barnehage illustrasjonsbilde

– Vi anbefaler ikke å ta bort leken og barndommen fra barnehagen, tvert imot!

Debatt: – Vi ønsker ikke å presse skolens arbeidsmåter inn i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Vi viser til innlegget på Utdanningsnytt.no av Hanne Høglind, Anita Remmen, Kjersti Bernes Drageide, Royne Berget og og Palma Kleppe, hvor de kommenterer rapporten vår, Et jevnere utdanningsløp - Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn.

Takk for at dere engasjerer dere i rapporten. Vi er glade for at vi er enige om at barnehager i Norge vil tjene på å ha mange kompetente barnehageansatte som «legger til rette for lek, gir leken tid og rom, og skaper inspirerende lekemiljøer». Det er jo nettopp det som er poenget i rapporten dere viser til. Ekspertgruppen ble satt sammen av Kunnskapsdepartementet, og hovedmålet var å sammenfatte kunnskap om muligheten for sosial utjevning gjennom barnehage, skole og SFO.

Dere fremsetter en del usannheter og misforståelser (kulepunktene under) som vi ønsker å rette opp:

 • Tiltakene utvalget her foreslår, vil få merkbare konsekvenser for barna, der leken og barndommen ofres for å oppnå en økonomisk gevinst.

Vi anbefaler ikke å ta bort leken og barndommen fra barnehagen. Tvert imot! Rapporten fremhever at leken er helt essensiell for barns trivsel og utvikling: Tidlig læring er avhengig av god barnehagekvalitet, som kjennetegnes av lek, positive relasjoner, barns medvirkning og aldersadekvat stimulering for alle barn (s. 101).

 • Forslagene i rapporten handler nemlig om å tvinge barn til å delta i styrt «lek», med den hensikt at de skal lære eller oppnå forhåndsbestemte mål. Dette er i strid både med barnehagens mandat, som i sin tur hviler på FNs konvensjon om barns rettigheter. 
 • Det står ingen steder i rapporten at barna skal oppnå forhåndsbestemte mål i barnehagen. Vi foreslår fri lek og veiledet lek (altså lekbasert læring for de eldste i barnehagen) – i tråd med det Dion Sommer (2014 og 2015) anbefaler. Barns medvirkning et hovedprinsipp.

  Det står ingen steder i rapporten at barna skal oppnå forhåndsbestemte mål i barnehagen. Vi foreslår fri lek og veiledet lek (altså lekbasert læring for de eldste i barnehagen) – i tråd med det Dion Sommer (2014 og 2015) anbefaler. Barns medvirkning et hovedprinsipp.

 • FNs konvensjon fremhever barns rett til lek.

Det er veldig viktig, men det må ses i sammenheng med barnekonvensjonens føringer om barns rett til utdannelse. Slik situasjonen er i dag har ikke alle barn like muligheter for utdanning. Allerede i barnehagealder faller barn fra hjem med svakere økonomi og utdanning langt bak andre barn, og dette fortsetter gjennom hele skoleløpet. 

 • Kan ikke utvalget helt ærlig si at de ønsker å fundamentalt endre retningen for barnehageinnholdet, og presse skolens arbeidsmåter inn i barnehagen?

Vi ønsker ikke å presse skolens arbeidsmåter inn i barnehagen. Lekbasert læring er utarbeidet i samarbeid med norske barnehagelærere for de eldste barna i barnehagen. Vi anbefaler at skole og SFO også bruker dette, og dermed tar i bruk barnehagens arbeidsmåter.

  På tross av det lurer vi på hvorfor gutter faller ut av skolen, og hvorfor læringsresultatene ikke blir bedre.

Vi oppfordrer dere til å lese rapporten vår og forskningen som ligger til grunn! Det har blitt funnet økt læring hos barn (5-åringer) i barnehager som har tatt i bruk lekbasert læring (Størksen et al., 2023), særlig når barnehagene også fikk tilført ekstra personalressurser (Rege et al., 2024). Spesielt gutter med et svakt utgangspunkt dro nytte av noe mer veiledet lek (Fidjeland et al., 2023). Barnehagelærerne opplevde at barnegruppene som brukte dette viste positive følelser, nærhet og trygghet, og at stille og forsiktige barn ble tryggere (Havn, 2017).

  I et intervju med Første Steg i 2018 sier den anerkjente danske psykologiprofessoren Dion Sommer følgende: «I stedet for å lytte til den politiske dagsorden, bør vi søke helt inn i genene og dypt ned i evolusjonen for å forstå barns lek og læring.»

Lekbasert læring (som anbefales for de eldste) bygger på det Dion Sommer (2014 og 2015) foreslår - en kombinasjon av fri lek og veiledet lek. Fri lek trygghet, trivsel og læring. Barn lærer dessuten gjennom mild veiledning fra ansatte som tar med lekematerialer eller engasjerer seg i barnas lek. Dion Sommers argument bygger på en forskningsartikkel og bok (Fisher et al., 2011; Hirsh-Pasek et al., 2009) med forskningsdokumentasjon for dette. En av forfatterne her, Roberta Golinkoff, har vært aktiv veileder i forskningsprosjektet som utarbeidet den norske versjonen av «Lekbasert læring». Det er dette opplegget som anbefales for de eldste barna i barnehagen i rapporten vår.

Det er viktig å understreke at de delene av rapporten som omhandler barnehagen ikke begrenser seg til spørsmålet om lekbasert læring. Hovedbudskapet er å øke bemanningen, å gi mer kompetanse til ansatte, og å styrke kvaliteten i barnehagen for å sikre en god barnehage for alle. 

  Det som foreslås av utvalget, legitimeres via bestilt forskning som passer bestillerens budskap …

Denne alvorlige og ubegrunnede beskyldningen fremstår som en konspiratorisk ide som fremsettes for å svekke tilliten til rapporten. Vi forventer at dere som fagpersoner setter dere inn i rapporten og kommer med saklige begrunnelser for den kritikken dere eventuelt har.

Referanser

Powered by Labrador CMS