Ekstra renhold dekkes ulikt i de forskjellige kommunene.
Ekstra renhold dekkes ulikt i de forskjellige kommunene.

Bergen forskutterer 12,5 millioner korona-kroner til private barnehager

Bergen kommune forskutterer ekstrautbetalinger til de private barnehagene for merkostnader de har til vikarer og renhold i korona-tiden. Også i Oslo har private barnehager fått ekstra bevilgninger.

Publisert Sist oppdatert

– Bergen kommune har i dialog med PBL Bergen utbetalt en koronakompenasjon, i form av en sats for små og store barn, til alle private barnehage for å dekke de ekstrakostnadene de private barnehagene har til vikarer og ekstra renhold, sier økonomisjef i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett, Christian Fredrik Hjemmen.

Totalt har de forskuttert om lag 12,5 millioner kroner.

– Dette beløpet kan endre seg når vi ved årsslutt i år ser den endelige sluttregningen på merutgifter i de kommunale barnehagene, sier Hjemmen.

Skjulte kostnader

Satsene kommunen har brukt for å beregne tilskuddene utgjør 1651 kr for små barn og 917 kr for store barn, og baserer seg på at merutgiftene til vikarer og ekstra renhold i kommunale barnehager som følge av korona, totalt vil beløpe seg til 5,5 mill. kroner i 2020.

– Nå har vi jo startet nytt barnehage- og skoleår på gult nivå, og vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare, så derfor er dette et foreløpig anslag. Koronakompensasjonen er dermed en forskuttering av den effekten merutgiftene som koronatiltakene medfører, vil ha på tilskuddssatsen for 2022, sier Hjemmen.

Bergen har ikke spart på andre poster for å finansiere ekstra hygienetiltak i barnehager og skoler.

– Så langt har vi brukt om lag 3 millioner kroner til ekstra renhold på skole og litt under det halve, altså anslagsvis 1,2 mill. kroner, i de kommunale barnehagene. Dette er direkte kostnader knyttet til renhold.

– For barnehage ligger det nok i tillegg «skjulte» kostnader i form av at det i mange barnehager er de ansatte som utfører en del av de smitteverntiltakene, sier Hjemmen.

Hvilke kostnader de private barnehagene har hatt til det samme vet ikke økonomisjefen.

50 millioner ekstra

– De største ekstrautgiftene vi har i barnehage og skole er definitivt vikarutgifter. Koronakompensasjonen nevnt over baserer seg på totale merutgifter til vikarer i kommunale barnehager på om lag 4 mill. kroner. Vikarkostnadene i skole utgjør anslagsvis 15 mill. kroner, forteller Hjemmen.

Totalt har Bergen kommuner avsatt 50 millioner kroner til koronarelaterte utgifter i barnehage og skole i 2020.

– Disse skal blant annet dekke ekstra vikarutgifter i barnehage og skole, men i hovedsak blir disse midlene brukt på ekstratiltak innenfor norskopplæring og undervisning i fremmedspråk, spesialpedagogiske tjenester og kjøp av digitale og andre hjelpemidler, forklarer økonomisjefen.

Ekstra støtte også i Oslo

I Oslo kommune har de ingen total oversikt over utgifter til hygienetiltak for skoler og barnehager.

– Skolene og barnehagene fører slike utgifter på eget prosjektnummer, men foreløpig har det ikke vært noen samlet rapportering til byrådet om dette, opplyser Karin Steenstrup som er kommunikasjonsrådgiver hos Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Et anslag for de kommunale barnehagene kan tyde på at merutgiftene i perioden april til juni var rundt 20 millioner kroner. Dette er i hovedsak utgifter til vikarer, overtid for ansatte og renhold.

Også Oslo kommune har fulgt anbefalingene fra KS og PBL om samtidig finansiering av de kommunale og private barnehagene når det kommer til korona-relatert støtte.

Til sammen får de private barnehagene økt tilskudd på i overkant av 5 millioner kroner.

2,9 millioner er beregnet ut i fra hva utgiftsøkningen i kommune barnehager ville føre til av økt til skudd til private barnehager.

I tillegg har de private barnehagene som holdt åpent på "røde dager" i påsken fått dekket de merutgiftene det forårsaket.

– I perioden med redusert åpningstid ga vi også ekstra tilskudd til private barnehager som etablerte et utvidet tilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske yrker. Tilskuddet skulle gå til å dekke økte bemanningskostnader, forklarer Karin Steenstrup.

Utdanningsnytt har også forespurt Utdanningsetaten om hva de har hatt av ekstrautgifter i skolene i Oslo. De har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.

Ekstra renhold

I Trondheim har Trondheim eiendom avdeling Renhold, fått bevilget 4 millioner kroner for merarbeid i forbindelse med korona. Disse midlene blir i hovedsak brukt til ekstra bemanning og forbruksmateriell sånn som desinfeksjonsmidler, papir, såpeforbruk og lignende opplyser Per-Tore Støen, direktør i Trondheim Eiendom.

– Renholdsavdelingen har i perioder omdisponert sine renholdere til prioriterte tjenester innenfor helseområdet. Vi anslår at merforbruket på skole og barnehageområde utgjør cirka én av de fire millionene, sier Støen.

– Ekstramidlene er fordelt for resten av året og vi mener at dette skal holde dersom det ikke skjer drastiske endringer fremover.

Trondheim kommune har ikke betalt ut ekstramidler til de private barnehagene.

I den første utgaven av denne saken stod det, slik Oslo kommune hadde oppgitt til journalisten, at det ikke ble forskuttert noe til de private barnehagene i hovedstaden. Onsdag kom imidlertid kommunen med nye opplysninger om at det likevel var betalt ut korona-støtte også til private barnehager.

Powered by Labrador CMS