Annonse

Intensjonen med barnehageloven er at tilskuddene og foreldrebetalingene skal komme barna til gode. Barnehagene kan ha et rimelig årsregnskap, men i stedet frykter jeg at det blir mer og mer «big business» innenfor sektoren, sier Audun Lysbakken. Foto: Marianne Ruud

Profittfrie barnehager opp på Stortinget

SV har fremmet et forslag om profittfrie barnehager som skal behandles i Stortinget i slutten av mai. Mens Høyre synes det er rimelig at eiere av barnehager skal kunne ta ut utbytte.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Utdanning har spurt Audun Lysbakken om hva han tenker om Utdannings tall, som viser at 25 barnehageselskaper står for en stor andel av det totale utbyttet, og at enkelte selskaper tar ut opp mot 5-10 prosent av inntektene i utbytte?

- Utbyttet er bare en del av det store bildet her. Når vi snakker om velferdsprofitt, så er vi opptatt av å stenge de ulike mulighetene som i dag finnes til å hente ut verdier som kommer fra skattebetalerne og foreldrebetaling. Gjentatte eksempler viser at det kan gjøres på mange forskjellige måter, og det er god grunn til å frykte at utbyttetallet ikke representerer de totale verdiene som hentes ut. Intensjonen med barnehageloven er at tilskuddene og foreldrebetalingene skal komme barna til gode. Barnehagene kan ha et rimelig årsregnskap, men i stedet frykter jeg at det blir mer og mer «big business» innenfor sektoren. Regjeringen aner ikke hvor mye barnehageselskapene tar ut i utbytte, sier Lysbakken til Utdanning. 

- 4 av 5 kroner av inntektene til barnehagene kommer fra tilskudd fra det offentlige, hvorfor skal man kunne ta utbytte fra selskaper som i all hovedsak får inntektene sine fra skattebetalerne, og hva tenker du om et utbytteforbud?

- Dette handler ikke bare om å kunne ta ut utbytte, men at mange kommersielle selskap også tar ut et skjult utbytte, for eksempel ved å gi skyhøye styrehonorar til seg selv, eller at ett selskap leier ut lokaler til et søsterselskap, som betaler leie over markedspris. Debatten må derfor omfavne mer enn et forbud. Vi ønsker å hindre at kommersielle aktører kan bli styrtrike på å ta fellesskapets penger fra barn i barnehagene, barnevernet og asylmottak.  

- Skattebetalernes penger skal komme barna i barnehagen til gode. Det står i loven. Derfor har SV fremmet et forslag om profittfrie barnehager som skal behandles i Stortinget i slutten av mai, og vi har stilt klare krav til eventuelt regjeringssamarbeid etter valget om at en ny regjering må stoppe kommersielle eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten. Jeg legger til grunn at alle partiene på Stortinget er enige om at lovens intensjon skal følges. Medieoppslagene, ikke minst reportasjene i dette bladet, sår sterk tvil om dette er tilfelle i dag. 

Lysbakken viser til Sverige, hvor et regjeringsoppnevnt utvalg har kommet med et forslag knyttet til avkastningen hos private velferdsaktører. Utvalget foreslår at avkastningen på operativ kapital i slike selskaper maksimalt kan være syv prosentpoeng over renten på statslån. Med operativ kapital menes de midlene som faktisk brukes i virksomheten.

- Slik blir det lettere å skille det fra penger som kommer fra offentlige tilskudd. Dette er en mulighet vi vil vurdere, men først og fremst vil vi ha gjennomslag for prinsippet om at offentlige penger i sin helhet skal komme barna til gode, sier Lysbakken.

 

Holdes i tøylene

- Kenneth T. Kjelsnes i Trondheim SV sier til Utdanning at man bør vurderer å forby kompliserte selskapsstrukturer i sektoren. Hva tenker du om det?

- AS-selskapene er en del av problemet. Ofte ordnes selskapene slik at det legges opp til å hente ut utbytte og fortjeneste. Det er mange gode ideer til hvordan selskaper skal holdes i tøylene, men først må vi sikre et flertall for at utfordringene med velferdsprofitt må tas tak i, så skal vi deretter gå grundig inn i hva som kan være egnede virkemidler, sier Lysbakken.

 

- SV landet til slutt i 2011 på at det er greit med utbytte, så lenge barnehagene ikke tar overpriser/betaler urimelige høye lønninger m.m. Nå vil dere forby profitt – det kan se ut til at partiet vingler noe i denne saken?

- Utgangspunktet for debatten i 2011 var å sørge for at fellesskapets midler kom barna til gode. Det som har endret seg siden da, er at stadig flere barnehager eies nå av færre, og utviklingen dreier seg i retning av store konserner. Jeg frykter at dette gjør det lettere for kommersielle eiere å ta ut store beløp som profitt og utbytte, sier Lysbakken.

 

Skal kunne ta ut utbytte

Utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Kristin Vinje, syns ikke det er urimelig at private barnehageeiere skal ta utbytte.

- Hva tenker du om Utdannings tall, som viser at 25 barnehageselskaper står for en stor andel av det totale utbyttet, og at enkelte selskaper tar ut opp mot 5-10 prosent av inntektene i utbytte?

- Jeg har ikke forutsetning for å gå inn og vurdere tall for enkelte barnehager, men det er ikke en såkalt utbyttefest i barnehagesektoren, slik enkelte motstandere av barnehageutbytte mener. Barnehageeiere har gått inn med kapital og arbeidskrefter, og da er det ikke urimelig, som også SV også tidligere mente, at de skal kunne ta ut utbytte for dette, sier Vinje.

Hun mener et utbytteforbud særlig vil ramme mange av de må barnehageeierne som tar ut moderate utbytter.

  

- 4 av 5 kroner av inntektene til barnehagene kommer fra tilskudd fra det offentlige, hvorfor skal man kunne ta utbytte fra selskaper som i all hovedsak får inntektene sine fra skattebetalerne?

- I barnehageloven går det klart frem at det kommunale tilskuddet og foreldrebetaling i de ikke-kommunale barnehagene skal komme barna til gode.Det viktigste for meg er at barnehagene følger loven og at barnehagene drives godt og gir et godt pedagogisk tilbud til barna. Det gjør de private barnehagene. Dersom noen samtidig klarer å ta ut et utbytte ser jeg ikke det som et problem, så lenge de overholder lover og regler. Vi må ikke glemme at de private barnehagene utgjør mer enn halvparten av alle barnehager og er en viktig grunn til at vi har et så godt barnehagetilbud i Norge. For meg er det ikke et problem, snarere et gode at vi har ulike aktører som kan bidra til innovasjon og mangfold i sektoren.

 

- Byråkrater i Ålesund kommune sier det er utfordrende å drive med tilsyn, bl.a. på grunn av kompliserte eierskapsstrukturer. Hva tenker du om å begrense mulighetene for barnehageaktører å kjøpe og selge tjenester av egne under/datterselskaper?

- Det er allerede egne regler for hvordan man skal forholde seg til handel med nærstående selskaper, og derfor er det viktig at kommunene har god innsikt i regelverket og kompetanse til å føre tilsyn med barnehagene.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!