Julie Midtgarden Remen
Byråd Julie Remen Midtgarden (H)

Oslos nye utdanningsbyråd vil ikke la elever få teste ut valgfritt eksamensfag

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) stopper den planlagte utprøvingen av alternativer til dagens trekkordning. Høyre vil beholde dagens eksamen.

Publisert Sist oppdatert

Skal elever selv få velge hvilke fag de vil gå opp til eksamen i? Det mente Nasjonal eksamensgruppe at var verdt å prøve ut. Oslos rødgrønne byråd likte ideen og ba Utdanningsetaten i Oslo om å iverksette utprøving av en alternativ trekkordning.

Men forarbeidet havner nå i skuffen. Nytt byråd vil ikke gjennomføre utprøvingen.

– I Oslo ønsker vi per nå å beholde dagens trekkordning. Derfor setter vi en stopper for den utprøvingen som skulle iverksettes fra januar 2024, sier Julie Remen Midtgarden (H) byråd for utdanning. 

Utdanningsnytt treffer henne på kontoret i rådhustårnet rett før hun skal ut på et skolebesøk.

Forslaget om en alternativ trekkordning kom fra Nasjonal eksamensgruppe, nedsatt av tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i 2018. Gruppa fikk i oppdrag å vurdere endringer i dagens eksamensordninger i forbindelse med fagfornyelsen. Den ble ledet av direktøren ved Senter for pedagogiske målinger ved Universitetet i Oslo (CEMO).

Eksamensgruppa uttalte da deres forslag ble lagt fram, at de ser det som uheldig at bare to av ti elever trekkes ut til eksamen. Derfor foreslo de blant annet å avvikle dagens trekkordning til eksamen og kartlegge konsekvensene dersom elevene selv får velge eksamensfag.

Vil ikke ha utprøving

Til sammen 17 ungdomsskoler i Oslo har søkt om å få prøve ut et alternativ til dagens trekkordning. Det får Utdanningsnytt opplyst fra Utdanningsetaten.

Forsøk med å la elever få velge eksamensfag som alternativ til dagens trekkordning er et lokalt initiert forsøk i Osloskolen som forrige byråd ville iverksette.

– Jeg var statssekretær i Kunnskapsdepartementet da eksamensgruppa leverte sitt forslag. Vi vurderte forslaget allerede den gangen og var skeptiske. Grunnen er at vi mener at elevene skal være eksamensforberedt i alle de tre skriftlige eksamensfagene norsk, matematikk og engelsk, og vi fryktet at valgfrihet for elevene ville føre til en skjevhet i hvilke fag de velger, sier Midtgarden.

– Det var derfor regjeringen også avviste dette forslaget da vi satt i regjering. Vi er redd alle elever plutselig vil ha eksamen i engelsk. 

– Dere vil ikke gjennomføre en utprøving for å finne ut om det skjer?

– Nei, det vil vi ikke. Men da forrige regjering jobbet med fagfornyelsen, så vi at det kan være behov for å gjøre andre endringer i vurderingsarbeidet sett opp mot de nye læreplanene. Samtidig er vi opptatt av forutsigbarhet, rettferdighet, etterprøvbarhet og at kvaliteten er høy og god, sier hun.

Må jobbe med alle fag

Eksamensutvalget

Nasjonal eksamensgruppe ble nedsatt i 2018. Den fikk i oppdrag å skaffe et kunnskapsgrunnlag om eksamen. Utvalget skulle gi råd om vurderingsordningene i norsk skole etter fagfornyelsen.

Oppdraget var å levere tre rapporter. I delrapport 2 foreslo gruppen endringer i eksamensordningene som følge av fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen. Sluttrapporten ble levert i januar 2020.

Utvalg for kvalitetsutvkling i skolen

I april 2022 ble Utvalg for kvalitetsutvikling i skolen nedsatt. Dette utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå alt som foregår av vurderingsarbeid i skolen. Utvalget leverte sin første delrapport i januar 2023. Sluttrapporten kom i november 2023.

Utvalgets forslag er nå sendt på høring med høringsfrist 20. februar. Kunnskapsdepartementet har listet opp 202 høringsinstanser. Det oppfordres til brede høringer lokalt og til samordning før man sender inn høringsuttalelse. Hvem som helst kan sende inn høringssvar, også privatpersoner.

Kunnskapsdepartementet inviterer til fire regionale høringskonferanser;

· Bergen 16.01.24

· Trondheim 18.01.24

· Tromsø 30.01.24

· Oslo 01.02.24

I dag er det tilfeldig hvilke fag elever kommer opp i til eksamen. På 10. trinn og i videregående skole risikerer noen elever å bli trukket ut til eksamen flere ganger, andre slipper med et fåtall.

– En innvending mange elever har mot trekkordningen, er at det er er vanskelig å forberede seg til eksamen, hvis man ikke vet hvilket fag man blir trukket ut i. Forstår du det?

– Det gjør jeg. Jeg husker jo selv hvordan det var å være elev, og skulle opp til eksamen og ikke vite hvilket fag jeg eventuelt ble trukket ut i. Men det førte jo til at jeg måtte jobbe med alle fag og det mener jeg er viktig.

– Høyre er ellers kjent for å være opptatt av valgfrihet, men ikke her?

– Byrådet er opptatt av frihet og medvirkning, blant annet friheten til å velge skole og utdanningsprogram. Men eksamen er grunnlaget for opptak både til videregående opplæring og til høyere utdanning, og dermed stiller det seg annerledes, mener hun.

Frykter at fag velges bort

Men på dette feltet ville tidligere byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), gi elever valgfrihet. Derfor ga hun Utdanningsetaten i oppdrag å utrede hvordan en utprøving kan gjennomføres.

Nasjonal eksamensgruppe var opptatt av elevmedvirkning. I rapporten skriver de blant annet at styrkingen av elevens aktive rolle i de nye læreplanene kan være et argument for å la elevene ta større del i beslutningen om hvilke fag de ønsker å ta eksamen i.

Midtgarden er langt mer kritisk til å la elever få velge eksamensfag.

– Vi frykter at konsekvensen kan bli at noen fag velges bort. Det vil være uheldig. Elevene bør forberede seg til eksamen i alle trekkfagene, slik som i dag, mener hun.

Eksamensgruppa så også visse farer med sitt forslag. De pekte på at det er uheldig dersom mange elever velger samme fag. For å sikre logistikken i skolen, foreslo de derfor en nærmere utredning.

Vil ha eksamen i grunnskolen

– Utvalg for kvalitetsutvikling i skolen la i november fram sine forslag i en sluttrapport. Flertallet  foreslår å kutte ut eksamen i grunnskolen. Hva mener du om det?

– Det er ikke byrådet for og heller ikke Utdanningsforbundets og Norsk lektorlags medlemmer i utvalget. Jeg er opptatt av elevenes rettssikkerhet knyttet til dagens eksamensordning. Det er en viktig grunn til at jeg er for å videreføre eksamen.

– Så eksamen forblir som i dag?

– Det kan hende at vi i fremtiden vil gjøre noen endringer, men foreløpig ser jeg ingen alternativer som er bedre enn dagens eksamensordning.

Norsk lektorlag vil beholde dagens eksamen. Skolenes landsforbund er åpen for utprøving av alternativer. Utdanningsforbundet har inntatt en mellomposisjon og sier at dersom eksamen skal kuttes, så må et annet og bedre vurderingssystem være på plass først.

– Jeg synes Utdanningsforbundets standpunkt høres fornuftig ut, men jeg er nok uansett skeptisk til å gå til det skrittet å fjerne eksamen, sier Midtgarden.

Stopper ikke langtidsoppgave

Utdanningsdirektoratet skal også iverksette et annet prøveprosjekt våren 2024. Elever i videregående opplæring skal få prøve ut langtidsoppgave, i første omgang som del av underveisvurderingen. 100 skoler landet rundt har søkt og skal få delta. 

– Denne utprøvingen har vi bestemt at Oslo skal være med på. Jeg tror at som underveisvurdering kan utprøving av en langtidsoppgave gi både lærere, elever, Utdanningsetaten og oss politikere mer innsikt i elevenes læring. Vi ønsker også å delta i følgeforskningen på dette feltet. Men vi er uenige med det forrige byrådets mål om å erstatte dagens eksamen med langtidsoppgave.

Oslo Høyre tidligere har uttalt seg kritisk til langtidsoppgave. Men Midtgarden har bestemt seg for at Oslos videregående skoler skal få delta: – Det byrådet ikke ønsker, er at langtidsoppgave skal bli et alternativ til dagens eksamen. Vi ønsker å beholde dagens eksamensordning både i videregående opplæring og på ungdomstrinnet, sier hun.

Ungdomstrinnet ikke avgjort

Forrige byråd planla også et eget forsøk med langtidsoppgave på ungdomstrinnet i Oslo. Den 2. februar sendte Utdanningsetaten en skisse til Byrådsavdelingen, der de beskriver hva de ønsker å prøve ut. De ville prøve ut mappemetodikk, langtidsoppgave, eksamen i praktisk–estetiske fag, forsøk med todelt eksamen (skriftlig og muntlig) og/eller forsøk med tverrfaglig eksamen. Den 6. februar ble skissen lansert på et seminar i Utdanningsetaten i Oslo.

Til Utdanningsnytt uttalte skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV): – Med de nye læreplanene og ny vurderingsforskrift er det på høy tid at elevene får mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter. Lærerne må også få mulighet til å prøve ut ulike måter å drive underveisvurdering på, med utgangspunkt i de nye læreplanene. Noen er i gang allerede. Nå vil vi invitere flere skoler til å delta.

I etterkant har Utdanningsetaten jobbet videre med kunnskapsgrunnlaget.

– Før vi tar stilling til hva vi ønsker å gjøre på ungdomstrinnet, og hvilke andre forsøk eller utprøvinger vi går videre med, vil vi se nærmere på det etaten har jobbet med og gå i dialog med dem om det, sier Midtgarden.

Skal skrive høringssvar

Utvalg for kvalitetsutvikling sender nå sine forslag på høring. Kommer byrådet til å involvere seg?

– Absolutt. Vi har ikke gått inn i alle de ulike forslagene og dette har ikke vært oppe i byrådet ennå, men vi kommer nå til å jobbe grundig med hva vi skal mene og vi skal sende høringssvar.

– Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og kommunale og lokale prøver skal debatteres. Kommer Oslos nye byråd til å gjøre egne undersøkelser av hva lærere og elever i Osloskolen mener?

– Selvfølgelig skal vi spille på lag med sektoren, men hvordan vi skal gjøre det har vi ikke tatt stilling til ennå. Det vi har tatt stilling til i første omgang er de to nevnte utprøvingene som var planlagt igangsatt fra januar 2024. Resten må vi komme tilbake til, sier Midtgarden.

 

Powered by Labrador CMS