Det var en smørblid og optimistisk Trygve Slagsvold Vedum som møtte pressen fredag morgen. Med termos og pappkopper serverte finansministeren kaffe til journalistene utenfor boligen.

Dette er hovedpunktene i forslaget til statsbudsjettet

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Dette er noen av hovedpunktene.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Torsdag ble det kjent at regjeringen øker satsingen på yrkesfag til 1,2 milliarder kroner. Satsingen på ordningen Fagbrev på jobb styrkes.

I september kom også nyheten om at regjeringen foreslår kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden i hele landet, og enda mer i distriktene. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner. 

Nyheten ble presentert av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum under et besøk på St. Olavs barnehage i Sarpsborg 5. september.

– Dette er et historisk løft for velferden og for at barnehager er tilgjengelig for alle. Jeg er veldig stolt av dette grepet og håper at familier over hele landet ser at dette er et grep regjeringen gjør som gagner dem, sa Brenna til NTB.

Annet fra oppvekst, barnehage, skole og høyere utdanning:

  * 570 millioner til styrking av det statlige barnevernet

  * Rentestøtte til kommuner som investerer i bygg og utstyr, for å gjøre skolen mer praktisk. Lånerammen er på 1 milliard årlig over åtte år. Det er satt av 30 millioner kroner på budsjettet til ordningen.

  * 120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

  * Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

  * Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

  * 35 millioner til styrket skolemiljø og bekjempelse av mobbing.

  * 500 nye studieplasser til fagskolene.

  * 1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens de neste fem årene.

  * 200 millioner til universitets- og høyskolesektoren, blant annet for å etablere campus på Gol.

  * Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

  * 10,6 millioner til polarforskningen GoNorth.


Andre samfunnsområder

Samferdsel

* Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal settes i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

* Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

* Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

* 300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.

* 60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

* Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Helse og omsorg

* 2,2 milliarder ekstra til sykehusene og styrket psykisk helsevern

* 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

* 33,3 millioner kroner til 66 nye LIS1-stillinger (Lege i spesialisering). 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

* 104 millioner til forskning i kommunene

* 150 millioner kroner for å bygge opp flere lavterskeltilbud for psykisk helse.

* 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide.

* 200 millioner til å behandle ukrainske pasienter i Norge

* 250 millioner til digitalisering av helsetjenester.

Forsvaret

* Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024. Totalt utgjør forsvarsbudsjettet nå 1,8 prosent av BNP.

* 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

* 200 nye årsverk i Forsvaret

* 100 millioner kroner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

* 40 millioner kroner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

* 1,1 millioner kroner til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

* 37 millioner kroner til samisk språk og kultur

* Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Klima

* Økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel med 15 øre literen og heve krav om innblanding av biodiesel. Avgifts- og prisøkningen (anslagsvis 27 øre per liter) kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.

* 1,7 milliarder kroner ekstra til CO2-kompensasjonsordningen for industrien – samtidig får industrien nå kun støtte for kvotepris over 375 kroner

* 2,6 milliarder kroner til CO2-lagringsprosjektet Langskip.

* NVE får 220 millioner ekstra til flom- og skredsikring

Justis og sikkerhet

* Rehabilitering av Bergen tinghus: 137 millioner kroner. Total ramme er beregnet til 1,18 milliarder.

* 55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

* 500 millioner til økt satsing på politiet.

* Reduksjon i antall kvoteflyktninger fra 2000 til 1000

Skatter og avgifter

* Totale skatte- og avgiftslettelser på seks milliarder kroner, hvorav 400 millioner er inntektsskatt for personer

* 85 prosent av skattyterne får lavere eller uendret skatt

* Innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

* Avvikling av høyprisbidraget på vann- og vindkraft

* Nedtrapping av midlertidig ekstra arbeidsgiveravgift som ble innført på høye inntekter i fjor.

* Økning i skattefradraget for langtransportsjåfører og arbeidere som bor på brakke. Blant annet økes den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakke, pensjonat og hybel med kokemuligheter fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsatsen for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Annet

* Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

* 50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenlignet med inneværende år.

* 40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

* 135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

* 380 millioner kroner til ungdomsgarantien i Nav. Det er opp fra 175 millioner i 2023-budsjettet.

* 90 millioner til å dekke forsikringskrav for yrkesskadde ofre etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.

* Strømstøtten forlenges ut 2024

* 6,4 milliarder ekstra i frie inntekter til kommunene

* Dobling av utgiftene til såkalte FOT-ruter, flyruter som staten kjøper seg inn i på grunn av manglende lønnsomhet

* 415 millioner til fylkesveier

Powered by Labrador CMS