I noen mottak får beboerne kun de offentlig fastsatte timene på 175 timer. Ill.foto: Tom-Egil Jensen
I noen mottak får beboerne kun de offentlig fastsatte timene på 175 timer. Ill.foto: Tom-Egil Jensen

Tilfeldig hvilken norskundervisning flyktninger i mottak får

En rapport Fafo har utarbeidet over hvordan flyktninger i mottak blir påvirket av å bo der, viser at det er store forskjeller på hvor mye og bra norskundervisning flyktninger får.

Publisert

Rapporten «Hvordan virker lange opphold i asylmottak?», ble publisert 4. april i år. En viktig faktor for å trives og bli integrert er å lære seg norsk og være sysselsatt.

I 2016 bodde det 5213 flyktninger med oppholdstillatelse i norske mottak. Dette tilsvarer omtrent en tredjedel av hele mottaksbefolkningen. I gjennomsnitt bor flykt­­ninger 625 dager i mottak, og i 205 av disse dagene venter de på å bli bosatt i en norsk kommune.

 

Kutt i timetallet

Aktivitetstilbudet har mye å si for flyktningenes og asylsøkernes livskvalitet, og kan ha positiv effekt på senere integrering.

Siden 2007 hadde asylsøkere over 16 år mulighet til å få inntil 250 timer norskopplæring. Dette ble redusert til 175 timer i 2016, som «et kostnadsdempende tiltak i lys av de høye asylankomstene høsten 2015».

 

Frivillig å delta

Det er kommunene der mottakene ligger som tilbyr norskopplæringen. Det er frivillig for asylsøkerne å delta – og det er frivillig for kommunene å tilby opplæring. I hvilket omfang mottak og mottakskommuner tilbyr norskundervisning for mottaksbeboere, varierer sterkt. I noen mottak får beboerne kun de offentlig fastsatte timene. Andre mottak har etablert samarbeid med den lokale voksenopplæringen eller tilbyr drop-in norskundervisning som er åpen for alle beboere, uavhengig av status eller antall timer man har hatt norskundervisning.

Opp til den enkelte kommune

Etter positivt vedtak om opphold, vil beboere over 16 år være i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Det innebærer rett og plikt til i alt 600 timer norsk og samfunnskunnskap, samt tilgang til ytterligere 2400 timer norskopplæring for de som har behov for det. Som for asylsøkere, varierer også undervisningstilbudet for flyktninger både i omfang og innhold fra kommune til kommune.

Powered by Labrador CMS