Advokat er overrasket over ansettelses-dommen i Høyesterett

– Høyesterett har med dette fraveket mer enn 10 år med fast praksis fra Sivilombudsmannen, sier advokat Ellen A. Gooderham om saken der Høyesterett slår fast at kommuner kan ansette ufaglærte foran faglærte i midlertidige stillinger.

Publisert

– Basert på rettskildebildet er jeg uenig i dommen og mener man skulle ha kastet ballen over til lovgiver for eventuelle endringer i det som må anses for å ha vært gjeldende forståelse av opplæringsloven i lang tid, sier Ellen A. Gooderham, som førte saken for Utdanningsforbundet.

Hun er overrasket over dommen.

– Høyesterett har delt seg i et flertall med tre mot to stemmer, altså minst mulig margin for domfellelse. Høyesterett har med dette fraveket mer enn 10 år med fast praksis fra Sivilombudsmannen, sier Gooderham til Utdanning.

– Det nye etter denne dommen er at det er klarlagt at arbeidsgiver har anledning til å se hen til personlig egnethet og ikke bare formell kompetanse ved fastleggingen av om en søker oppfyller kompetansekravene for en lærerstilling.

 

Ikke fritt frem

– Jeg vil imidlertid presisere at denne dommen ikke innebærer at det er fritt frem for arbeidsgiver å velge ufaglærte foran faglærte, og det er fortsatt kun anledning til å ansette ufaglærte i midlertidige stillinger, eller på vilkår av at påbegynt utdanning fullføres innen et gitt tidsrom. sier Gooderham til Utdanning.

Flertallet har i dommen uttalt at: «Jeg finner grunn til å presisere at denne forståelsen av opplæringslova § 10-6 jf. § 10-1, ikke innebærer at arbeidsgiveren står fritt i valget blant søkerne. (…) Vurderingen må være saklig, bygge på korrekt faktum og ikke være preget av utenforliggende hensyn. At søkeren etter en alminnelig kvalifikasjonsvurdering fremstår som dårligere egnet enn en annen, vil åpenbart ikke være tilstrekkelig.»

– Slik jeg leser dette er det kun i de tilfeller hvor arbeidsgiver kan godtgjøre at en formelt kvalifisert søker er uegnet at arbeidsgiver kan velge å tilsette en ukvalifisert søker i midlertidig stilling.

Da Gooderham førte saken var hun ansatt i advokatfirmaet Raugland, men i dag befinner hun seg i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

 

Handal er uenig i dommen

Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er uenig i dommen i Høyesterett og mener at denne saken ikke dreier seg om hvem som skal tilsettes, men hvem som skal kunne delta i utvelgelsesprosessen.

– Vi kommer til å jobbe opp mot lovgiver. Tidligere har lovgiver vært opptatt av å skjerpe kompetansekravene. Dommen kan bidra til å svekke dem, og det vil vi utfordre dem på, sier Handal til Utdanning.

– Vi vil ikke at personer som er uegnet, skal bli lærere, men er ikke enige i at en kommune skal kunne utelate en kvalifisert søker i ansettelsesprosessen fordi de på forhånd har vurdert søkeren som uegnet. Denne dommen sier at en kommune under gitte betingelser kan gjøre det, sier Handal, som mener dommen etterlater en del spørsmål som bør avklares.

Handal ber om tid til å sette seg inn i hele dommen og lover å komme med en lengre redegjørelse.

 

Hol-rådmannen er lettet

Det er Hol kommune som fikk medhold i Høyesterett i at de kunne tilsette en ufaglært foran en som hadde lærerutdanning, i en midlertidig stilling. Rådmann i Hol kommune, Lars Ole Skogen, er lettet over dommen.

– Men jeg vil understreke at vi i Hol kommune er enige i at kompetanse er viktig. Det denne saken gikk på var at vi ønsket å tilsette den personen som var mest kompetent til å utøve jobben, der også personenes skikkethet ble vurdert som en del av kompetansen. Vi snakker om et utvidet kompetansebegrep, sier Skogen til Utdanning.

– Hvem skal vurdere om en person er skikket?

– I utgangspunktet er de som har fullført lærerutdanning vurdert som skikket av de som har gitt han eller henne utdanningen, men ting kan endre seg. Jeg mener at det må være arbeidsgiver som skal ansette som må vurdere om personen er egent for jobben.

– Er ikke formell utdannelse viktig?

– Jo for all del. Det er viktig å understeke at opplæringsloven er en rettighetslov for elevene. De skal ha den undervisningen de har krav på, det er viktigst. Opplæringsloven er ikke en arbeidsvernlov for lærere.

– Har saken vært belastende?

– Sånne saker er aldri hyggelige og ikke bra for omdømme. Det var en lettelse at den nå er avgjort i vår favør, og avgjørelsen er også av stor betydning alle kommunene i Norge som tilsettingsmyndighet. Vi kommer fortsatt til å bestrebe oss på å ansette de med best kompetanse, sier Skogen.

Powered by Labrador CMS