Pedagogenes tilgang til Wechslers tester

Testene WISC og WPPSI brukes til å vurdere elevers evner og forutsetninger for opplæring. En standard for testkompetanse er nå godkjent, og etterutdanning for å oppnå slik kompetanse blir utviklet.

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) og Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) er tester som brukes for å vurdere kognitive funksjoner hos barn og ungdom. De to testene er godt egnet til å vurdere elevers evner og forutsetninger til å mestre en opplæringssituasjon. Resultatene av slik testing kan brukes som grunnlag for vurderinger av hva som skal til for å gi det enkelte barn et tilpasset skole- og utviklingstilbud.

I Skandinavia har Pearson Assessment retten til å selge lisenser til disse testene. Internasjonalt har lisensiering for å bruke Wechsler-tester vært forbeholdt psykologer. På grunn av retningslinjer fra Wechsler-estate har dette også vært utgangspunktet for lisensiering i Norge. Imidlertid har Pearson etter anbefalinger fra Norsk psykologforening også godkjent følgende utdanninger som kompetansegivende for å bruke WISC og WPPSI:

  • Masterprogrammet i pedagogikk med fordypning pedagogisk-psykologisk rådgivning (Universitetet i Oslo, UiO)
  • Masterprogrammet i spesialpedagogikk med studieretning for spesialpedagogisk rådgivning (UiO)
  • Cand.ed og cand.paed. (UiO) med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.
  • Cand.paed. Spes. (UiO)

Pedagoger fra andre utdanningsinstitusjoner og fra andre utdanningsprogram har hatt tilgang til testene under veiledning av psykologene.

Utdanningsforbundet har i regi av egen «spesialisering» arbeidet for at pedagoger etter en etterutdanning innen test-teori skulle få tilgang til Wechsler-batteriet i en utdanningskontekst. Dette resulterte i et samarbeid med Norsk Psykologforening om utvikling av en norsk testbrukerstandard innenfor en utdanningskontekst etter mal av «European Test User Standards for Test Use in Work and Organizational Settings Version 1.92». Hensikten med dette var å tydeliggjøre hvilke kompetanse- og ferdighetskrav som måtte ivaretas for å bruke tester, og at Pearson slik kunne få et vurderingsgrunnlag for å selge lisenser. Med dette ville man få en standard å vurdere ulike utdanningers testkompetanse mot. Testbrukerstandarden har vært på høring i ulike pedagogiske miljø i Norge, og tilbakemeldingene er i stor grad søkt ivaretatt. Pedagoger ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har kommentert standarden. Standarden er nå godkjent av Pearson, Norsk Psykologforening og Utdanningsforbundet.

Med basis i denne standarden har Pearson invitert Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Oslo til å utvikle etterutdanningstilbud på 15 studiepoeng som etter ferdigstilling gir pedagoger kompetanse til selvstendig bruk av WISC og WPPSI i en utdanningsmessig kontekst.

Studieplanene skal etter utarbeiding oversendes Pearson Assessment for godkjenning før de godkjennes internt ved den enkelte institusjon. Hvor hurtig man kommer i gang med studietilbudene vil avhenge av godkjenningsprosessen og de interne prosessene ved de ulike universitetene. Studietilbudene vil annonseres gjennom ordinære kanaler ved det enkelte universitet.

NTNU, Pedagogisk institutt ved Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning har fått sin studieplan godkjent og tilbyr høsten 2015 en studiemodul på 15 studiepoeng i testteoretisk kompetanse, se http://videre.ntnu.no/link/nv13751.

Studentene vil etter ferdigstilt kurs være kvalifisert for selvstendig kjøp og bruk av WISC og WPPSI i en utdanningskontekst.

 

  • Anne Sofie S. Samuelsen er tidligere leder for spesialiseringsordningen i Utdanningsforbundet