Utdanningsforbundet sitter på tall som viser at midler som er tilført fra staten til økt lærertetthet i Trondheim kommune er brukt til helt andre ting, skriver Geir Røsvoll (innfelt), leder i Utdanningsforbundet Trondheim. Han skriver at rådmannen i Trondheim, Morten Wolden (stort bilde), ber om at bemanningsnormen i barnehage og minstenorm for lærertetthet utsettes. Foto: Torstein Brechan.
Utdanningsforbundet sitter på tall som viser at midler som er tilført fra staten til økt lærertetthet i Trondheim kommune er brukt til helt andre ting, skriver Geir Røsvoll (innfelt), leder i Utdanningsforbundet Trondheim. Han skriver at rådmannen i Trondheim, Morten Wolden (stort bilde), ber om at bemanningsnormen i barnehage og minstenorm for lærertetthet utsettes. Foto: Torstein Brechan.

Vil politikerne vedta et planlagt lovbrudd den 2. april?

I kommende formannskapsmøte, 2. april, vil rådmannen i Trondheim kjøre en hastesak der han ber formannskapet vedta ytterligere kutt i bevilgningene for årets skole- og barnehageår på til sammen 16 millioner kroner – 12 millioner for skole, og 4 millioner for barnehage.

Publisert

* Geir Røsvoll er leder i Utdanningsforbundet Trondheim.

Rådmannen ber i tillegg om at innfrielse av bemanningsnormen i barnehage og minstenorm for lærertetthet utsettes (Adressa.no - abonnement), og dermed ikke innfris i tråd med lovverket. 

 

Dette er en sektor som allerede er og har vært underfinansiert over år. Våre ledermedlemmer melder om at økonomien til skolene og barnehagene nå er verre enn på lange tider. 

For årets budsjett er det allerede lagt inn kutt i tildelingen når det gjelder spesialpedagogisk hjelp og ledelse i barnehagene. I tillegg er vikarbudsjettene for skole og barnehage kuttet med til sammen 10 millioner kroner, noe som resulterer i at det ikke settes inn vikarer. Samtidig innføres endringer innen spes.ped-tilbudet i kommunen, med krav om at flere barn og unge skal hjelpes innenfor det ordinære gjennom tilpasset opplæring. Slike endringer krever tilførsel av midler – ikke kutt! 

Lav grunnbemanning har preget barnehagene i Trondheim kommune over mange år. Vi har hatt nest lavest bemanning sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Det vil si at vi har flere barn per ansatt i Trondheim. Ny lovbestemt norm for minimumsbemanning ble innført 1. august 2018, og kommunene fikk ett år på seg til å innfri denne normen. Dette er enda ikke innfridd i Trondheim kommune. Nå foreslås det at øremerkede midler til bemanningsøkning heller ikke bevilges til økt bemanning i barnehagen. Med kuttene som allerede er lagt inn for 2019 og inntrykk i bevilgede midler til bemanning nå, nærmer situasjonen i barnehagene seg uforsvarlig.  

 

Rådmannen kommuniserer at minstenormen for lærertetthet står i veien for å bygge et sterkt lag rundt eleven. Dette skaper et feilaktig bilde av situasjonen. Utdanningsforbundet sitter på tall som viser at midler som er tilført fra staten til økt lærertetthet i Trondheim kommune er brukt til helt andre ting.

  • I 2009 mottok Trondheim kommune 33 millioner til tidlig innsats. To tredeler av disse ble brukt til inndekking av underskudd i kraftfondet.
  • I perioden 2014 – 2018, har kommunen mottatt tilsammen 108 000 000 kroner til økt lærertetthet. Heller ikke disse midlene er tilført skolene.

Ved at disse pengene ikke er brukt slik intensjonene var fra regjeringen, er det et oppstått et akkumulert underskudd i sektoren. Dette er årsaken til at andre yrkesgrupper blir meldt overtallige. 

Problemet med overtallighet handler ikke om minstenormen for lærertetthet. Det handler om at skolebudsjettene er for lave. Og at Trondheim kommune ikke har brukt de midlene som var tenkt til sektoren. 

Planen for opptrapping av minstenormen for lærertetthet og innfrielsen av bemanningsnormen i barnehage må gjennomføres som planlagt. I tillegg må det bevilges ekstra midler slik at laget rundt barnet/eleven ikke svekkes.