Regjeringen legger 50 millioner kroner på bordet og fortsetter rektorutdanningen fram til 2025. Ill.foto: dekok/Free images
Regjeringen legger 50 millioner kroner på bordet og fortsetter rektorutdanningen fram til 2025. Ill.foto: dekok/Free images

Setter av 50 millioner til å videreføre rektorutdanningen

– Skolene trenger ledere som er trygge i rollen sin, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Regjeringen vil derfor videreføre rektorutdanningen i fem nye år, fram til 2025.

Publisert

– Skoleledernes kompetanse er en av nøklene til å heve og utvikle kvaliteten i skolen. Skolen trenger ledere som er trygge i rollen sin, men også ledere som kan dyrke frem et profesjonsfellesskap som kommer elevene til gode, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. 

Han ser på rektorutdanningen som et viktig bidrag til å utvikle slike skoleledere. 

På spørsmål fra Utdanning om rektorutdanningen skal legges om i forbindelse med fagfornyelsen, får vi følgende svar på e-post fra Kunnskapsdepartement: "Det skjer ikke noen omlegging, men rektorutdanningen vil ta opp i seg de prosessene som er i gang." 

Tilbyderne av rektorutdanningen og partene i samarbeidsgruppen i kompetansestrategien «Kompetanse for kvalitet» mener det fortsatt er behov for et videreutdanningstilbud for skoleledere. 

– Det er en vurdering vi støtter opp om. Når vi viderefører rektorutdanningen for fem nye år, betyr det at enda flere skoleledere over hele landet får mulighet til å utvikle kompetanse sin. Det er positivt for skolene, og positivt for elevene, sier Sanner.  

Studentene ved landets rektorutdanninger er godt fornøyd med studietilbudet de får, men de er ikke like fornøyd med tilretteleggingen fra arbeidsgiver sin side.

 

50 millioner fordelt på ni studiesteder 

Siden oppstarten har 4200 skoleledere startet på rektorutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over tre semestre. Søkertallene til rektorutdanningen har de siste årene vært relativt stabile, med i overkant av 600 søkere hvert år. 

På spørsmål fra Utdanning om hvor mange penger som er satt av på budsjettet til denne satsingen svarer Kunnskapsdepartementet i en e-post til Utdanning: 

 – I 2019 er budsjettet for rektorutdanningen på ca. 50,5 millioner kroner. I tillegg er det budsjettert med ca. 29 millioner kroner til modulbasert videreutdanning for skoleledere. Dette er et videreutdanningstilbud til de som har fullført rektorutdanningen. 

Utdanning har også spurt hvilke institusjoner innen høyere utdanning som skal tilby studieplasser på rektorutdanningen fra neste høst. 

Det er sju tilbydere av rektorutdanningen fordelt på ni studiesteder i 2019/2020. 

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud til rektorer og andre skoleledere i grunnopplæring og videregående opplæring. Avdelingsledere og inspektører kan også søke. Formålet er at deltakerne skal lære mer om ledelse og utvikle lederskapet sitt. 

I 2017 ble rektorutdanningene evaluert. De aller fleste er meget fornøyd med utdanningen, men rektorene endrer i liten grad praksis etter endt utdanning.

 

Krevende å gjennomføre ved siden av jobb               

Delrapport 2 som evaluerer rektorutdanningen, gjennomført av NTNU, viser at det er krevende å gjennomføre rektorutdanningen ved siden av jobb. I rapporten heter det at rektorutdanningen oppleves som krevende å gjennomføre ved siden av arbeid, fordi det i relativt liten grad er tilrettelagt for deltagelse i form av frigjøring av tid.

Internasjonal forskning viser at effektive skolelederprogrammer kjennetegnes ved at de gir deltakerne anledning til å utvikle refleksjon, vise progresjon over tid og at det er satt av tid til egenutvikling. Utbytte kan derfor bli større dersom det tilrettelegges bedre for deltakelse. 

Evalueringen viser også at deltakerne vurderer kvaliteten på tilbudet som positivt, samt at den oppleves relevant for egen praksis. Mange sier de har forandret egen praksis som følge av utdanningen og endret sine forventninger til seg selv som ledere. Ved slutten av utdanningen har deltakernes vurdering av egen mestring økt betydelig. 

Sanner er fornøyd: 

– Evalueringen av rektorutdanningen viser at deltakerne er svært godt fornøyd. De opplever at kvaliteten på utdanningen er god, men det viktigste er at de sier at den er relevant for egen praksis. Mange svarer også at de har forandret egen praksis som følge av utdanningen, sier Sanner. 

Powered by Labrador CMS