Fylkesmannen slår fast at Tysfjord kommune brøt loven i overgrepssaken

Tysfjord kommune brøt som skoleeier loven i overgrepssaken, slår Fylkesmannen i Nordland fast i en tilsynsrapport.

Konklusjonen er ifølge  NRK at skolene ikke fulgte opp opplysningsplikten til barnevernstjenesten, og kommunen får i  tilsynsrapporten pålegg om å rette opp i dette.

I rapporten heter det at Tysfjord kommune som skoleeier ikke har et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, noe som er et brudd på flere paragrafer i opplæringsloven. I tillegg har Tysfjord kommune som barnehagemyndighet unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.

Ikke lovbrudd

Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd når det gjelder barnevernstjenestens håndtering av bekymringsmeldinger og tilbakemelding til melder på de ulike trinn i saksbehandlingen. Fylkesmannen har heller ikke funnet lovbrudd knyttet til meldeplikten til barnevernet i helse- og omsorgstjenesten i Tysfjord kommune.

Bakgrunnen for tilsynet Fylkesmannen i Nordland har gjennomført, er oppslag i mediene om overgrepssaker i kommunen og politiets etterforskning av disse sakene.

Kritiske spørsmål

I forbindelse med medieoppslagene ble det stilt kritiske spørsmål til kommunens håndtering av bekymring for vold og overgrep. Men Fylkesmannen understreker at de ikke har mottatt konkrete henvendelser eller bekymringsmeldinger i enkeltsaker om hvordan Tysfjord kommune håndterer disse problemstillingene i dag.

– Vi vurderte likevel at det var viktig å undersøke om kommunen sikrer at ansatte i tjenester som er sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten og er trygge på praktiseringen av den, heter det i rapporten

Arne Kvensjø, konstituert rådmann i Tysfjord siden juli, sier til  NRK at de tar kritikken på dypeste alvor, og at de vil gjøre det de kan for å bedre situasjonen.

– Forbedringene og avviksmerknadene er på systemområder, og det er et opplagt lederansvar å ta tak i dette så raskt som mulig, sier han.