Krav om omdømmebygging må ikke gå på bekostning av ytringsfriheten, skriver Merethe Paulsen Blomstervik, leder i Utdanningsforbundet Brønnøy. Ill.: Tone Lileng
Krav om omdømmebygging må ikke gå på bekostning av ytringsfriheten, skriver Merethe Paulsen Blomstervik, leder i Utdanningsforbundet Brønnøy. Ill.: Tone Lileng

Lokaldemokrati, omdømme og ytringsfrihet

Krav om omdømmebygging må ikke gå på bekostning av ytringsfriheten. Utdanningsforbundet oppfordrer ledere til å verdsette den kritiske ytring!

 

* Merethe Paulsen Blomstervik er leder i Utdanningsforbundet Brønnøy.

 I anledning kommune- og fylkestingsvalget 2019 skal partiene utarbeide nye partiprogram, og derfor har jeg vært i kontakt med samtlige parti. De har alle vært positive til å motta innspill fra Utdanningsforbundet, og skal ha kred for at de velger å lytte til oss som er fagfolk.

 

Utdanningsforbundets oppgave er å kjempe for at skoler og barnehager prioriteres, både i forhold til kommunestyrets budsjettmøte i desember og i forhold til neste års lokalvalg. Utdanningsforbundet sentralt har fokus på to hovedtemaer for dette valgkamparbeidet som er:

  • Lærertetthet i barnehagen og i skolen. Stortingets vedtak må følges opp lokalt. I tillegg må vi ha fokus på bemanningsnormen.
  • Barnehagebarnas og elevenes rett til kvalifiserte lærere. (Problemet er ikke de kvalifiserte lærerne vi allerede har, problemet er de vi mangler.)

 

I tillegg ønsker Utdanningsforbundet Brønnøy å fremme lokale saker som vi mener er viktig for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud. Dette arbeidet er vi i gang med. Når innspill fra de arbeidsplasstillitsvalgte er samlet inn, vil styret i Utdanningsforbundet Brønnøy sammenfatte innspillene i brevs form. Dette sendes alle politiske partier i Brønnøy som stiller liste ved neste års valg.

 

Brønnøy kommune er den største arbeidsgiveren i vår kommune med en arbeidsstokk på ca. 800 ansatte som arbeider for å gi innbyggerne i Brønnøy et godt tjenestetilbud. Vi har mange flinke og arbeidsomme folk i kommunen som gir alt og vel så det, for at de kommunale tjenestene skal være kvalitativt gode. I barnehagene og skolene jobber mange for å gi barn, unge og voksne et godt og trygt opplæringstilbud. Politikerne i kommunestyret er den formelle skoleeieren, men delegerer utøvelsesansvaret til administrasjonen. Rapporten fra FoU-prosjektet i regi av KS: «Hvordan lykkes som skoleeier?» har fått tittelen «Kom nærmere!» Tittelen understreker nødvendigheten av tettere dialog og bedre samarbeid mellom politikerne og de ansatte. For å lykkes som skoleeier, pekes det i rapporten bl.a. på behov for: 

  • mer synlige skoleeiere
  • et nytt kunnskapsgrunnlag for styring av skolene
  • politikere med ambisjoner, engasjement og innsikt

 

Jeg vil utfordre politikerne i kommunestyret til å komme nærmere ved å besøke barnehager og skoler i Brønnøy. Ikke et kjapt besøk i anledning valgkampen, men at politikerne tilbringer en hel dag i en barnehage og en hel dag på en skole, for å få bedre innsikt i og kunnskap om området. Kommuner og fylkeskommuner som utøver aktivt skoleeierskap, er opptatt av å mobilisere både politikere, administrativt ledelsesnivå og skolene i et kunnskapsutviklende samspill, hvor kvalitet og utvikling ikke kun måles opp mot resultater alene. «Ikke alt som teller, kan telles. Og ikke alt som kan telles, teller», sto det på et skilt på Albert Einsteins kontor. Dette skiltet kunne også gjerne hengt i kommunestyresalen.  

 

Alle ønsker å ha et godt omdømme. På regjeringen.no står det mye om omdømme under: «Hvordan lykkes med omdømmebygning i norske kommuner?» «Alle som bor i en kommune tar del i utformingen av kommunens omdømme», står det her. Det står også: «Omdømmearbeidet må forankres i kommunens toppledelse.» I Brønnøysunds avis 25. september er ordføreren avbildet på framsida i saken om kommuneøkonomi. Her nevnes barnehage og skole kun i sammenheng med tunge kutt og overforbruk. Dette kan ikke sies å være positiv omtale av kommunens utdanningsinstitusjoner. Media har også en viktig rolle i samfunnet med å bygge omdømme . Avisa velger hva som skal framstilles og hvordan saken skal vinkles.

 

Det har vært stor slitasje på personalet i Brønnøy barnehage etter to år med lav bemanning. Derfor er vi glad for å kunne melde at barnehagene er fornøyd med at pedagog- og bemanningsnormen er på plass, og at situasjonen i barnehagene er betydelig forbedret og positiv. I fjor sa mange barnehagelærere via sine tillitsvalgte ifra om uakseptable arbeidsforhold på grunn av lav bemanning. Kvaliteten på barnehagetilbudet var blitt forringet og gikk også utover sikkerheten.

 

Å si fra om kritikkverdige forhold har enkelte opplevd som belastende. Dette fordi enkelte røster mente at det var nedsnakking av barnehagene, at det kom i konflikt med lojaliteten til arbeidsgiver og det var skadelig for kommunens omdømme. Det er det definitivt ikke! De ansatte fortjener en stor takk for at de tok opp denne saken ved å sette ord på hva som ikke var bra. De bidro sterkt til at tiltak ble iverksatt og skal berømmes for å ha bidratt til positivt omdømme. Brønnøy kommune skal være stolt over å ha tøffe og kompetente ansatte som setter barna foran seg selv. Barnas helse, miljø og sikkerhet skal alltid gå foran, selv i en ROBEK-kommune!   

 

Mange kommuner har utarbeidet retningslinjer for kommunikasjon, som i praksis begrenser ansattes mulighet til å ytre seg kritisk og vise uenighet om forhold og prioriteringer på arbeidsplassen i mediene og overfor allmennheten. Krav om omdømmebygging må ikke gå på bekostning av ytringsfriheten. Utdanningsforbundet oppfordrer ledere til å verdsette den kritiske ytring!

 

Tida fram mot budsjettmøtet i desember vil nok handle mye om kampen om pengene i et trangt kommunebudsjett. Utdanningsforbundet ønsker alle sammen lykke til med arbeidet, og håper fagforeningene som representerer de ansatte i trepartssamarbeidet blir hørt. Kvaliteten på de lovpålagte kommunale tjenestene må opprettholdes for å kunne utvikle en god skole og barnehage videre. Jeg vil avslutte med et optimistisk sitat. Først og fremst for at jeg er optimistisk av natur, men i tillegg kan det være bra for omdømme: «Hvis jeg visste at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel plantet mitt epletre i dag».

Powered by Labrador CMS