I går var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på Skøyen skole i Oslo for å snakke om neste fase i arbeidet med fagfornyelsen i grunnskolen og videregående skole. Foto: Marianne Ruud
I går var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på Skøyen skole i Oslo for å snakke om neste fase i arbeidet med fagfornyelsen i grunnskolen og videregående skole. Foto: Marianne Ruud

Sanner vil ha rydding i jungelen av læreplanmål

Færre mål og mer dybdelæring. Det er Ludvigsen-utvalgets oppskrift for framtidens skole. – Siden alle parter i fagfornyelsen er enige om at vi må kutte i antall mål, tror jeg vi vil lykkes, sier Sanner.

Publisert

I går var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på Skøyen skole i Oslo for å snakke om neste fase i arbeidet med fagfornyelsen i grunnskolen og videregående skole. Også Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, var til stede da statsråden fortalte om framdriften i fagfornyelsen.

 

 

I arbeidet med å finne fram til hva som er det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene, fikk Utdanningsdirektoratet til sammen 6700 innspill. I juni 2018 ble læreplangruppene oppnevnt.

– Når læreplangruppene nå er nedsatt og læreplanarbeidet er i gang, ønsker vi en fortsatt dialog med alle involverte parter, sier Sanner til Utdanning.

Han sier at dybdelæring og en mer praktisk tilnærming til fag vil bli prioritert. Utforskende metode og digitale ferdigheter er andre elementer læreplangruppene får i oppdrag å ta inn.

 

Sanner ønsker å involvere seg i læreplanarbeidet

– Kommer du til å overlate læreplanarbeidet til fagpersonene som er med i læreplangruppene, eller har du også selv tenkt å følge arbeidet tett?

– Under arbeidet med å få på plass kjerneelementer i fag, har vi hele tiden hatt en god dialog med organisasjonene som representerer elever, lærere og ledere. Den gode dialogen må nå fortsette, så derfor blir det flere møter om fagfornyelsen framover. Noen av møtene kommer jeg også til å delta på selv. Vi må passe på at det ikke blir en glippe i samarbeidet fra nå og fram til 2019, sier Sanner.

Skøyen skole er den skolen Steffen Handal jobbet på før han ble tillitsvalgt. Rektor Anne Helga Jamholt var også til stede da statsråden fortalte om arbeidet med fagfornyelsen i går. Denne skolen har jobbet systematisk med «generell del» av læreplanen gjennom mange år.

For å vise hvor viktig det som nå heter «overordnet del» er for Skøyen skole, stilte Jamholt med kjedet som Handal i sin tid laget til henne basert på overskriftene i hvert kapitel i «generell del».

 

 

Tverrfaglige temaer skal inn i flere fag

Sanner sa at de tverrfaglige temaene i overordnet del av læreplanen er en viktig del av fagfornyelsen. Han nevnte blant annet de tre tverrfaglige temaene, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Den prioriteringen setter Handal og Jamholt pris på.

– De tverrfaglige temaene tar opp i seg ulike samfunnsutfordringer og dilemmaer som skal dekkes i flere fag i læreplanene, sier Sanner.

Som integreringsminister har Sanner også andre samfunnsutfordringer på sitt bord. Denne våren har han vært på integreringsturné og sist uke satte han ned et integreringspanel som skal jobbe ut 2019.

– Kommer du til å søke råd hos integreringspanelet når alle fag nå skal få nye fagplaner?

– Det har jeg ikke tatt stilling til så langt. Paneldeltakerne kommer nok ikke til å bli involvert i selve fagplanarbeidet. Men i arbeidet med fagfornyelsen på et mer overordnet plan, ser jeg det som naturlig å lytte til paneldeltakernes erfaringer, sier Sanner til Utdanning.

 

Eksamensordningene skal vurderes

Denne våren har det pågått en politisk diskusjon på Stortinget om hvor vidt vurderingssystemet i skolen bør gjennomgås parallelt med fagfornyelsen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vært pådrivere for å få til en gjennomgang allerede i 2019. Regjeringspartiene derimot, har stort sett vært fornøyde med dagens vurderingssystem.

I går sa Sanner at Kunnskapsdepartementet skal sette ned en gruppe som skal gjennomgå eksamensordningene. Samtidig sa han at han er fornøyd med dagens system.

– I dag består elevenes sluttvurdering av standpunktkarakterer og eksamen. Dette vurderingssystemet har stor troverdighet både nasjonalt og internasjonalt, sier Sanner.

– Flere skoler med ungdomstrinn tester nå ut færre karakterer underveis. Hva synes du om det?

– Selv har jeg liten tro på at å utsette karaktergivingen i et halvt år vil være noen fordel for elevene. Men jeg skal selvsagt være åpen for å vurdere andre ordninger enn dem jeg selv er for, sier Sanner.

– Videregående skoler med International baccalauréat praktiserer mappevurdering. Kan det fungere?

– Nå setter vi ned et utvalg som skal gjennomgå eksamensordningen. Så får vi se, sier Sanner.

 

Nye læreplaner skal tas i bruk fra høsten 2020

Grupper med til sammen 100 lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med Utdanningsdirektoratet for å komme fram til kjerneelementene.

– Kjerneelementene er det viktigste og mest sentrale elevene skal lære i hvert fag. Det er dette elevene skal lære seg for å mestre og bruke fagene, sier Sanner.

Kjerneelementer i 14 fag er nå fastsatt. De omfatter kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

– Kjerneelementene danner grunnlaget for læreplanene som nå skal lages. Læreplanarbeidet startet opp i juni 2018. Fra skolestart i 2019 skal lærere og resten av personalet på skolene sette seg inn i det nye innholdet. Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk på skolene, sier Sanner.

Læreplangruppene skal videreutvikle fagene med kjerneelementene som grunnlag. Det store slaget om hvilke læreplanmål som bør ut, vil derfor trolig komme først når utkast til læreplanene foreligger.

– Professor Sten Ludvigsen sa til Utdanning tidligere i år at minst halvparten av dagens læreplanmål må vekk dersom man skal få til den dybdelæringen han mener er nødvendig. Blir det mulig å få til?

– Det er et sterkt ønske fra både Elevorganisasjonen, lærerorganisasjonene og alle som har deltatt i prosessen med fagfornyelsen at vi skal få dette til. Derfor har jeg stor tro på at vi kommer til å lykkes. Men det blir ikke enkelt. Det er lettere å komme med innspill til alt det viktige som bør inn enn å foreslå at noe skal tas ut, sier Sanner til Utdanning.

 

Sametinget fornøyde så langt

Også Sametinget er fornøyde med fagfornyelsesarbeidet så langt. Det sa Sametingsråd Mikkel Mikkelsen i en kommentar til Jan Tore Sanners gjennomgang av fagfornyelsesarbeidet i går.

– Dette vil både styrke det samiske innholdet i de nye nasjonale læreplanene og i tillegg forbedres de samiske læreplanene både for dem som har samisk som førstespråk og annetspråk, sa han.

– Sametinget og Kunnskapsdepartementet er også enige om felles kjerneelementer i fag, sa Mikkelsen.