Høyre vil ha nasjonale standarder for å sikre kvaliteten i skolefritidsordningene over hele landet. Ill. foto: Paal Svendsen
Høyre vil ha nasjonale standarder for å sikre kvaliteten i skolefritidsordningene over hele landet. Ill. foto: Paal Svendsen

Vil ha minstekrav til kvalitet i skolefritidsordningen

Hver dag går mange tusen barn i Norge på SFO både før og etter skoletid. I dag stilles det derimot ikke krav til kvaliteten på tilbudet som gis til barna, og det er store variasjoner fra skole til skole.

Publisert

Når det ikke finnes overordnede mål for hva skolefritidsordningen i Norge skal tilby av innhold, er det vanskelig å si om tilbudet er bra eller dårlig. Det er viktig å redusere kvalitetsforskjellene i SFO-tilbudet og sikre god kvalitet over hele landet. Derfor foreslår vi å innføre nasjonale kvalitetskrav, både til bemanning, kompetanse og innhold.

Høyres forslag innebærer ikke at skolefritidsordningen skal være et sted for tavleundervisning. Alle er fortsatt enig om at skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og målet er ikke at det skal bli en del av skoleundervisningen. Målet er at SFO skal være en alternativ læringsarena hvor man gjør det elevene lærer på skolen anvendbart i praksis.

I Oslo har skolefritidsordningen, som kalles aktivitetsskole (AKS), en rammeplan hvor både natur, teknikk og miljø, fysisk aktivitet og lek, kunst, kultur og kreativitet, mat og helse, lekser og fordypning står på timeplanen. AKS er læringsstøttene og bygger opp under læringsmålene på skolen. I praksis kan arbeidet innrettes på mange ulike måter, som f.eks. gjennom aktiviteter på skolekjøkkenet som styrker elevenes regne- og leseferdigheter, tall- og bokstavballer som kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og oppgaveløsning, leksehjelp for fremmedspråklige elever, quiz knyttet til temaer og læringsmål, lesestimulerende aktiviteter gjennom bruk av iPad, og sanger og regler som støtter grunnleggende arbeid med språk.

Vi mener også at det er nødvendig å sette nasjonale krav om kompetanseheving av ansatte i SFO. I dag finnes det ingen andre krav enn vandelsattest, dersom du ønsker å jobbe i en skolefritidsordning. I Oslo har man derimot samarbeidet med Høgskolen i Hedmark for å fremme ansattes lese-, skrive og regneferdigheter. Ansatte har også fått tilbud om gratis norskopplæring, for å styrke både muntlige og skriftlige norskferdigheter. Dette er tiltak som bidrar til å heve kvaliteten på tilbudet til barna.

Videre bør det også gjennomføres brukerundersøkelser ved alle skolefritidsordninger. Dette er vanlig praksis ved både sykehjem og barnehager, og man finner tilsvarende gjennom elevundersøkelsene i skolen. Dette er et viktig verktøy for å kartlegge hvordan barna har det, og forbedre tilbudet.

Et annet suksesskriterium ved skolefritidsordningen i Oslo er organiseringen av tilbudet. Ledelsen ved SFO og skolen har f.eks. felles planleggingsmøter, som igjen fører til at aktivitetene i skolefritidsordningen blir mer i tråd med det elevene lærer på skolen. Dette ønsker vi nå å videreføre til hele landet. Skole og SFO må i større grad ses i sammenheng for å styrke kvaliteten i SFO og gjøre SFO til en alternativ læringsarena

SFO kan ikke bare være et sted å være etter skolen. Det må ha et innhold, og det må stilles krav til kvalitet for å sikre et mer likeverdig tilbud i hele landet. Det er derfor på tide med minimumskrav for kvalitet, slik at foreldre vet hva som kan forventes av tilbudet barna deres deltar på. Det gir et bedre tilbud til barna, og økt trygghet til foreldrene.

 

Powered by Labrador CMS