17. april er høringsfristen for hva som skal være det sentrale i de nye fagene i skolen. Ill. foto Erik M. Sundt
17. april er høringsfristen for hva som skal være det sentrale i de nye fagene i skolen. Ill. foto Erik M. Sundt

Vil du si hva elevene skal kunne for å mestre et fag, har du kort frist

Hvis du vil si din mening om hva elevene skal kunne for å mestre og bruke et skolefag, også kalt kjerneelementene, er fristen 17. april. Høringsfristen er dermed kortere enn det som er vanlig.

Publisert

– Vi skulle gjerne hatt en lengre høringsfrist, sier Steffen Handal leder i Utdanningsforbundet. Forslag til hva som skal være viktigst i 15 fag ble sendt på høring 6. mars. Høringsfristen er satt til 17. april.

Ifølge Utdanningsdirektoraret er kjerneelementene i et fag det elevene skal kunne for å mestre og bruke faget. Kjerneelementene består blant annet av sentrale begreper, metoder og tenkemåter.

Så er spørsmålet; har kjerneelementgruppene virkelig klart å finne fram til hva som er viktigst i hvert enkelt fag?  Alle som har synspunkter på det, oppfordres til å komme med innspill.

Men det haster. For om seks uker må Utdanningsdirektoratet ha endelig beskjed. En normal høringsfrist er på tre måneder. Seks uker er minimumsfrist, ifølge stortingets utredningsinstruks.

 

Håper på stort engasjement på tross av kort frist

– Rekker lærere og skoleledere å få sett på forslagene til kjerneelementer og komme med innspill innen fristen 17. april?

– Vi skulle gjerne hatt en lengre høringsfrist, men vi får bare forholde oss til den fristen Utdanningsdirektoratet har satt. Nå håper vi at skoleeiere og skoleledelse setter av tid, så ansatte i skolen kan få være med på å diskutere forslagene til kjerneelementer, sier Steffen Handal til Utdanning.

Han håper på stort engasjement blant Utdanningsforbundets medlemmer innen de ulike fagområdene. Handal mener lærere og skoleleder nå har en historisk mulighet til å påvirke arbeidet med å fornye alle fag i Kunnskapsløftet.

Utdanningsforbundet arrangerer nå konferanser om kjerneelementene i ulike fag landet rundt. Den 7. mars ble det arrangert konferanse om kjerneelementene i norskfaget i Stavanger.

Fem konferanser til skal avholdes i løpet av mars. Den 14. mars er det musikk i Bergen, 15. mars er det samfunnsfag i Oslo, 19. mars er det engelsk i Tromsø, 20. mars er det realfag i Trondheim og 21. mars er det kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) i Kristiansand.

Neste steg blir å oppnevne læreplangrupper i hvert fag. Det gjør Utdanningsdirektoratet i juni 2018. Læreplanene skal være ferdige i løpet av 2019 og elever og lærere skal ta dem i bruk fra høsten 2020.

 

Tre måneder er normal høringsfrist

Selv om høringsfristen for å gi innspill til kjerneelementer er på seks uker, er den i realiteten kortere. Årsaken til det, er at det er påskeferie for skoleansatte i slutten av mars.

Hvor lang en høringsfrist bør være, er vedtatt i Stortinget i 2016. Forslaget til ny instruks ble fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I instruksen heter det:

«Offentlige utredninger, forslag til lov og forskrift og forslag til tiltak med vesentlige virkninger, skal normalt legges ut på høring. Høringene skal være åpne for innspill fra alle. Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker

 

Hva er kjerneelementer i fag?

Forslagene til kjerneelementer i fag er utarbeidet av 15 kjerneelementgrupper. De har bestått av lærere og fagdidaktikere. Kjerneelementgruppene har samarbeidet med Utdanningsdirektoratet. Og direktoratet har samarbeidet med organisasjonene underveis.

Kjerneelementene skal innarbeides i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Slik definerer Utdanningsdirektoratet hva kjerneelementer er:

«Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Alle fag har metoder, tenkemåter, begreper, kunnskapsområder og uttrykksformer som er sentrale.»

Utvalget som ble ledet av professor Sten Ludvigsen konkluderte med at det for mange temaer og mål i de enkelte fagene, og at det må ryddes opp i denne fagtrengselen.

– Allerede i definisjonen av kjerneelementer er det fagtrengsel, kommenterte Live Tronstad, politisk nestleder i Elevorganisasjonen på Utdanningsforbundets konferanse om fagfornyelsen 29. januar 2018.