Lærere går senere av med pensjon

Pensjonsalderen stiger mer for lærere enn for andre ansatte i kommunene. Siden 2010 har forventet pensjonsalder økt med 0,7 år for skoleansatte.

Publisert

I en undersøkelse fra Utdanningsforbundet viser tall fra Statens pensjonskasse at lærere står lenger i jobb, og det er et kraftig fall i antall lærere som går av med uførepensjon.

Les mer om undersøkelsen her: Færre lærere blir uførepensjonister.

Forskningsstiftelsen Fafo har gjort en lignende type undersøkelse på oppdrag fra Pensjonskontoret hos KS. Den ferske rapporten «Pensjonsuttak før fylte 67 år» viser samme tendens. Forventet pensjonsalder for en 50 år gammel lærer har gått opp. I 2010 var forventet pensjonsalder 62,4 år, mens den var økt til 63,1 år i 2015.

– Vi ser at forventet pensjonsalder har økt ganske markant for lærerne sammenlignet med andre grupper i kommunene. Lærerne står lenger i jobb nå enn før, sier forsker Roy A. Nielsen ved Fafo.

– Og lærerne skiller seg ut sammenlignet med andre yrkesgrupper i kommunen?

– Ja, lærerne utmerket seg. Samtidig viser tallene også for andre yrkesgrupper at uføreraten går ned og pensjonsalder går opp, så det er en trend. Etter innføring av pensjonsreformen har det vært veldig fokus på at folk må stå lenger jobb, men hvorfor lærerne ser ut til å respondere ekstra på det, vet vi ikke, sier Nielsen.

Her finner du hele rapporten fra Fafo.


Tabell fra Fafo-rapporten "Pensjonsuttak før fylte 67 år".

 

Forskjell mellom lærergrupper

Tallene viser at det i skoleverket er en markant reduksjon i tidligpensjonering for arbeidstakere i aldersgruppen 50 til 67 år. «I 2002 sto omtrent hver femte skoleansatt fortsatt i arbeid ved 67 år, i 2015 gjaldt dette nesten halvparten av arbeidstakerne», står det i rapporten, som imidlertid peker på at noe av endringen skyldes omlegging av datagrunnlaget fra Statens pensjonskasse.

Det er også litt forskjellig utvikling blant gruppene i skoleverket. Ledergruppene har klart høyest forventet pensjonsalder.


Tabell fra Fafo-rapporten "Pensjonsuttak før fylte 67 år".

 

– Endret atferd

– Undersøkelsen fra Utdanningsforbundet viser at fra 2010 til 2015 er det et ganske bratt fall i antall lærere som går ut i uførepensjon, fra rundt 2200 til rundt 1600. Hva kan være årsaken til det?

– Jeg kjenner ikke til undersøkelser som har forsøkt å gå nærmere inn på årsakene, så det er vanskelig å si, sier Nielsen.

Han sier det kan være et resultat av at den generelle helsetilstanden har blitt bedre.

– Samtidig kan det være at arbeidsgiverne har blitt flinkere til å legge til rette for eldre arbeidstakere gjennom seniortiltak og tilrettelegging. Det kan gjøre det lettere for folk med helseplager å stå lenger i jobb, sier Nielsen.

Statistikken viser at utviklingen ikke i hovedsak kan forklares gjennom lavere snittalder i lærergruppen eller færre lærere over 50 år.

– Det kan tyde på at noe av forklaringen er at lærergruppen har endret atferd, sier Nielsen.

Powered by Labrador CMS