Gjenåpning av barnehager i Norge

Debatt: Mange barnehager er for trange til at kravene i smittevernveilederen kan realiseres.

Publisert Sist oppdatert

Den nasjonale smittevernveilederen tar utgangspunkt i at barnehager har én ansatt per seks barn. Slik er det i praksis ikke. Denne bemanningstettheten er realisert kun i noen timer om dagen.

Videre tar veilederen utgangspunkt i at barnehager har plass til å dele opp barnegruppen i kohorter som skal holde avstand til hverandre inne og ute. Slik vil det heller ikke kunne bli for mange barnehager.

Bemanningen er altså for lav, og mange barnehager er for trange til å realisere kravene i denne veilederen. Derfor ber vi om at det settes i verk tiltak og sendes ut presisering vedrørende det følgende:

1. Bemanning

Bemanningen må styrkes, ikke svekkes nå.

Dersom barnehagene skal følge vanlig bemanningsnorm og vanlige åpningstider, ser Foreldreopprøret det som en tilnærmet umulig oppgave å følge opp tiltakene i smittevernveilederen på en god nok måte. Det er derfor behov for å presisere at bemanningen må styrkes, ikke svekkes nå. Dette er ikke tiden for å redusere ansattettheten eller pedagogtettheten (enten dette skulle være drevet av smittefrykt, økonomiske inntjeningshensyn eller annet).

Det må nå presiseres at bemanningsnormen må gjelde ansatte som er til stede i barnehagen i åpningstiden. Ved sykdom kan det ikke unnlates å sette inn vikarer. Dette er særdeles viktig nå for å sikre en god og forsvarlig barnehagehverdag for barn, ansatte og foresatte i kommende periode.

Man bør i denne sammenhengen også tydeliggjøre overfor kommuner og andre barnehageeiere at dersom flere barn er syke samtidig, er det ikke ønskelig å eksempelvis «flytte ansatte til andre barnehager». Da bør man heller benytte seg av muligheten til å gå med ekstra ressurser i denne sårbare perioden.

Ut fra veilederen må man anta at praksis blir at to og to kohorter må samarbeide, mtp at de ansatte fortsatt skal ha pauser, må ut og skifte bleier o.l., og også fordi en ansatt naturligvis ikke bør ha aleneansvar for en barnegruppe. Hvis to kohorter med 6 barn skal samarbeide blir man i praksis 12 barn i gruppen. Når den ene ansatte er ute av gruppen blir bemanningen særdeles sårbar med kun 1 ansatt på 12 barn. Det blir da umulig å ivareta alle barns omsorgsbehov, og det blir vanskelig å ivareta smittevernhensyn på en god måte. Vi ber KD presisere hvordan dette skal løses med tanke på forsvarlighetsparagrafen og for å ivareta barnas omsorgsbehov og smittevernhensyn.

For å sette barnehageeierne i stand til å drive gode, trygge barnehager med så lav smitterisiko som mulig må det iverksettes tiltak, eventuelt tilføres midler, slik at bemanningen i barnehagene blir styrket. Dette må også gjelde tilrettelegging for mer rengjøring slik at rengjøringspersonale har ansvar for rengjøring og desinfisering, mens de barnehageansatte bruker sin tid sammen med barna.

2. Tilstedeværelse

... de ansatte må være til stede i det direkte arbeidet med barna i hele åpningstiden.

Vi ber om at det presiseres at alle ansatte må være til stede i det direkte arbeidet med barna i hele åpningstiden. Det må finnes nye løsninger for uttak av pedagogers plantid, møtetid og annet arbeid vekk fra barnegruppen. Dette vil kunne bety redusert åpningstid, slik også UDF har tatt til orde for.

3. Utetid

Dersom barnehagene skal bruke mer av tiden ute, er det i mange tilfeller behov for tilgang på flere og større uteområder. Dette av hensyn til smittevern og trivsel.

Vi ber KD presisere overfor kommuner og andre barnehageeiere at barnehageeier må finne løsninger for dette. FUB Oslo har for eksempel bedt kommunen sette inn grønn transport slik at barna også kan benytte andre områder enn barnehagens egne.

Foreldreopprøret v/ Janne M. Bergstå, Caroline Marita Omberg, Elin Myrekrok Skrede og Christina Grefsrud-Halvorsen