioner for å styrke arbeidet mot mobbing, vold og trusler, sier Ismail Ali Hussein i Oslo Venstre.

Publisert

Pengene kommer i forbindelse med revidert budsjett. 

– Jeg er veldig glad for at det kommer en ungdomsskolesatsing rettet mot levekårsutsatte områder.  Pengene skal gå til å styrke kapasitet, bemanning og laget rundt eleven. I dag er det for mange elever som faller utenfor, sier Hussein. Han er bystyrerepresentant for Oslo Venstre og medlem i kultur- og utdanningsutvalget. 

Hussein sier til Utdanningsnytt at det er flere saker som er viktige for Oslo Venstre i arbeidet med revidert budsjett.

Ismail Ali Hussein, utdanningspolitisk talsperson for Oslo Venstre.

I tillegg til satsingen på ungdomstrinnet, trekker han fram oppfølging av handlingsplanen mot mobbing, vold og trusler. Til dette arbeidet bevilger byrådet nå 12 millioner kroner ekstra i revidert budsjett.

Lærerkurs og ambulerende team

– Jeg synes det er veldig bra at byrådet nå bevilger mer midler til oppfølgingen av handlingsplanen mot mobbing, vold og trusler. Vi har sett en bekymringsfull utvikling som vi må ta på største alvor. Ingen elever eller ansatte skal oppleve at skolen er et utrygt sted å være, sier han. 

De 12 millionene skal gå til å støtte og realisere to av de konkrete tiltakene i handlingsplanen. 

– Det første er kursing av lærere og skoleansatte. Det andre er etablering av et ambulerende team som kan støtte skolene i utfordrende situasjoner, sier han.

– Det har vært rettet kritikk mot den nettbaserte opplæringen av skoleansatte. Hvordan skal opplæringen foregå nå?

– Det skal ikke vi politikere gå inn og detaljstyre. Utdanningsetaten må sammen med de ansatte finne fram til gode løsninger. Utdanningsetaten og de ansattes organisasjoner jobber nå godt sammen for å revidere handlingsplanen. Tiltakene for å håndtere mobbing, vold og trusler skal både forsterkes og fornyes, sier han og legger til:

– Det er ulike problemer på ulike skoler. Målet vårt er at ansatte og elever skal få hjelp tidlig for å unngå at problemer eskalerer ytterligere. Det er derfor vi bevilger penger til et ambulerende team som raskt kan bistå skoler med særlige utfordringer, sier han.

Byrådssaken, om forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen ble behandlet av bystyret 24. mai i 2023.

Grønne skolegårder

For Venstre har det også vært viktig å få på plass et grønt skolegårdsløft.

– Mange av byens skolegårder er nedslitte, med mye asfalt og betong og lite natur og aktivitet. Vi skal gjennomføre et grønt skolegårdsløft for å heve kvaliteten på skolegårdene og uteområdene, sier han.

Det skal også bevilges 3 millioner kroner ekstra slik at 10 nye skoler kan ha meråpne bibliotek utover skoletiden.

– Det å gjøre bibliotekene til et godt sted å være også etter skoletid er et tiltak Venstre støtter. Forsøkene som har vært gjennomført i områdesatsingen, viser at dette tiltaket har vært vellykket, sier Hussein.

Midlene kan enten brukes til å styrke bemanningen på ettermiddagstid eller til innkjøp av flere bøker.

Innsats mot mobbing, vold og trusler:

Flere kursplasser: Bedriftshelsetjenesten i Utdanningsetaten har utviklet et kurs som skal hjelpe ansatte til å håndtere emosjonelt stress i forbindelse med vold- og trusselhendelser. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra de ansattes organisasjoner og vernetjenesten, og organisasjonene ønsker at flere ansatte skal få tilbud om å delta.

Sterkere støtte til skolene: UDE skal gi koordinert støtte til skoler i deres arbeid med komplekse og spesielt krevende saker knyttet til mobbing, vold og trusler. Derfor  avsettes det midler til etablering av et ambulant team som kan hjelpe skolene i særlig krevende saker og bistå i utviklingen av gode skolemiljøer for elever og ansatte.

Hovedtall fra UDEs årlige oversikt:

  • I 2023 er det registrert 5624 avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte. Dette er en økning på 13 prosent fra 2022.
  • 652 hendelser ble registrert som “svært alvorlig”.
  • Rundt 2600 av hendelsene er registrert i spesialskoler/-grupper.
  • 23 hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet i 2023, 28 hendelser ble politianmeldt. 
  • På ordinære skoler er det vanligvis 1-3-trinnselever som står for de fleste hendelsene. De fleste av elevene som er involvert er i alderen 6-12 år.

 

Powered by Labrador CMS