Nytt forslag til norskeksamen

Debatt: – Vårt forslag til ny eksamen kan gi en mer rettferdig, gyldig og pålitelig vurdering av elevens kompetanse.

Publisert

Nå er eksempeloppgaver til ny sentralgitt skriftlig eksamen i norsk etter vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider. Undertegnede er norsklektorer og to av medlemmene i oppgaveutviklingsgruppa ved Skrivesenteret, som utarbeider forslag til ny eksamen i norsk. Ekspertgruppa som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har gitt vurderinger og anbefalinger om framtidens eksamen (2020), konkluderte med at reliabiliteten og validiteten på dagens norskeksamen er for lav. Vi mener at vårt forslag til ny eksamen kan gi en mer rettferdig, gyldig og pålitelig vurdering av elevenes helhetlige, norskfaglige kompetanse.

En helhetlig læreplanforståelse ligger til grunn for forslaget til ny eksamen i norsk. Oppgavene er laget med utgangspunkt i kompetansemålene i faget, i sammenheng med kjerneelementene, de tverrfaglige temaene og de grunnleggende ferdighetene. På denne måten får eleven mulighet til å vise kompetanse i faget.

Den norskfaglige kompetansen blir prøvd i kjente og ukjente situasjoner, gjennom varierte oppgavetyper og vedlegg, hvor noen av vedleggene kan bli gitt på forberedelsesdagen. Eksamen skal gjennomføres i en ny digital løsning, som åpner for et større mangfold i vedlegg til oppgavene. Med ny eksamen møter elevene, i tillegg til skriftlige tekster og bilder, filmklipp og lydfiler. At eksamen også inneholder digitale vedlegg er i tråd med den nye læreplanen, hvor arbeid med digitale kilder løftes frem.

Les også: Eksamen må være i tråd med Fagfornyelsen

I nytt rammeverk til eksamen er det anbefalt at elevene skal svare på minst tre oppgaver. I eksempeloppgavene har vi foreslått fire oppgavetyper, hvor det er tydelig hvilke områder av elevenes kompetanse som blir vurdert. Flere oppgaver sikrer at elevene får vist en bred norskfaglig kompetanse, med både delferdigheter og det å kunne svare på mer komplekse problemstillinger. På eksamen skal elevene lese skjønnlitterære og sakpregede tekster, de skal vise lesekompetanse, skrivekompetanse og bruke norskfaglig kunnskap.

Oppgavetype 1 og 2 måler elevenes kompetanse i å lese tekster kritisk, tolke og analysere. De skal svare på oppgaver der de blir bedt om å gjøre rede for, vurdere og reflektere over innholdet i tekstvedlegg.

Oppgavetype 3 og 4 måler elevenes kompetanse i å skrive lengre sammenhengende tekster med god struktur og rettskriving, hvor de blant annet skal gjøre rede for, dokumentere og reflektere. Elevene skal skrive tekster med og uten utgangspunkt i tekstvedlegg, i norskfaglige og yrkesrettede sjangre.

Les også: Ny eksamen i norsk er i tråd med Fagfornyelsen

Et av formålene med eksamen er at oppgavene skal måle den norskfaglige kompetansen eleven har på eksamensdagen. Det at eksamen er gyldig handler om at resultatet på eksamen skal gjenspeile den faglige kompetansen til eleven på en troverdig måte. For å sikre at oppgavene er av høy nok kvalitet, er de utviklet av norsklærere ved Skrivesenteret, med rådføring fra en referansegruppe bestående av norskdidaktikere og vurderingsforskere. Vi har også samarbeidet med oppgavenemda for Fylkeskommunenes landssamarbeid, som utvikler dagens eksamen i norsk for vg2 yrkesfag.

I tillegg har oppgavene blitt prøvd ut i flere omganger. I vinter ble eksempeloppgaver til hver oppgavetype pilotert av et bredt utvalg elever på vg2 yrkesfag. Elevene går på ulike utdanningsprogram og det er geografisk spredning mellom skolene elevene går på. Etter piloteringen har vi vurdert elevbesvarelsene og revidert oppgavetypene. I mai 2021 gjennomfører vi en ny landsdekkende pilotering med andre oppgaver. I denne piloteringen prøver vi ut sett med både tre og fire oppgavetyper.

Gjennom de to rundene med pilotering kan vi revidere oppgavetypene og lage tydelige oppgaveinstrukser og vurderingstekster. Formålet med det er å hindre at uklarheter i oppgavene kommer i veien for å måle elevenes faktiske kompetanse, i størst mulig grad. Vi tilpasser også omfanget av tekstvedlegg elevene skal lese og tekstene elevene skal skrive til eksamensrammen på fem klokketimer.

Eksamen har store konsekvenser for eleven, derfor må den være så rettferdig og ha så høy kvalitet som mulig. For første gang vil elevene finne vurderingstekster til hver eksamensoppgave, hvor det blir forklart hvordan svaret deres blir vurdert. Dette gjør vurderingen mer transparent for elevene, fordi de vet hva som kreves for å besvare oppgaven på en god måte. Vurderingskriteriene sensor bruker for å vurdere elevbesvarelsen, skal være i samsvar med vurderingstekstene.

Et av målene med ny eksamen er å øke reliabiliteten og validiteten, gjennom blant annet analytisk vurdering. I Utdanningsdirektoratets rammeverk for eksamen (2021) står det: «Med analytisk vurdering mener vi at vurderingen skal deles opp i ulike vurderingsområder for å vise tydelig hvilke deler som til sammen sier noe om kandidatens samlede kompetanse». Når en elevbesvarelse vurderes analytisk skal hver sensor gi poeng på ulike vurderingsområder, og den samlede poengsummen vil plassere elevbesvarelsen på karakterskalaen.

På den måten blir det ikke opp til den enkelte sensoren å vekte poengene på de ulike vurderingsområdene, fordi det er den samlede vurderingen til sensorene som vil gi den endelige eksamenskarakteren (Skar et.al. 2021). Vi håper det blir obligatorisk for sensorene å delta på sensorskolering, noe som vil være med på å sikre et felles utgangspunkt for vurdering av elevbesvarelsene.

Vi mener at vårt forslag til sentralgitt skriftlig eksamen i norsk etter vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, vil kunne gi elevene en mer gyldig, pålitelig og rettferdig vurdering av deres sluttkompetanse. Elevene får vist større bredde av kompetansen sin gjennom flere oppgavetyper, og det at eksamen blir sentralgitt, sikrer en lik sluttprøve for de elevene som blir trukket ut.

Oppgaveforslagene er laget av norsklærere ved Skrivesenteret i dialog med forskere og andre lærere med erfaring fra utvikling av eksamensoppgaver. Gjennom pilotering reviderer vi oppgavetypene etter tilbakemeldinger fra elever og lærere. Nå håper vi så mange som mulig leser oppgaveforslagene våre og gir tilbakemeldinger på dem. På denne måten hjelper dere oss i arbeidet med å lage en eksamen som gir elevene mulighet til å vise mest mulig av sin norskfaglige kompetanse.

Kilder

Powered by Labrador CMS