Norge får kraftig kritikk i ny rapport fra OECD

I en fersk rapport stilles en alvorlig diagnose på Norge. Altfor mange unge nordmenn blir rekruttert til trygd og «naving» på grunn av frafall i skolen og manglende ferdigheter i lesing og regning, melder VG.

Det fastslår Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) i en rapport som legges frem i dag. Blant utfordringene OECD mener norske politikere bør være mest bekymret for, er en stadig voksende mengde unge mennesker som står utenfor arbeidslivet.

Organisasjonen peker på tolv faktafunn som gir alvorlig grunn til bekymring.

Disse sju punktene er noen av de viktigste:

1. Tilbakeføringen av uføretrygdede til arbeid er svært lav i Norge sammenlignet med andre land.

2. 10 prosent i arbeidsfør alder er på uføretrygd, samt fire prosent på arbeidsavklaring.

3. 400.000 voksne ligger på laveste nivå i lesing eller regning.

4. Frafallet i videregående opplæring og i høyere utdanning er stabilt høyt på rundt 30 prosent.

5. Ungdommens utdanningsvalg er ikke sammenfallende med arbeidslivets behov.

6. Norge er landet i OECD med høyest sykefravær.

7. Norge mangler en samordnet kompetanse-politikk.

Svake ferdigheter

I følge OECD er sykdomstegnene så mange og store at store deler av kompetansesystemet i Norge må endres.

Utdanningsdirektør Andreas Schleicher i OECD legger ikke fingrene i mellom i sin vurdering av det norske kompetanserikets tilstand:

- Selv om Norge har gode resultater innen ferdigheter for voksne, er det for mange voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. 400.000 befinner seg på det laveste nivået - eller under dette - i lesing eller regning, påpeker OECD-direktøren overfor VG.

Samtidig viser rapporten, med bakgrunn i blant annet Pisa-undersøkelsene, at unge nordmenn mellom 16 og 24 år gjør det svakere enn unge i mange andre land. Og for elever som dropper ut av skolen og i neste omgang blir trygdemottakere, er det vanskelig å komme inn i arbeidslivet.

Ta kompetansen i bruk

-Det finnes for mange eksempler på at folk med behov for å bedre sin kompetanse faller mellom to stoler. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Rapporten “OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway” er en diagnose av Norges kompetansepolitikk. Dette er første gang et OECD-prosjekt ser på hvordan ulike deler av kompetansepolitikken henger sammen.

Prosjektet er finansiert av fire norske departementer: Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. En av hovedutfordringene OECD retter til norske myndigheter, er hvordan vi skal få alle deler av forvaltningen, både på nasjonalt og lokalt nivå, til å virke godt sammen.

- Kompetanseutfordringene må også løses lokalt. Kompetanseutfordringene står sentralt i regjeringens arbeid for å modernisere offentlig sektor og i utviklingen av en ny regionalpolitikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

OECD peker på at Norge har et godt utgangspunkt med lav ledighet, høy deltakelse i arbeidsmarkedet og gode ferdigheter i befolkningen generelt. Allikevel har vi noen svakheter som må rettes opp for at bedrifter og offentlige virksomheter skal få tilgang til riktig kompetanse. 400 000 voksne har svake grunnleggende ferdigheter. Innvandrere er overrepresentert i denne gruppen.

- Regjeringen vil satse på tiltak rettet mot voksne med svak lesekompetanse og mangelfulle grunnleggende ferdigheter, og styrke voksenopplæringen, sier kunnskapsministeren i pressemeldingen.

Unge voksne i Norge gjør det ikke spesielt godt på undersøkelser av grunnleggende ferdigheter. Sammenlignet med andre land har vi relativt lav andel unge som presterer svært godt. OECD spør også om ungdommens utdanningsvalg er godt nok tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse.

OECD legger vekt på at bedre resultater vil kreve en felles innsats fra flere departementer. Denne rapporten er en ”diagnose”. Til sommeren kommer OECD med forslag til løsninger 

 

Powered by Labrador CMS