Kunnskapsminister Jan Tore Sanner vil ha strengere krav til oppfølging av mobbesaker i barnehagene. Foto: Jørgen Jelstad.
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner vil ha strengere krav til oppfølging av mobbesaker i barnehagene. Foto: Jørgen Jelstad.

Regjeringen foreslår mobbelov for barnehager

Regjeringen vil lovfeste nulltoleranse mot mobbing i barnehagen. Og at barnehagene plikter å utarbeide en plan for oppfølging i mobbesaker.

Publisert Sist oppdatert

Et forslag til ny mobbelov for barnehagene er nå sendt ut på høring.

– Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

En av ti opplever mobbing

Ifølge departementet viser forskning at mellom 8 og 12 prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestengelse fra lek.

Regjeringen vil gjøre det tydelig hva barnehagene må gjøre dersom det er barn som ikke opplever hverdagen i barnehagen som trygg. I tillegg skal det forebyggende arbeidet mot mobbing forsterkes.

– Alle barn må lære empati og hvordan man tar vare på hverandre. Barnehagene må jobbe forebyggende og systematisk for å skape et trygt og godt miljø, sier Sanner.

Positiv til tydeligere aktivitetsplikt

I Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har de lenge etterlyst et tydeligere lovverk mot mobbing i barnehagene.

– Helt siden FUB startet opp har vi hatt dette som en viktig sak, så vi er veldig glade for at det nå kommer, sier leder i FUB, Marie Therese Skinstad-Jansen.

Hun sier flere barnehager og kommuner allerede jobber godt på feltet, men at det er altfor store forskjeller.

– Det er utrolig fortvilende for foreldre som opplever at barnet ikke har det bra i barnehagen. Hvis de da ikke blir tatt på alvor, er det en stor tilleggsbelastning. Å få på plass noen rammer som tydeliggjør hva barnehagene plikter å gjøre i slike saker, gjør prosessen mye enklere for foreldrene, sier Skinstad-Jansen.

Hun mener det er avgjørende med et system som sikrer at ansvaret i disse sakene ligger hos de voksne i barnehagen.

– Barn uansett alder bør ha et lovverk som sikrer at de opplever en trygg og god hverdag. Det må også gjelde barnehagene, sier Skinstad-Jansen.

Dette foreslår regjeringen i ny mobbelov

  • En tydelig aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Ved mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal ansatte varsle styrer. Barnehagene har plikt til å undersøke og sette inn tiltak i saker der et barn eller foreldrene opplever at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal gjelde helt til barnet har det trygt og godt i barnehagen. Videre skal barnehagene utarbeide en skriftlig plan for hvordan de skal følge opp.

Det skal være en skjerpet aktivitetsplikt dersom voksne som jobber i barnehagen, krenker barn. At plikten er skjerpet betyr at det straks skal varsles, undersøkes og settes inn tiltak, og at den ansvarlige for barnehagen skal varsles.

  • Barnehagene skal jobbe forebyggende med det psykososiale miljøet

Regjeringen ønsker å lovfeste at barnehagene skal arbeide for å fremme helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø.

  • Barnehagene skal ha internkontroll

Regjeringen mener at den som ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.

Krav til kommunen som barnehagemyndighet Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet påse at barnehagene følger regelverket. Kommunen kan bruke godkjenning, veiledning og tilsyn som virkemidler for å påse at barnehagene etterlever regelverket.

  • Klage- eller håndhevingsordning

Kommunen har allerede et ansvar for å påse at barnehagene følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. Regjeringen foreslår å styrke denne ordningen ved å lovfeste egne krav til kommunen som barnehagemyndighet.

Tidligere har man ikke lovfestet hva barnehagene skal gjøre for å sikre barn et trygt og godt barnehagemiljø. Regjeringen mener at lovreguleringen ikke bør være mer omfattende enn det som er nødvendig for å sikre barna et trygt og godt barnehagemiljø. Hvis det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det være aktuelt å foreslå å innføre regler om håndheving av enkeltsaker på et senere tidspunkt.

Lovforslag neste år

Høringsfristen går ut 13. november, og regjeringen planlegger å komme med et forslag til Stortinget våren 2020.

Her finner du hele forslaget fra regjeringen.

Powered by Labrador CMS