Foto: Vidar Langeland.

Her får du tips til gode rutiner for inspeksjon i friminuttene

Bruk vest, kartlegg risikoområder, grip inn, informer kollegaer og beveg deg. Det er blant tipsene for gode inspeksjonsrutiner.

Publisert Sist oppdatert

– Friminuttene er den største overgangsperioden på skolene. Det er ofte da det skjer ting som voksne ikke får med seg, sier Kia Rosèn, rådgiver i PP-tjenesten for Ytre Nordmøre.

PPT Ytre Nordmøre har laget et eget temahefte som heter «Ta grep om inspeksjon i friminuttene». Rosèn og kollega Eirin Beate Ringsbye forteller at temaet ofte kan komme opp når de er ute på skoler og veileder i konkrete saker.

– Da kan det komme frem at friminuttene er en kilde til konflikter. Da går vi ut i friminuttene og observerer hvordan ting fungerer, blant annet med inspeksjon, sier Ringsbye.

– Bedre rutiner virker positivt

Ofte handler det om å få bedre rutiner på plass, og å få lærerne og skoleledelse til å tenke selv hva de kan gjøre for å fange opp ting som skjer i friminuttene.

– Med en gang skolene får strammet inn med bedre rutiner for inspeksjon, hvor alle følger samme praksis, skjer det mye positivt, sier Rosèn.

Veiledningsheftet har en egen sjekkliste for inspeksjon som et verktøy for skolene:

Sjekkliste for inspeksjon

 • Forventninger til atferd er tydelige og innøvde med elevene på de områdene de gjelder.
 • Inspeksjon tas opp som fast punkt på alle personalmøtene.
 • De voksnes ansvar, forventninger til elevenes atferd, rutiner og konsekvenser er skriftliggjort for overføring til vikarer og nytilsatte.
 • Skolens uteareal er delt inn i inspeksjonsområder.
 • Potensielle risikoområder er kartlagt og kjent for alle.
 • Jeg er kjent med og bruker skanning som metode.
 • Jeg beveger meg rundt på hele mitt inspeksjonsområde.
 • Refleksvester brukes av alle.
 • Jeg bruker positiv involvering i møte med elever i skolegården.
 • Jeg griper raskt inn når jeg ser en situasjon som kan være en plage/mobbesituasjon.
 • Jeg er kjent med skolens rutiner for inspeksjon.
 • Jeg forholder meg lojalt til skolens rutiner for inspeksjon.
 • Skolens inspeksjonsrutiner og kart er skriftlige og gis til alle vikarer.
 • Oversikt over hvem som har inspeksjon er lett tilgjengelig slik at jeg kan minne kollegaer om inspeksjon.
 • Skolen har et bredt utvalg av aktiviteter for elevene i friminuttene.
 • Skolen deler ut materiell som baller, tau, strikk og rumpeakebrett til klassene.
 • Jeg gir ros til elever som viser gode sosiale ferdigheter i friminuttene.
 • Skolen har etablert rutiner for oversikt over uakseptable hendelser i friminuttene.

Kilde: Heftet "Ta grep om inspeksjon i friminuttene".

Det trygge friminutt

Ved Ellingsrudåsen skole i Oslo har de noe de kaller «Det trygge friminutt» som et tiltak for gode inspeksjoner. Rektor ved skolen, Thomas Hansen, sier de også har satset på høyere voksentetthet ute i friminuttene.

– Dette handler om å ha rutiner. Hva skal skje før inspeksjon, under inspeksjonen og i etterkant av inspeksjonen. Vi har det jevnlig oppe på møter, så vi ikke skal glemme det, sier Hansen.

De har laget en enkel punktliste:

Inspeksjonsrutiner

Før inspeksjon:

 • Vi møter tidsnok.
 • Vi snakker med kontaktlærer om det er elever vi er usikre på hvordan vi skal håndtere.

Under inspeksjon:

 • Vi er synlige.
 • Vi oppsøke elever som er alene.
 • Vi er tydelig i konflikter.
 • Vi hjelper barn inn i lek.

Etter inspeksjon:

 • Vi informerer kontaktlærer dersom det har vært konflikter som ikke har blitt løst.
 • Vi gir informasjon videre til nærmeste leder når vi ser elevere som gjentatte ganger blir plaget.

Når vi går inn i en konflikt:

 • Hva har skjedd her?
 • Hvordan kan vi løse dette?
 • Få elevene til å snakke med hverandre, ikke med deg. Er elevene sinte, få dem bort fra hverandre.

Hvordan hjelpe barn inn i lek:

 • Hvem har du lyst til å leke med?
 • Skal vi gå sammen bort?
 • Jeg hørte at du sa, hva mente du med det?

Lærere må informere hverandre

Rutinene handler blant annet om informasjonsflyt mellom lærerne.

– Kontaktlærere skal informere om sårbare elever som skal følges ekstra nøye under inspeksjon. Og om en lærer i inspeksjon har oppdaget en konflikt i friminuttet, skal læreren gi beskjed til kontaktlæreren til den aktuelle eleven. Det ansvaret skal ikke overlates til elevene selv. Det har vært en vellykket del av dette, sier Hansen.

– Ser dere noen effekt av mer systematisk arbeid med inspeksjoner?

– Ja, det gjør vi. Vi har tidligere slitt med forholdsvis høye mobbetall i Elevundersøkelsen, men alle prognoser og tilbakemeldinger vi får nå, tyder på at det har skjedd mye positivt. Vi vet at overganger i forbindelse med friminutt har gjort at en del elever ikke har følt seg trygge. Vi har ikke fått det helt bort, men det er bedre, sier Hansen.

Han mener gode inspeksjoner blant annet handler om bevissthet blant de ansatte om at det også i friminuttene er en jobb som skal gjøres.

– Man må se verdien av å være ute på inspeksjon. Det kan ikke være en klynge med gule vester som snakker om hva man gjorde i helgen, sier Hansen.

Mobbeombud: – Ta inspeksjonen på alvor

– Mesteparten av mobbing foregår der de voksne ikke er til stede. Derfor må skolene prioritere å ha god kvalitet og gode rutiner for inspeksjon i skolegården, sier mobbeombudet i Trøndelag, Hans Lieng.

Han har inntrykk av at det jobbes godt med nettopp det på mange skoler.

– Skjer det problematiske hendelser i friminuttet, trekker elevene det med seg inn i timene. Dermed påvirker det også læringsmiljøet i klassen, sier Lieng.

Han understreker at det er ledelsens ansvar å sørge for gode rutiner for inspeksjon.

– Og så må de ansatte ta inspeksjonsoppdraget på alvor. Legg igjen mobilen på arbeidsrommet, og vær påkoblet og interessert i det som foregår ute blant elevene i friminuttet, sier Lieng.

– Må ha nok bemanning

Samtidig er han opptatt av at det må være nok voksne til å håndtere behovet.

– Og det er ledelsens ansvar. Som ombud ser jeg dessverre av og til at det blir satt av for lite ressurser, så det blir rovdrift på ansatte. Det er veldig uheldig. Ansatte som er slitne og synes inspeksjonen blir et ork, er ikke nok påkoblet til å gripe inn. Da må både skoleeier og ledelse ta et større ansvar. Skal vi ha nulltoleranse mot mobbing må man også bemanne tilstrekkelig. Man skal ha gode planer, men man må også ha nok ressurser, sier Lieng.

Han sier skoler kan ha perioder med spesielle behov som krever flere folk i inspeksjon. Enkelte ganger kan særskilte utfordringer med utagerende atferd kreve ekstern støtte, for eksempel fra PP-tjenesten.

– Enkelte ting kan være krevende å håndtere for lærerne. Da må man styrke bemanningen under inspeksjon, og av og til få inn ekstra kompetanse som kan gi veiledning, sier Lieng.

Mobbeombudet i Trøndelags tips til gode inspeksjoner

 • Inspeksjonen må dekke hele utearealet på skolen. De som er ute må ha god oversikt, spesielt over områder der elevene kan gjemme seg bort. Enkelte områder i skolegården kan utløse konflikter oftere enn andre steder, for eksempel ballbinger. Da må noen ha ansvar for å følge disse områdene ekstra.
 • Lærere i inspeksjon må kjenne til om det er elever man må følge ekstra med på. I perioder kan det være aktuelt å sette inn ekstra personale i inspeksjon grunnet spesielle utfordringer.
 • Vær oppmerksom på elever som går alene. Jobb med å få inkludert dem i leken. Flere skoler har tiltak med trivselsledere blant elevene. Disse har ansvar for å sette i gang felles aktiviteter der alle blir inkludert.
 • Lærere i inspeksjon bør bruke tiden til å bygge relasjoner til elevene. Det er en fin anledning til å bli kjent med dem på en positiv måte utenfor klasserommet.
 • Grip raskt inn når det skjer noe som ikke er bra. Det er bedre å gripe inn en gang for mye, enn en for lite.
 • Lærere i inspeksjon må rett etter inspeksjonen enkelt og raskt kunne registrere hendelser som har skjedd. Det gjør det mulig å ta opp episoder med elever, foreldre eller kollegaer.
 • Tiltalende skolegårder med varierte muligheter for aktivitet har også mye å si for å hindre konflikter og øke elevenes trivsel.
 • Skolen må ha en plan for inspeksjonene. Alle ansatte må kjenne til planen og være innforstått med hvordan de skal håndtere konflikter slik at det gjøres på lik måte. Også vikarer må kjenne til planene. Ledelsen må jevnlig sette planen på dagsorden, diskutere hendelser og evaluere planen med tanke på om noe bør endres.

Videotips fra Trøndelag

Mobbeombudet i Trøndelag har også delt en video på Facebook om hvordan Hommelvik ungdomsskole i Malvik kommune har jobbet med rutiner for inspeksjon. Den kan du se her:

Powered by Labrador CMS