Når har jeg krav på fast ansettelse, spør mange. Advokat i Utdanningsforbundet, Bente Schei Ystehede, svarer. Ill.foto: Fotocromo, FreeImages
Når har jeg krav på fast ansettelse, spør mange. Advokat i Utdanningsforbundet, Bente Schei Ystehede, svarer. Ill.foto: Fotocromo, FreeImages

Advokaten svarer: «Når har man krav på fast ansettelse?»

Vi får for tiden stadig spørsmål om forståelsen av arbeidsmiljøloven (AML), paragraf 14-9, 6. ledd.

Bestemmelsen gjelder for midlertidige ansettelser i mer enn fire år etter paragraf 14-9, 1. ledd a) eller i mer enn tre år etter samme bestemmelses 1. ledd b) (vikariater) og f) (generelt grunnlag).

 

Når har man krav på fast ansettelse?

Regelen som gir arbeidstaker krav på fast ansettelse etter mer enn fire års sammenhengende ansettelse (fireårsregelen), ble ved lovendringen av 1. juli 2015 redusert til tre år ved ansettelse i vikariat og ansettelse på generelt grunnlag. Fireårsregelen gjelder som tidligere ved ansettelse med grunnlag i «når arbeidet er av midlertidig karakter», paragraf 14-9 1. ledd a).

Den nye treårsregelen kom inn under stortingsbehandlingen. Det er presisert i Innst. 208 (2014-2015), side 16, at i tilfeller der ansettelse med grunnlag i bokstav a), «når arbeidet er av midlertidig karakter», skjer i kombinasjon med ett eller begge de øvrige grunnlagene, vil retten til fast ansettelse inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år, jamfør  pargraf 14-9, 6. ledd.

 

Overgangsregel for treårsregelen

Treårsregelen gjelder for arbeidsavtaler som er inngått etter ikrafttredelsestidspunktet 1. juli 2015. Den gjelder dermed ikke for løpende avtaleforhold på ikrafttredelsestidspunktet, jf. Innst. 208 (2014-2015), side 16 og 17.

Departementet har presisert at etter ikrafttredelsen vil loven gjelde fullt ut etter ordlyden ved inngåelse av nye kontrakter. Har arbeidstaker for eksempel tidligere vært ansatt sammenhengende midlertidig i mer enn tre år når vedkommende tilbys en ny avtale om vikariat, etter at lovendringen har trådt i kraft, vil arbeidstaker umiddelbart ha krav på fast ansettelse etter den nye regelen.

Tidligere midlertidige arbeidsforhold som omfattes av regelen, må altså regnes med, selv om disse er gjennomført før ikrafttredelse. En arbeidsgiver som etter lovens ikrafttredelse inngår ny avtale om et vikariat, vil på tidspunktet for inngåelse vite om de nye reglene og dermed også konsekvensen av å ansette den aktuelle arbeidstakeren i vikariatet. Dette i motsetning til avtaler som er inngått før og løper videre på ikrafttredelsestidspunktet.

Til eksempel vil en arbeidstaker som ble ansatt i et vikariat fra 1. mai 2013 til 31. juli 2016, ikke ha krav på fast stilling. Får vedkommende derimot et nytt vikariat fra 1. august 2016, vil arbeidstaker har krav på fast stilling.

I forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven utarbeidet Unio en informasjonsfolder, «Endringene i arbeidsmiljøloven», hvor blant annet også treårsregelen er omtalt. For øvrig finner man også nyttig informasjon på blant andre nettsidene til regjeringen.no, under fanen arbeidsliv/arbeidsmiljø og sikkerhet.

 

  • Bente Schei Ystehede er advokat i Utdanningsforbundet