Kommunene vinner sjelden fram med krav til barnehager om tilbakebetaling av tilskudd

Kommunene synes regelverket ved økonomisk tilsyn i private barnehager er svært vanskelig å forholde seg til. En undersøkelse viser også at kommunene svært sjelden vinner fram når de retter krav til barnehager om tilbakebetaling av offentlige tilskudd.

Publisert

I dag ble det lagt frem en rapport om kommuners erfaring med å praktisere regelverket ved økonomisk tilsyn i private barnehager.

I rapporten er åtte kommuner dybdeintervjuet, og gjennomgangstonen er at regelverket er komplisert, uoversiktlig og uklart. Kommuner som gjennomfører tilsyn på økonomisk grunnlag, rapporterer at det krever mye ressurser og kompetanse.

 

Kontrollere smartere

Kunnskapsminister Henrik Asheim har lest rapporten.

– Alle kommunene sier at det er et komplisert regelverk. Trenger man å forandre/presisere regelverket?

– Vi vet at det ikke alltid er så enkelt for kommunene å føre tilsyn. Det krever både tid og riktig kompetanse i kommunene. Jeg har allerede varslet at vi vil gjennomgå regelverket for private barnehager slik at vi kan regulere og kontrollere sektoren på en smartere måte enn i dag. Vi ser at stadig flere barnehager blir en del av større konsern, og det gjør det mer krevende for kommunene å følge pengestrømmene. Det er viktig at lovverket utvikler seg i takt med sektoren, men det er for tidlig å si hvilke endringer vi vil foreslå. Sier Asheim til Utdanning.

 

Sitat fra rapporten:
«Det er mye frustrasjon i og med at regelverket er så ullent...»
«Kommunene er satt til kontrolloppgaver som nesten er umulig å etterleve…»
«Kommunene får lite hjelp til å gjøre dette riktig…»
«…vi har rett og slett ikke ressurser til å ta den kampen»
- Kristiansand kommune

 

Kunnskapsministeren peker på at de private barnehagene har vært helt avgjørende for å nå målet om full barnehagedekning, og at de sikrer valgfrihet for foreldrene. For å sikre at en får en sunn privat barnehagesektor også i fremtiden, må den reguleres og kontrolleres på en smartere måte enn i dag, sier han.

– Kommunen sier at det er veldig ressurskrevende fordi de ikke har spisskompetanse på feltet når de skal føre tilsyn på økonomisk grunnlag. Hvordan kan en avhjelpe kommunene sånn at de lettere kan føre økonomisk tilsyn?

– Jeg har forståelse for at en del kommuner synes det er utfordrende å føre tilsyn på en god måte. En viktig del av den jobben vi skal gjøre i departementet, er å se på mulige endringer som kan forenkle tilsynet uten at det går utover kvaliteten. Samtidig vil jeg understreke at det er i kommunenes egeninteresse at de bruker tid og ressurser for å sikre at tilsynet blir gjort på en god måte. Tilskudd til private barnehager er en stor utgiftspost i mange kommuner, og da er det viktig at kommunen sjekker om tilskuddet blir brukt til det beste for barna i kommunen.

 

Sitat fra rapporten:
«Det er ikke klart regelverk og det må utmeisles noe praksis på hvordan regelverket skal benyttes. Dersom vi får avslag i alle sakene har kommunen ikke noe verktøy til å følge opp regelverket.»
- Oslo kommune

 

– Er det riktig at det er fylkesmannen som skal være klageinstans i slike saker?

– Ja, dersom de private vil klage på et pålegg som kommunen har gitt, er det fylkesmannen de skal klage til. Det følger av loven, sier Asheim.

 

 

Sitat fra rapporten:
«Kontroll av utgifter til annet enn barnehage og overpris på kjøp fra eier er noe som barnehagens revisor er bedre egnet til å undersøke.»
- Eidsvoll kommune

 

Ber om hjelp

KS får fra tid til annen henvendelser fra kommuner om økonomisk tilsyn.

– Utdanningsavdelingen gir da råd og innspill til tolkningen av regelverket, men det er kommunen som myndighet som vurderer om de ønsker å gjennomføre tilsyn med enkeltbarnehager. Vi henviser også til erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført tilsyn og videreformidler kontakt til disse om det ønskes, sier avdelingsdirektør i KS, Erling Barlindhaug, til Utdanning.

 

Sitat fra rapporten:
«Dersom vi hadde ant hvor mye ressurser det har kostet hadde vi ikke startet på det»
«Regimet som er lagt opp av Fylkesmannen er veldig krevende. Det er ikke noe man gjør kjapt. Det krever mye fagkunnskap om både økonomi, regnskap, jus og barnehagesektoren. En ressurskrevende øvelse å gjennom- føre.»
- Lillehammer kommune

«Ønsker et tydeligere regelverk, og klarere retningslinjer for hva som er rimelig med hensyn til kostnader, mv.»
- Skedsmo kommune

 

– KS ser at det er et ressurskrevende område og at de erfaringene som kommunene nå gjør, bør brukes for å gjøre regelverket enklere å håndheve. KS er glad for at kunnskapsministeren har varslet at økonomisk tilsyn er et av områdene som skal gjennomgås framover, sier Barlindhaug.