Skal vi lykkes med fagfornyelsen, må arbeidsgruppen se på det totale omfanget av arbeidsoppgaver skoleledere og lærere er pålagt i hverdagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Marianne Ruud
Skal vi lykkes med fagfornyelsen, må arbeidsgruppen se på det totale omfanget av arbeidsoppgaver skoleledere og lærere er pålagt i hverdagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Marianne Ruud

– Ny teknologi kan fange tidstyver

– Innføring av ny teknologi er en måte skoleledere og lærere kan få frigjort tid på, sier Jan Tore Sanner til Utdanning. Han mener dessuten at KS må involvere seg i lokal jakt på tidstyver.

Publisert

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ser et behov for nok en gjennomgang av hva lærere og skoleledere bruker arbeidstiden sin til. Derfor skal en ny arbeidsgruppe nå møtes i Kunnskapsdepartementet to til tre ganger i året.

– Det nye nå er at dette ikke er et prosjekt eller et oppdrag der det skal leveres en sluttrapport. Jakten på tidstyver, blir med den nye arbeidsgruppen en kontinuerlig oppgave, sier Sanner.

 

Hva samfunnet krever av skolen

– Dette er ikke første gang Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå skolelederes og læreres tidsbruk. En rapport om dette ble levert både i 2009 og i 2014. Hvorfor er det behov for nok en arbeidsgruppe?

– Det er helt riktig at dette ikke er første gang tidsbruken gjennomgås. Det er heller ikke første gang jeg som statsråd setter i gang en jakt på tidstyver. Da jeg var kommunal- og moderniseringsminister satte vi i gang et prosjekt med å finne tidstyver i hele staten, både interne og eksterne, sier han.

– Hva er arbeidsgruppens viktigste jobb?

– Arbeidsgruppens mål er å frigjøre handlingsrom slik at skoleledere og lærere får mer tid til den viktigste delen av jobben, den som går på elevenes læring. For å få dette til, involverer vi nå organisasjonene, fylkesmennene, utdanningsdirektoratet, skoleeier og Elevorganisasjonen.

Sanner understreker at det skal jaktes på tidstyver både internt og eksternt. Det å se på hva samfunnet krever av skolen, blir også en viktig oppgave for arbeidsgruppen.

– Skal arbeidsgruppen jakte på tidstyver i forbindelse med fagfornyelsen?

– Ja det blir en viktig oppgave. Både skoleledere og lærere peker ofte på at de stadig får nye oppgaver på toppen av alt det andre, men at ingenting løftes ut. Skal vi lykkes med fagfornyelsen, må arbeidsgruppen derfor se på det totale omfanget av arbeidsoppgaver skoleledere og lærere er pålagt i hverdagen, sier Sanner.

 

– KS må involvere seg jakten

– Det stilles stadig nye dokumentasjonskrav til skolene både nasjonalt og lokalt. Hva bør ut?

– Jeg skal ikke påta meg arbeidsgruppens jobb. Det spørsmålet må de svare på. Grunnen til at arbeidsgruppen er så bredt sammensatt, er at vi mener alle nivåer må involveres dersom vi skal oppnå resultater. Jeg forventer blant annet at KS som arbeidsgiverrepresentant involverer seg jakten på tidstyver både på lokalt og nasjonalt plan, sier Sanner.

– Kunnskapsdepartementet skal innkalle til møter 2–3 ganger i året. Har Kunnskapsdepartementet ansvaret også ansvar for hvilke tiltak som skal gjennomføres?

– Kunnskapsdepartementet har det administrative ansvaret. Samtidig vil jeg som statsråd involvere meg i arbeidet og delta på møter med arbeidsgruppen når det er behov for det, sier Sanner.

– Tidligere har tidsbruksutvalgene også gjennomgått lover og regler på utdanningsfeltet. Skal den nye arbeidsgruppen foreta en gjennomgang av lover og regelverk?

– Regjeringen har nedsatt Opplæringslovutvalget, så dersom arbeidsgruppen har synspunkter på lover og regelverk, må arbeidsgruppens synspunkter koordineres med lovutvalgsarbeidet. Det vil være naturlig at Kunnskapsdepartementet foretar en slik koordinering, sier Sanner.

 

– Merarbeid i starten

Opplæringslovutvalget har fått i oppgave å se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget ble nedsatt 22. september 2017 og skal levere forslag til et nytt regelverk innen 1. desember 2019.

– For Utdanningsforbundets medlemmer er lærernormen en viktig faktor i arbeidet med å frigjøre tid. I medlemsundersøkelsen blir det understreket at man må passe på at normen oppfylles.

– Arbeidet med å oppfylle lærernormen kan nok by på noe merarbeid nå i starten, men vi følger selvsagt med på dette. Rapportering til GSI-statistikken vil vise oss hvordan vi ligger an, sier Sanner.

– Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse viser at skoleledere ønsker seg mer tid til pedagogisk ledelse.

– Jeg skal ikke fortelle skoleledere hvordan de bør legge opp arbeidsdagen sin, men jeg mener arbeidsgruppene bør gå igjennom hvilke regler og rutiner de er pålagt å følge med tanke på hva som kan gjøres for å frigjøre tid til ulike oppgaver.

– Regionreformen har medført mye jobb for tillitsvalgte i forbindelse med sammenslåingsprosessene. Hva tenker du om det?

- Dette er i den fasen vi er i nå. På lengre sikt vil regionene kunne samordne seg bedre. Det er til nytte for både skoleledere, lærere og elever, sier Sanner.