Saksøker Oslo kommune for manglende skolegang

En kvinne krever inntil 5 millioner kroner i erstatning fra Oslo kommune for manglende undervisning i grunnskolen. Hun mener skolen og kommunen burde ha grepet inn da familien nektet henne skolegang.

I sluttinnlegget skriver kvinnens prosessfullmektig, advokat Sverre O. Simonsen, at saksøkte, Oslo kommune, ikke har oppfylt sin undervisningsplikt og sørget for at kvinnen, som nå er i slutten av 30-årene, fikk skolegangen sin. Det til tross for at både skolen og kommunen var kjent med at kvinnens foresatte nektet henne å gå på skolen slik hun selv ønsket.

– Dette er grov overtredelse av kommunens plikter og den har derved opptrådt grovt uaktsomt overfor saksøkeren, heter det i innlegget.

Foreldet

Oslo kommune viser til foreldelsesloven som slår fast at krav på skadeerstatning foreldes senest 20 år etter at den skadegjørende handlingen opphørte. Saksøker skulle ha avsluttet ungdomsskolen våren 1991, og kommunen mener dermed at saken ble foreldet i 2011.

I tillegg står det i bestemmelsene at krav på skadeerstatning foreldes tre år etter den dagen da den skadelidte fikk, eller burde ha skaffet seg, nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Oslo kommune mener kvinnen allerede våren 1991, eller kort tid senere, burde ha innsett hva manglende grunnskoleopplæring ville bety for inntekts- og jobbmulighetene hennes.

Saksøker mener saken ikke er foreldet, ettersom det først var da hun oppsøkte en psykiater i 2014 at det ble avdekket at helseproblemene hennes var knyttet til manglende skolegang.

Kommunen er av den oppfatning at det er andre årsaker til kvinnens problemer i arbeidslivet, og peker blant annet på at hun har psykiske plager som følge av å ha blitt sperret inne i hjemmet og blitt utsatt for psykisk og fysisk vold.

Skolen forsøkte

I innlegget fra kommunen står det at det på 80-tallet i utgangspunktet var opp til de enkelte rektorer å følge opp saker som denne. Da skolen fikk opplyst at kvinnens far nektet henne å gå på skolen, ble det bedt om hjelp fra Skolesjefens kontor. Et brev ble sendt til familien, men da det kom i retur konkluderte skolen med at familien hadde flyttet til Pakistan.

– Videre var det ikke uvanlig at elever flyttet tilbake til hjemlandet den gangen, heter det fra kommunens prosessfullmektig Henrik Shetelid.

Saksøker mener det ikke er tilstrekkelig å legge et brev som kom i retur som grunn at vedkommende hadde flyttet tilbake til Pakistan.

Den sivile saken skal behandles 16. og 17. august. (©NTB)

Powered by Labrador CMS