Mangler ved veileder for skole og barnehage i korona-situasjonen

Manglende krav om 1-meters avstand mellom elever og lærer innad i en gruppe utgjør en trussel mot liv og helse.

Publisert

Leser vi veilederne for skole og barnehage, ser vi at 1-metersregelen ikke gjelder innen en klasse/gruppe (kohort). Dette er i motsetning til hva som gjelder i samfunnet for øvrig og er meget betenkelig ut fra et arbeidsmiljømessig perspektiv etter min mening.

Det er flere steder i samfunnet at 1-meterskravet ikke gjelder, men i disse situasjonene er det som regel innført beskyttelsestiltak i form av pleksiglass/bruk av munnbind og liknende.

Når det kommer til skolen, stiller som sagt veilederen ingen krav til at 1-metersregelen skal overholdes mellom elever/elever og lærer innad i en gruppe – uten at det skal benyttes beskyttelse mot smitte. Sett på bakgrunn av at det ved flere skoler har oppstått smittesituasjoner, mener jeg dette utgjør en trussel mot liv og helse for både elever og lærere som utsettes for dette avviket fra de generelle smittevernreglene som gjelder i samfunnet.

Etter min vurdering er dette et klart brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 4.1. som er gjengitt nedenfor. Når en avviker fra 1-metersregelen som gjelder ellers i samfunnet og som det stadig presiseres hvor viktig det er å etterfølge, mener jeg praktiseringen som beskrives i veilederne, er i strid med paragraf 4.1, Generelle krav til arbeidsmiljøet:

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

At ikke Utdanningsforbundet har protestert på dette, mener jeg vitner om unnfallenhet, og denne saken bør tas opp overfor myndighetene snarest.