– Vi er fornøyd med at saken nå er ferdigbehandlet, sier Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Arkivfoto: Kari Oliv Vedvik
– Vi er fornøyd med at saken nå er ferdigbehandlet, sier Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Arkivfoto: Kari Oliv Vedvik

– Økonomisk tilsyn med private barnehager er kommunenes ansvar

Det er bare unntaksvis at fylkesmannsembetet kommer til å gjøre tilsyn med private barnehager, fastholder Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Publisert

– Dere får medhold på nesten alle punkter i saken der dere krever tilbakebetaling fra Torshovhagen barnehage. Vil dere fastholde at summen skal tilbakebetales over to år?

Barnehagelovens paragraf 14a

 

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehage,

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

– Utdanningsdirektoratet opprettholder at kravet skal tilbakebetales over en periode på to år. Vi ser ingen grunn til å endre på dette, uttaler Grethe Hovde Parr til Utdanning.

Det opprinnelige vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus var et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner kroner. Utdanningsdirektoratet har slått fast at barnehageselskapet må betale tilbake 4,7 millioner kroner.

– Barnehagen er solgt etter at vedtaket ble fattet hos dere. Sender dere da kravet til den nye eieren, Læringsverkstedet?

– Kravet retter seg mot barnehagen som sådan. Hvem som eier barnehagen, er således ikke av betydning, sier Parr.

 

Flere millioner brukt lovstridig

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte økonomisk tilsyn med Torshovhagen barnehage i Oslo for årene 2015 og 2016. De fant at flere millioner kroner var brukt i strid med barnehageloven. De største summene gjaldt høye lønninger til de to eierne som daglig leder og styreleder, i tillegg til for høye husleiekostnader til et annet selskap i samme konsern.

 

 Les også: Fylkesmannen krever millioner fra privat barnehage

 

– Er dette vedtaket fra Udir en mal dere kommer til å bruke i lignende saker?

– Vi vil selvfølgelig se hen til denne rapporten i eventuelt nye tilsyn. Men vi gjør oppmerksom på at dette i utgangspunktet er en kommunal oppgave.

– Har du en kommentar til selve vedtaket?

– Vi tar klagebehandlingen til etterretning, er fornøyd med at saken nå er ferdigbehandlet, og at det er tatt stilling til noen omstendigheter på prinsipielt plan som kan få betydning for andre saker senere, om det er kommuner eller fylkesmenn som fører tilsyn, sier Parr.

 

Ressurskrevende

En spørreundersøkelse fra november i fjor viste at bare én prosent av de private barnehagene har hatt økonomisk tilsyn. I samme undersøkelse rapporterte kommunene at det er svært krevende å gjøre slike tilsyn.

Grethe Hovde Parr sier det økonomiske tilsynet med den ene barnehagen har vært arbeidskrevende. To personer har jobbet fulltid med tilsynet i halvannen måned. Hun har forståelse for at slike tilsyn kan være krevende i små kommuner, og at det ikke er noe mål å ha økonomisk tilsyn med alle private barnehager. Langt de fleste private barnehager driver også økonomisk ryddig.