Mette Nord, leder i Fagforbundet

Etterlyser opplæringspakke til SFO-ansatte

Mette Nord, leder i Fagforbundet, skulle gjerne sett at regjeringen satte av penger til en opplæringspakke for andre ansatte i skolen enn lærere, for eksempel ansatte i SFO.

Publisert Sist oppdatert

I det foreslåtte budsjettet til Kunnskapsdepartementet for 2024 er skolefritidsordningen pekt ut som et hovesatsingsområde. Både førsteklassinger og andreklassinger får nå tilbud om gratis halvdagsplass. 

At SFO blir billigere for familiene, er Mette Nord, leder i Fagforbundet, fornøyd med. Men hun er skuffet over manglende satsing på kompetanseheving for de ansatte i skolefritidsordningen.

– Det er veldig bra at SFO blir gratis for flere barn. Da løfter vi alle inn. Vi kommer til å se en stor økning i antallet barn nå. Men da er det enda viktigere å styrke bemanningen og kompetansen, sier Nord til Fagbladet.

Hun viser til at bedre og billigere skolefritidsordning beskrives som en av «hovedprioriteringene» til Kunnskapsdepartementet i det foreslåtte budsjettet for 2024. Regjeringen skriver at det skal iverksettes en rekke tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i barnehagene og SFO.

Da er 10 millioner til kompetanseheving for SFO-ansatte ikke godt nok, mener Nord. 

Forslaget om å 10 millioner kroner er samme beløp som regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2023.

Flere elever får billigere SFO

Løftet om gratis halvdagsplass i SFO for de yngste elevene ble lansert av Støre-regjeringen i Hurdalsplattformen. Løftet om å satse på SFO ble fulgt opp med ny nasjonal rammeplan. Den ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet som en forskrift gjeldende fra 1. august 2021.

Skoleåret 2022/23 ble rundt 60.000 elever på 1. trinn tilbudt 12 timer gratis SFO per uke. Det sparte foreldrene for opp mot 20.000 kroner i året.

Tilbudet om gratis halvdagsplass, eller 12 timer gratis SFO per uke, for elever på 1. og 2. trinn er forskriftsfestet. Men foreldrebetalingen er ulik fra kommune til kommune og i tillegg er det variasjon i hvor mange timer som utgjør et heltids- og deltidstilbud i SFO. (Se faktaboks).

Gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV i 2021, ble det bevilget 640 millioner kroner til SFO for 2022, med en helårsvirkning for skoleåret 2022-23 på om lag 1,4 milliarder kroner.

Skolefritidsordningen

  • I 2023 brukte regjeringen 1,4 milliarder kroner på gratis tilbud for førsteklassinger, og 700 millioner på å utvide ordningen til også å gjelde andreklassinger.
  • I forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslås et tilsvarende, beløp, men ingen opptrapping til gratis halvdagsplass for elever på 3. og 4. trinn.
  •  Andelen førsteklassinger i SFO økte fra 83 prosent i 2021 til 92 prosent i 2022.
  •  Prisen på en SFO-plass varierer fra kommune til kommune og bestemmes lokalt. I 2022 kostet en deltidsplass i gjennomsnitt 1820 kroner i måneden, mens en heltidsplass i gjennomsnitt kostet 2870 kroner i måneden.
  •  I skoleåret 2022/23 deltok 165.000 barn i SFO på landsbasis. 
  •  I en evaluering av skolefritidsordningen fra 2018, svarte en tredjedel at pris er en årsak til å ikke bruke SFO.

Fra høsten 2024 foreslår regjeringen å opprettholde tilbudet om 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn, med en tilsvarende finansiering. Det er ikke foreslått opptrapping til 3. og 4. trinn.

Gratisplass på 1. til 4. trinn i Oslo

Men i Oslo blir det fra i høst gratis halvdagsplass for elever fra 1. til 4. trinn.

I Oslo kommune har de gradvis trappet opp tilbudet om 12 timer gratis plass i skolefritidsordningen, i det som kalles aktivitetsskolen (AKS). Tilbudet ble først gitt til elever på 1. og 2. trinn. Fra høsten 2023 får også elever på 3. og 4. trinn tilbud om 12 timer gratis AKS.

Men opptrappingen er foreslått av byrådet, vedtatt av Oslo bystyre og kommunalt finansiert.

Hva som kommer til å skje med AKS-tilbudet framover, vil være opp til partiene som nå forhandler om ny byrådsplattform. Oslo Høyre har tidligere hatt som politikk at gratis AKS skal være behovsprøvd.

SFO «viktig tilbud» ifølge regjeringen

I Kunnskapsdepartementets innledning til foreslått budsjett for 2024 beskrives SFO som et viktig tilbud som skal bidra til en trygg overgang fra barnehage til skole: De skriver:

«Skulefritidsordninga (SFO) er eit viktig tilbod til alle barn frå dei byrjar på skulen, og skal bidra til ein god og trygg overgang frå barnehage til skule. SFO skal ta vare på barna og imøtekome behovet deira for omsorg, tryggleik, trivsel, tilhøyrsel og anerkjenning. På SFO skal barna få rik moglegheit for meiningsfull fritid og leik, trivsel og glede i både sjølvvald leik, kultur og tilrettelagde aktivitetar. Deltaking i SFO styrker og utvidar dei positive verknadane av barnehagen knytt til oppvekst og utvikling. SFO skal bygge praksisen sin på grunnleggande verdiar som er felles for barnehagen og opplæringa. Verdigrunnlaget skal formidlast og praktiserast i alle delar av arbeidet i SFO og prege innhaldet og arbeidsmåtane.»

Mer om forslag til statsbudsjett

 

Powered by Labrador CMS