Lærerne vil ikke få nødvendig kompetanse

Debatt: Vi frykter at det ikke vil være nok kompetanse blant lærere og PPT-ansatte til å følge opp elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og atferdsvansker, uten støtte fra Statped.

Publisert

I disse dager skjer det en stor omlegging i den faglige støtten norske lærere og PP-tjenere får på det spesialpedagogiske området. Statped har frem til nå støttet lokale fagmiljø både i enkeltsaker og på systemnivå. Elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og atferdsvansker er nå ute av Statpeds mandat. Lærere som har elever med disse vanskene i sine klasserom, skal nå ha kompetanse på å løse disse utfordringene selv, ved hjelp av lokalt PPT.

Alle lærere i Norge har elever med slike utfordringer i sine klasserom. Vi i ADHD Norge og Dysleksi Norge kjenner disse vanskeområdene godt, det er våre barn og ungdommer dette gjelder.

Bakgrunn

I Stortingsmelding 6 «Tett på» fremgår det at flere spesialpedagogiske områder skal fases ut av Statpeds mandat. Elevgrupper og vanskeområder som er små og spesialiserte, skal fortsatt få hjelp fra Statped, mens de hyppigst forekommende vanskeområdene skal møtes av kompetanse lokalt uten støtte fra Statped. De områdene som nevnes spesielt i stortingsmelding 6, og som nå fases ut av Statpeds mandat, er lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og atferdsvansker.

Målet er at alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Les også: Høyre: Trenger fortgang i omorganiseringen av Statped

I stortingsmeldingen fremgår det også at den lokale kompetansen skal sikres gjennom tilskuddsordninger, blant annet et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Under mål (1.1 andre kulepunkt) fremgår det at kompetanseløftet skal inkludere kompetanse som er tett på også barn med behov for særskilt tilrettelegging.

Den lokale kompetansen på lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og atferdsvansker er ikke sikret utover dette.

ADHD Norge og Dysleksi Norge mener at tilskuddsordningene må være tydeligere rettet mot de målgruppene som havner utenfor Statpeds mandat. Gruppen av elever med behov for særskilt tilrettelegging er svært bred og sammensatt, med ulike behov. Det tar tid å bygge opp lokal kunnskap om de ulike diagnosegruppene og behov for tilrettelegging. Alle fortjener å bli møtt med kompetanse, forståelse og oppfølging.

I en slik kompetanseoverføring til kommunene har staten et særlig ansvar for å påse at kompetansen faktisk når ut dit den skal slik at det kommunale tilbudet på lang sikt blir godt.

Vi er bekymret

Det er bra at staten ønsker å gi norske kommuner og fylkeskommuner et kompetanseløft, men vi er bekymret for at den lokale kompetansen på lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og atferdsvansker ikke blir sikret.

Vi kan risikere at vi om fem år har brukt millioner av kroner på kompetanseheving på det spesialpedagogiske området, uten at lærerne har fått økt kompetanse på disse høyfrekvente vanskeområdene, som de møter hver dag. Våre områder er tatt vekk fra Statpeds mandat, men det er ikke sikret at de samme områdene får et kompetanseløft i alle kommuner og fylkeskommuner.

Sprikende kompetanse

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis rulles nå ut. Første søknadsfrist er alt ute. Dette er en ny ordning som har gått mange hus forbi. Hver kommune og fylkeskommune skal nå lage sine egne planer, der de skal definere hva slags kompetanse de mangler lokalt. Dette gjelder også små kommuner.

Hvem skal være med å definere hva din skole egentlig har behov for? Hvem skal definere hva som er god nok kompetanse? Hvordan blir brukerne tatt med i disse prosessene? Er det læreren i klasserommet som ønsker seg mer kompetanse på dyskalkuli, brukeren som savner lærere med kompetanse på ADHD, eller kommunalsjefen som tror kommunen trenger mer kompetanse på å skrive gode vedtak?

Vi er sterkt bekymret for at det blir rullet ut kompetansepakker uten at de det gjelder blir tatt med på råd. Det er satt som en forutsetning at universitets- og høgskolesektoren skal levere dette kompetanseløftet. Vi som brukerorganisasjoner vet at det er svært sprikende kompetanse rundt i norsk lærerutdanning på disse områdene.

Det er direkte naivt å tro at all den kompetansen Statped har på områdene, kan erstattes av kurstilbud fra UH-sektoren. UH-sektoren selv trenger et kompetanseløft på dette området.

Trenger felles standard

Det er en god idé å gi et skikkelig kompetanseløft til norske kommuner og fylkeskommuner, men da må standarden defineres først.

Elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og atferdsvansker må møte samme kvalitet på tjenestene uavhengig av hva slags kommune de bor i.

La oss starte med å definere hva slags kompetanse alle lærere trenger og ønsker, hva slags støttefunksjoner læreren trenger i sitt arbeid, og hva slags systemer alle skoler må ha på plass.

Denne diskusjonen vil vi som brukerorganisasjoner gjerne være med på. Vi tror at vår kompetanse på området er avgjørende for å få til dette løftet i praksis.

Powered by Labrador CMS