Marte Gerhardsen og Sunniva Holmås Eidsvoll

Oslo kommune skal prøve ut alternative vurderingsformer

Byrådet i Oslo skal prøve ut alternative former for underveisvurdering i ungdomsskolen og videregående. Alternativ til dagens eksamen skal det søkes om. Utdanningsetaten har skissen klar.

Publisert Sist oppdatert

Den 16. september 2022 fikk Utdanningsetaten i Oslo i oppdrag fra Byrådsavdelingen å lage et opplegg for «Alternative vurderingsformer og eksamen» i skolen.

Den 2. februar sendte Utdanningsetaten en omfattende skisse til Byrådsavdelingen, der de beskriver hvordan utprøving og forsøk kan gjennomføres.

Alternative vurderingsformer som kan prøves ut er mappemetodikk, langtidsoppgave, eksamen i praktisk–estetiske fag, forsøk med todelt eksamen (skriftlig og muntlig) og/eller forsøk med tverrfaglig eksamen. Den 6. februar lanseres skissen på et seminar i Utdanningsetaten i Oslo.

I videregående skole er Utdanningsdirektoratet allerede i gang med et utarbeide et forprosjekt for å prøve ut alternative eksamensformer nasjonalt. Forprosjektet skal etter planen være klart i 2025.

– På høy tid

Utprøvingen av alternative vurderingsformer omfatter både ungdomsskoler og videregående.

Første fase dreier seg om å prøve ut alternative måter å drive underveisvurdering på. Dette skal danne grunnlag for å iverksette forsøk. For å kunne teste ut alternativer til dagens eksamensordning kreves det søknad til staten. Den skal sendes og følgeforskning iverksettes.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er glad for at hun nå har fått en skisse til hvordan alternative vurderingsformer kan prøves ut i praksis i Oslo-skolen.

– Med de nye læreplanene og ny vurderingsforskrift er det på høy tid at elevene får mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter. Lærerne må også få mulighet til å prøve ut ulike måter å drive underveisvurdering på, med utgangspunkt i de nye læreplanene. Noen er i gang allerede. Nå vil vi invitere flere skoler til å delta, sier hun.

Glad for å være i gang

Byråden har ikke rukket å lese den ferske skissen ennå, men det skal hun i gang med.

– Byrådet har lenge ønsket at utprøving av alternative former underveisvurdering skal gjøres i et større omfang. Etter at utprøvingen er gjennomført, er målet å bruke erfaringene til å iverksette forsøk. Vi ønsker også at alternativer til dagens eksamen skal prøves ut, og kommer til å søke staten om å få iverksette forsøk, sier Eidsvoll.

Noen ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo har allerede testet ut karakterdempet hverdag og alternative former for underveisvurdering, som mappevurdering, i noen år. Disse skolene har dannet egne nettverk der de utveksler erfaringer.

Skoler som har lyst til å delta i utprøving, skal etter planen inviteres til det, våren 2023.

– Planen er å starte den systematiske utprøvingen skoleåret 2023/24. Erfaringene skal danne grunnlag for iverksetting av forsøk. Vi ønsker at de skolene som er i gang, og som har erfaring med alternative vurderingsformer skal være med videre. I tillegg håper vi å få med flere, sier hun.

Eidsvoll understreker at skoler allerede har stor frihet i arbeidet med underveisvurdering. Men for å starte forsøk med alternative eksamensformer, må kommunen søke statlige myndigheter.

– Vi ønsker at skoler også skal få mulighet til å prøve ut alternativer til dagens eksamen på ungdomstrinnet. Derfor ønsker vi å søke om forsøk så fort som mulig, sier hun.

Vil fornye eksamen

Det at skolene er godt i gang med nye læreplaner gjør Eidsvoll utålmodig.

– Oslo kommune ønsker forsøk med alternative vurderingsformer både på ungdomsskoler og i videregående skole. Men i videregående skole ønsker vil vi at Oslos forsøk ses i sammenheng med de forsøkene Utdanningsdirektoratet skal iverksette i videregående skole nasjonalt. Det betyr at vi kommer til å ta oss tid, sier Eidsvoll.

Mandag 6. februar vil både byrådssekretær Andreas Borud, direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen, lederen for kvalitetsutviklingsutvalget Tine Sophie Prøitz, representanter for lærerorganisasjonene i Oslo, leder for Elevorganisasjonen i Oslo, forskere og ansatte i Utdanningsetaten delta på et seminar som blir startskuddet for utprøvingen.

– Det står i Byrådsplattformen at vi ønsker å søke staten om å gjennomføre forsøk med alternativer til dagens eksamensordning. Før det ønsker vi å skaffe oss mer kunnskap om det som skjer i praksisfeltet. I byrådssaken «Motivasjon for læring» ligger det allerede føringer og ambisjoner som gjør at vi vi kan iverksette dette uten at vi trenger noen ny politisk behandling, sier Eidsvoll.

Bred forankring i sektoren

Utdanningsetaten så tidlig behov for ekstern hjelp til faglig forankring og kvalitetssikring av arbeidet med å følge opp oppdragsbrevet fra Byrådsavdelingen. Derfor ble det i oktober 2022 opprettet dialog med Sverre Tveit, postdoktor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han har forsket på vurdering i mange år.

Utdanningsetaten har også hatt tett dialog med lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen. I tillegg er det kommet innspill fra grunnskoler og videregående skoler som har jobbet systematisk med vurderingspraksis i nettverk. Skolene har bidratt i en spørreundersøkelse, for å gi innsikt i hvordan lærerne ved disse skolene jobber.

Utdanningsetaten har også involvert 43 elever på 10. trinn fra åtte skoler og planlegger et tilsvarende elevseminar i videregående skole våren 2023.

Lærerorganisasjonene har gitt innspill på at det er viktig å ha kontroll på at det som vurderes faktisk er elevenes kompetanse. Digitale verktøy, som chatbot, bidrar til utfordringer i vurderingssituasjoner. Derfor har også Utdanningsdirektoratet, for våren 2023, besluttet at tilgangen til internett må stenges under eksamen i syv studieforberedende programfag.

FAKTA

Oppdragsbrevet skiller mellom alternative vurderingsformer til standpunkt og alternativer til eksamen.

Den delen som knytter seg til standpunktvurdering og alternative former for underveisvurdering, lar seg i hovedsak gjennomføre innenfor gjeldende regelverk. For å prøve ut alternativer til dagens eksamensordning, kreves det søknad til staten om forsøk.

Todelt utprøvingen på ungdomstrinnet:

Utprøving av alternative former for underveisvurdering fram mot standpunktkarakterer, der elevene får mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter. Utdanningsetaten skal gi innspill til hvordan for eksempel mappevurdering kan gjennomføres i praksis, inkludert i hvilke fag, på hvilke år/trinn, ved hvilke skoler og med og uten karakterdemping.

Med bakgrunn i erfaringer fra underveis- og standpunktvurderingen hos skoler som har jobbet systematisk med vurderingspraksis over tid, er målet å søke om å prøve ut alternative eksamensformer, som for eksempel eksternt vurdert mappe eller en form for langtidsoppgave.

Utprøvingen i videregående skole

Flere videregående skoler i Oslo inviteres til å bli med å prøve ut alternative måter å gjennomføre underveis- og standpunktvurderingen på, blant annet karakterdempet hverdag og mappemetodikk.

UDE anbefaler at Osloskolen blir med på utprøving og senere forsøk med langtidsoppgaven og andre alternative eksamensformer i regi av Utdanningsdirektoratet.

Alternativ eksamen i videregående

Utdanningsdirektoratet planlegger forsøk med alternative eksamensformer i videregående skole nasjonalt, rettet mot fem mulige områder.

1. en muntlig eksamensform i praktiske og estetiske fag

2. en skriftlig–muntlig eksamensform

3. alternativer til dagens trekkordning

4. langtidsoppgave som alternativ eller supplement til dagens eksamensform

5. vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Oslo kommune vil kjøre sitt forsøk med alternativ eksamen i videregående skole parallelt med det nasjonale.

Karakterdempet hverdag

For tre år siden dannet åtte ungdomsskoler i Oslo et nettverk der de deler erfaringer med karakterdempet hverdag og mappevurdering.

Underveis har Utdanningsetaten arrangert flere samlinger der både lærere, elever, lærerutdannere og forskere har utvekslet erfaringer. I tråd med nye læreplaner er det blitt lagt vekt på dybdelæring, elevmedvirkning og tverrfaglighet.

Også flere videregående skoler i Oslo har over tid prøvd ut karakterdempet hverdag. Disse skolene har også sine egne nettverk der de utveksler erfaringer. Til sammen har Oslo-skolen nå fem vurderingsnettverk.

Underveisvurderingen kan variere fra skole til skole og fra klasserom til klasserom. Det gjør at det mangler systematisert kunnskap om og forskning på hva som er god praksis. Dette er blant annet etterlyst av Tine Sophie Prøitz, leder for kvalitetsutviklingsutvalget. De gjennomgår all vurdering i skolen, leverte sin første delrapport 31. januar 2023 og skal levere sluttrapport i oktober 2023.

Utprøving over tre år

Det Utdanningsetaten ser for seg nå, er at det skoleåret 2023/24 iverksettes utprøving av ulike måter å drive underveisvurdering på i ungdomsskolen. Etter å ha høstet erfaringer fra utprøvingen, er målet å iverksette forsøk som skal evalueres fra skoleåret 2024/25. Basert på hva evalueringen viser, er planen å gå videre med å knytte til seg et forskningsmiljø og gjennomføre følgeforskning.

En av de alternative vurderingsformene, langtidsoppgave, er det et mål å prøve ut både i Oslo–skolen og nasjonalt.

Utdanningsdirektoratet skriver at langtidsoppgaven kan gjøres i ett fag eller på tvers av fag. Eleven skal jobbe med en større oppgave over tid som skal bidra til dybdelæring, at problemstillinger modnes og til en praktisk anvendelse av fag. Eleven skal ta i bruk undersøkende læringsprosesser og reflektere over egen og andres læringsprosesser.

Utdanningsdirektoratet mener langtidsoppgave kan være mer motiverende enn de tradisjonelle prøveformatene; skriftlig og muntlig. Oppgaver vurderes av faglærer og/eller av en ekstern sensor, og kan enten inngå i standpunkt, erstatte en eksamen eller være utgangspunkt for muntlig eksamen.

Samtidig skriver direktoratet at elevenes sosioøkonomiske bakgrunn og muligheter til å få hjelp hjemme kan gi uheldige utslag og gjøre det vanskelig å vurdere både prosessen og produktet. Dette er også bakgrunnen for at noen lærere, spesielt i videregående opplæring, er skeptiske.

Les også: Høyres ungdomsskolereform: Vil ha et 11. skoleår, yrkesfaglig valgfag og teste ut fireårig ungdomsskole

Ønsker følgeforskning

For å kvalitetssikre utprøvinger og forsøk skal Utdanningsetaten samarbeide med et forskingsmiljø. Oslo kommune kan, sammen med utdanningsforskere, søke Forskningsrådet om midler til å gjennomføre følgeforskning på alternative vurderingsformer som mappemetodikk med ekstern vurdering av mapper, sikring av god standpunktvurdering, og utprøving av nye eksamensformer både i regi av Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune.

Utdanningsetaten anbefaler at det gis rammer for å videreutvikle de allerede etablerte vurderingsnettverkene for både ungdomsskoler og videregående skoler som nå følges opp av forskningsmiljøer ved Høgskolen i Innlandet og FIKS ved Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS