KRLE: Feil fokus!

Vi frykter at innføringen av en ekstra K i fagnavnet og nye prosentkrav knyttet til fagets innholdskomponenter, vil kunne skade kristendommens plass i skolen.

  • Hallgeir Elstad er professor dr. theol. Og leiar av Fagrådet

Uttalelse fra Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap:

De nasjonale fagrådene, etablert av UHR som samarbeidsorganer for de faglige grunnenhetene ved universitetenes fakulteter og andre høgre læresteder, skal ifølge sitt mandat drøfte og uttale seg bl.a. om «fagets stilling i skolen, herunder skolens fagplaner». (Reglement for nasjonale fagråd, §2)

Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap drøftet på sitt møte 08.05.14 situasjonen for fagfeltet religion, livssyn og etikk i grunnskolen og lærerutdanningene, der det i seinere tid har skjedd eller planlegges endringer som kan gi alvorlige følger for kunnskapsområdet.

KRLE i grunnskolen er et feilspor

Regjeringen og KrF vil gi grunnskolens religions- og livssynsfag nytt navn og innføre faste prosentsatser for kristendomsdelen av faget. Navnet skal endres fra RLE (religion, livssyn og etikk) til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), og innholdet av kristendomskunnskap i faget skal ligge på 55%. Men i dagens RLE-fag er kristendommen godt dekket: Fagplanen sier at den skal ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet, i tillegg til at inndelingen i hovedområder faktisk innebærer at den har like mye plass som de andre religionene og livssynene til sammen.

Vi frykter at innføringen av en ekstra K i fagnavnet og nye prosentkrav knyttet til fagets innholdskomponenter, vil kunne skade kristendommens plass i skolen, da både det symbolske i navneendringen og økt satsing på kristendom i forhold til andre religioner og livssyn kan framprovosere økt fritak. Færre vil da få den kristendomskunnskapen som KrF og regjeringen vil styrke. Dessuten frykter vi at innføringen vil kunne føre til en ødeleggende skyttergravskrig, i stedet for fortsatt utvikling av et robust fag med bred tillit, som gir alle elever nødvendig kompetanse om religion, livssyn og etikk i en stadig mer mangfoldig verden.

Fokus må flyttes til lærerutdanningen

Norge fikk ny lærerutdanning i 2010. Da ble RLE fjernet som obligatorisk i denne utdanningen og gjort til et valgfag. Dette er et paradoks i vårt flerkulturelle samfunn, der religion og livssyn får økende aktualitet og gjør det livsnødvendig å bekjempe fordommer med faglighet. Den flerkulturelle norske skolen og dens elever trenger lærere som forstår det livstolkingsmangfoldige samfunnet og de kravene dette stiller til sine lærere. Dersom RLE blir KRLE, vil det også kunne føre til at færre studenter vil finne det interessant å velge faget, og vi får færre lærere som er kvalifiserte til å undervise om ulike religioner og livssyn – inkludert kristendommen.

Det den norske skolen trenger, er en innsats fra politikerne for å få fagfeltet religion, livssyn og etikk inn som en obligatorisk del av utdanningen for alle lærerstudenter. Dette er verdt en kamp – noe nye prosenter og bokstaver ikke er.

 

Powered by Labrador CMS