Skolebibliotek blir til læringssentre

Danske skolebibliotekarer skal gis et enda tydeligere ansvar for pedagogikk og læring i den danske grunnskolen og skal i enda større grad enn tidligere bidra i undervisningen.

Et sterkt og fokusert samarbeid med danske skolebiblioteker skal heve nivået i den danske folkeskolen. Hensikten er å frigjøre ressurser for lærerne og dermed styrke selve undervisningen.

Denne artikkelen var først publisert i tidsskriftet Bedre Skole nr. 4 - 2015

Hele utgaven leser du elektronisk her

Gjennom reformen skal lærerne i folkeskolen få mer tid til å lede selve undervisningen. Skolebibliotekarene skal gis et enda tydeligere ansvar for pedagogikk og læring i den grunnskolen og skal i enda større grad enn tidligere bidra i undervisningen.

Den danske Skolelederforeningen er svært positiv til nyordningen, som er en del av den pågående folkeskolereformen.

– Vi hilser denne utviklingen velkommen. Nå skapes det et kraftsentrum på skolene, som er fleksibelt og kan gi støtte slik at lærerne i større grad kan konsentrere seg om konkrete undervisningsoppgaver, sier nestleder i Skolelederforeningen, Jørgen Mandrup Nielsen. Han understreker at forandringen er nødvendig ettersom lærerne etter reformen har fått en større arbeidsbelastning i form av mer undervisning.

Reformarbeidet er startet, og kommer til å løpe over flere år.

– Vi må være tålmodige. Reformen er den største forandringen av den danske folkeskolen på mange år, og kulturelt sett er det en stor forandringsprosess som både skoleleder, lærere, elever og skoleeiere må gå igjennom. På sikt er jeg likevel overbevist om at reformen kommer til å føre til bedre undervisning og at kunnskapsmålene blir enklere å nå, sier Jørgen Mandrup Nielsen.

 

Lærerne ønsker bibliotekarer i ny rolle

De danske lærerne ser fram til etableringen av de pedagogiske læringssentrene.

– Lærerne er faktisk svært positive til å få en bedre pedagogisk støtte og tilgang til en samlingsplass med pedagogisk verktøy. Det skaper bedre pedagogiske forutsetninger i skolen og lærerne får mer tid til å fokusere på undervisning, sier Bjørn Hansen, leder i Skole- og utdannelsespolitisk utvalg i Danmarks Lærerforening.

 

Nye samarbeidspartnere

Også representanter for de danske skolebibliotekene ser positivt på den nye samarbeidsformen.

– Veiledning om undervisning og vurdering er oppgaver som bibliotekarene får økt ansvar for. Oppgaven blir også å knyte aktuell og banebrytende forskning innenfor utdanning og pedagogikk nærmere til skolens virksomhet. Meningen er at aktuell forskning innenfor utdanningsrelaterte områder så tidlig som mulig skal komme skolen til nytte. Det hele oppleves som svært spennende, sier Birgitte Reidel, leder i foreningen Danmarks Skolebibliotekarer.

Benevnelsen skolebibliotek forsvinner og erstattes av pedagogisk læringssenter. Men tanken er at de fysiske skolebibliotekene fortsatt skal eksistere.

– I det minste i begynnelsen. På sikt kommer nok den tradisjonelle bibliotekvirksomheten til å bli sugd opp av den samlede undervisningen innenfor skolen. Kulturbegivenheter har allerede i lang tid vært et område der bibliotekene har funger som en aktiv kanal inn til skolen. Nå utvides denne satsingen til også andre områder. Retningslinjene bak den nye skolereformen peker på at vi skal skape sterkere kontaktflater og utvide samarbeidet med både næringslivet og foreningslivet.

 

Utdanningskrav

Birgitte Reidel mener at det kommer til å kreve tid før reformen kan få praktiske konsekvenser i den danske skoleundervisningen.

– Det vil være opp til den enkelte skolens ledelse å gjennomføre reformen, og det kan således variere fra skole til skole i hvilken grad den blir gjennomført. Men skolebibliotekarene brenner for sin nye yrkesrolle, og på sikt kommer det sikkert til å gi positive resultater med nye innlæringssentre. Skolebibliotekarene får en utvidet rolle når det gjelder å følge med på ha som skjer på det pedagogiske feltet og når det gjelder nytenkning og forskning.

Veilederrollen og vurderingskulturen innenfor grunnskolen må styrkes. Skolebibliotekarer i Danmark har som regel en lærerutdanning i bunn, ofte kombinert med bibliotekarutdanning.

– Det didaktiske fundamentet er viktig for å veilede andre og kritisk granske undervisning og læring. Derfor bør det stilles krav om lærerutdanning i reformen. Nå er det opp til hver skoleleder å bestemme hvem som passer til å bli medarbeider i de nye pedagogiske læringssentrene.

Det føres diskusjoner om man skal opprette en brukerportal som informasjonsbank og kanal for deling av administrative og praktiske metoder.

– Den er under arbeid, og dette blir en viktig mulighet for skoler til å kunne utveksle erfaringer og tips, sier Birgitte Reindel.

Powered by Labrador CMS