Royne Berget mener barnehagene gjennom rammeplanen allerede har tydelige pålegg om å arbeide mot mobbing. Foto: Tom-Egil Jensen.
Royne Berget mener barnehagene gjennom rammeplanen allerede har tydelige pålegg om å arbeide mot mobbing. Foto: Tom-Egil Jensen.

Han mener mobbelov i barnehagen krever bedre bemanning

Barnehagestyrer Royne Berget er skeptisk til flere lovkrav uten økt bemanning. Foreldreutvalget og Utdanningsforbundet mener det er på tide med mobbelov også i barnehagen.

Publisert

Regjeringen har sendt et nytt lovforslag ut på høring hvor det stilles strengere krav til kommuner og barnehager i oppfølging av mobbesaker.

– Dette blir bare enda flere pålegg og krav for de barnehageansatte, uten at det følger med ressurser til å følge det opp på en god måte, sier Royne Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage og aktiv deltaker i barnehagedebatten.

Han er kritisk til om en mobbelov vil bety noe i praksis. Han peker særlig på at det trengs mer bemanning for kunne jobbe mer systematisk mot mobbing slik lovforslaget legger opp til.

– Jeg er ikke prinsipiell motstander av en mobbelov. Poenget er hvordan barnehagene skal klare å følge opp. Vil det bli bedre oppfølging av mobbesaker bare det innføres en ny lov, spør Berget.

Han har skrevet et debattinnlegg om saken som har ført til mye diskusjon blant barnehagelærere i sosiale medier.

UDF ønsker mobbelovgivning

Nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, sier de hele tiden har vært tilhengere av en lovhjemmel som skal sikre unger et bedre psykososialt miljø og styrke barnas rettsikkerhet.

– Alt som handler om å styrke barns rettigheter med barnas beste for øyet, er vi for, sier Valås.

– Enkelte diskuterer nå om nye lovkrav vil ha noen betydning uten at det bevilges mer ressurser og bemanning til å følge opp. Hva mener du om det?

– Her det fremmet lovforslag med sikte på å skape bedre barnehager og styrke barnas rettssikkerhet. Så fordrer det selvsagt nok ansatte og kompetanse i barnehagene, og vi må fortsette å jobbe for at det skal bli enda bedre. Men vi kan ikke la den diskusjonen stå i veien for lovformuleringer som kan være med å styrke barnehagen, sier Valås.

Hun understreker at de nå er i gang med å diskutere regjeringens nye lovforslag i organisasjonen, og at de ennå ikke vet akkurat hva de vil ende med å melde tilbake i høringsrunden.

– Så det er for tidlig å si om vi er uenige i noe. Men det kan komme diskusjoner knyttet til dette med aktivitetsplikt og dokumentasjonskrav. Vi har gjort oss en del erfaringer med paragraf 9A i opplæringsloven, og det er viktig at vi ikke skaper de samme problemene i barnehagen som vi har sett med 9A, sier Valås.

Hun peker også på at Utdanningsforbundet har ønsket at barn skal ha rett til å tilhøre en fast barnegruppe.

– Det er viktig for å skape trygghet og gode rammer i arbeidet med det psykososiale miljøet i barnehagen. Dette mangler i forslaget som ligger på bordet, sier Valås.

– Viktig for foreldrene med mobbelov

I Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har de lenge etterlyst et tydeligere lovverk mot mobbing i barnehagene.

– Helt siden FUB startet opp har vi hatt dette som en viktig sak, så vi er veldig glade for at det nå kommer, sier leder i FUB, Marie Therese Skinstad-Jansen.

Hun sier flere barnehager og kommuner allerede jobber godt på feltet, men at det er altfor store forskjeller.

– Det er utrolig fortvilende for foreldre som opplever at barnet ikke har det bra i barnehagen. Hvis de da ikke blir tatt på alvor, er det en stor tilleggsbelastning. Å få på plass noen rammer som tydeliggjør hva barnehagene plikter å gjøre i slike saker, gjør prosessen mye enklere for foreldrene, sier Skinstad-Jansen.

Hun mener det er avgjørende med et system som sikrer at ansvaret i disse sakene ligger hos de voksne i barnehagen.

– Barn uansett alder bør ha et lovverk som sikrer at de opplever en trygg og god hverdag. Det må også gjelde barnehagene, sier Skinstad-Jansen.

– Står allerede i rammeplanen

Royne Berget peker på at det allerede står tydelig i rammeplanen for barnehagen at de plikter å ta tak i mobbing, en rammeplan barnehagene er pålagt å følge

– Om vi hadde hatt rammene til å jobbe enda mer systematisk mot mobbing, så er det ikke så kontroversielt å ta det inn i lovverket i tillegg. Men med dagens rammer er vi ikke tilstrekkelig med ansatte gjennom hele barnehagedagen til å følge opp dette så godt som man kunne ønske. Mye mobbing og utestenging foregår i det skjulte, og da må du ha bemanning nok til å være der ungene er hele tiden, sier Berget.

– Men hva mener du er tilstrekkelig bemanning?

– Jeg mener alle avdelinger bør ha to ansatte på jobb fra man starter om morgenen, og det bør også være to personer der når man avslutter dagen. Så må det fylles på med ansatte i den mest hektiske perioden mellom åtte og fire da alle ungene er i barnehagen. Hvis man følger dagens bemannings- og pedagognorm, er det nok stort sett én ansatt for lite på hver avdeling, sier Berget.

Han mener også det bør settes et tak på hvor store barnegruppene kan være.

– For eksempel maks ti barn under tre år og maks 20 barn over tre år. Nå finnes det barnehager som opererer med småbarnsgrupper på over 20 barn, og grupper for barn over tre år på over 30 barn. Da blir det vanskelig å være tilstedeværende og gjøre en god nok oppfølging, sier Berget.

Powered by Labrador CMS