– Vi frykter at en overføring til fylkeskommunalt nivå kan pulverisere ansvaret og svekke tilbudet, sier Gro Hartveit, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Foto: Anette Andresen.
– Vi frykter at en overføring til fylkeskommunalt nivå kan pulverisere ansvaret og svekke tilbudet, sier Gro Hartveit, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Foto: Anette Andresen.

UDF frykter nedleggelser vil ramme barn med særskilte behov

Et ekspertutvalg vil legge ned Statped og gi oppgavene til fylkeskommunene. Utdanningsforbundet frykter ansvarspulverisering og dårligere tilbud.

Publisert

Utvalget leverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland torsdag denne uken. Det foreslår å legge ned fem statlige institusjoner, blant dem Statped, Bufetat og Kompetanse Norge. Dette påvirker i så fall tilbud som voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 

* Fem statlige institusjoner foreslås nedlagt og oppgavene i hovedsak overført til fylkeskommunen: IMDIi, Bufetat, Statped, Kompetanse Norge, Distriktssenteret og Siva.

* En rekke andre oppgaver som i dag ligger i departementer og direktoratet og fagorgan overføres.

* Om lag 4.760 årsverk blir direkte berørt av forslagene. 745 av disse årsverkene er tilknyttet Statped og 95 tilknyttet Kompetanse Norge.

* Samlet overføring av 23,5 milliarder kroner fra staten til fylkeskommunene.

Kilde: NTB.

Rapporten heter "Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen". Arbeidet var ledet av professor Terje P. Hagen fra Universitetet i Oslo.

Her finner du hele rapporten.

– Et statlig ansvar er nødvendig for å sikre et likeverdig tilbud til barn og unge voksne med særskilte behov. Vi frykter at en overføring til fylkeskommunalt nivå kan pulverisere ansvaret og svekke tilbudet, sier Gro Hartveit, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

Hun sier Statped har en spisskompetanse og et fagmiljø som trengs, og hun er bekymret for at det vil forsvinne ved en overføring av kompetansen til fylkeskommunen.

Reagerer på kort frist

Hartveit understreker at sentralstyret i Utdanningsforbundet ikke har diskutert forslagene fra rapporten ennå, men selv er hun også skeptisk til å legge ned Kompetanse Norge, Bufetat og IMDIi.

 Jeg mener det også på disse feltene er nødvendig med nasjonale føringer og et statlig ansvar, sier hun. 

Sentralstyret i Utdanningsforbundet skal diskutere ekspertutvalgets anbefalinger for å gi et høringssvar.

– Vi reagerer imidlertid på den korte høringsfristen på seks uker. Det er for kort tid når det foreslås så omfattende endringer som i denne rapporten, sier Hartveit.

Bekymret for arbeidsplasser

Hun sier at rapporten i liten grad går inn på hvordan fylkeskommunene skal bli i stand til å løse de mange nye oppgavene.

– Jeg har snakket med tillitsvalgte i Statped, Kompetanse Norge og Bufetat, og de er bekymret for at en omlegging kan gå ut over barn og unge voksne med særskilte behov. I tillegg er det selvsagt en bekymring for arbeidsplassene, sier Hartveit.

Hun understreker også at Statped har ansvar for det spesialpedagogiske tilbudet til samiske barn og unge over hele landet.

– Staten må ta et overordnet ansvar for å sikre et likeverdig tilbud, sier Hartveit.

Powered by Labrador CMS