Tusen elever forsvant på ett år

4018 elever segregeres ut i spesialavdelinger ifølge årets tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er i så fall tusen færre elever enn i fjor. – Riktigere tall i år, mener Utdanningsdirektoratet.

I fjor kartla ikke Utdanningsdirektoratet gjennom Grunnskolens informasjonssystem (GSI) antallet elever som tas ut i forsterkede avdelinger – det vil si egne spesialgrupper hvor elever har fast tilhørighet, noe som også inkluderer spesialskoler.

Utdannings kartlegging
Utdanning var gjennom et halvt års arbeid i kontakt med samtlige av de 479 skolene som rapporterte til GSI at de hadde forsterket avdeling på sin skole høsten 2011. Kartleggingen viste:

  • Over 5000 elever var tatt ut i egne spesialskoler eller spesialgrupper på fast basis (forsterket avdeling).
  • 170 skoler hadde 10 elever eller mer i en forsterket avdeling. Det utgjorde rundt 4000 av de 5000 elevene.
  • Rundt 80 av de forsterkede avdelingene er rene spesialskoler.
  • Over 40 av de 479 skolene hadde feilrapportert at de hadde en forsterket avdeling.

 

GSI-tallene 2012/2013:

  • 4018 elever er i egen fast avdeling for spesialundervisning (forsterket avdeling).
  • 373 skoler oppgir at de har elever i en slik avdeling.
  • 209 av disse forsterkede avdelingene har flere enn 5 elever.

 

GSIs definisjon av «fast avdeling for spesialundervisning» (i fjor kalt forsterket avdeling):
Både egne skoler for spesialundervisning (ofte kalt spesialskoler) og skoler med egen avdeling for spesialundervisning, faller innunder kategorien. Elevene kan delta i ordinære grupper/klasser i enkelte fag eller tema, men har sin faste tilhørighet i avdelingen.

Bladet Utdanning gjennomførte derfor en omfattende kartlegging av de forsterkede avdelingene for å finne ut hvor mange elever som gikk der, hva slags type elever det var, og hva slags tilbud de fikk (se faktaboks). Kartleggingen avdekket at over 5000 grunnskoleelever i Norge er segregert ut av normalklassen på fast basis, og flere sentrale forskere mente myndighetenes inkluderingsideologi hadde spilt falitt.

Les: Dobling av antall elever utenfor normalskolen

Les: - Myndighetene svikter

Tusen færre enn i fjor

I år har GSI selv kartlagt antall elever i forsterkede avdelinger, og deres tall viser at 4018 grunnskoleelever går i slike spesialavdelinger dette skoleåret.

Med utgangspunkt i Utdannings kartlegging er det hele tusen elever færre enn i fjor. Hvor har disse elevene tatt veien?

- GSI-tallene er selvrapporterte tall fra skolene og skoleeierne. Det er viktig å være klar over. Det er dermed forskjellige årsaker til at det kan være feil i denne rapporteringen, men vi har gode kvalitetssikringsrutiner for å fange opp dette, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet og leder av avdelingen for statistikk.

- Hva slags kvalitetssikring er det når det kommer til antall elever i faste spesialavdelinger?

- Vi har som en del av innsamlingsrutinene vært i kontakt med alle de skolene som oppga at de hadde forsterket avdeling i fjorårets rapportering, og som ikke har rapport en slik forsterket avdeling i år. De har så beskrevet hvorfor de ikke har rapportert inn i år, sier Digre.

- Og hva har de svart da?

- Noen har lagt ned sine forsterkede avdelinger, mens andre hadde misforstått hva som lå i begrepet forsterket avdeling og dermed hadde de feilrapportert i fjorårets GSI, sier Digre.

Her finner du de nye GSI-tallene og analyse fra Utdanningsdirektoratet.

 

Tror ikke på underrapportering

- I fjor rapporterte 479 skoler inn at de hadde forsterket avdeling, i år var det kun 373 skoler som rapporterte dette – hvorfor det?

- Tallet fra i fjor kan man stille spørsmål ved. Begrepet forsterket avdeling var da nytt for skolene, og det tar tid å innarbeide en forståelse for nye begreper. Så vi mener vi har et riktigere tall i år, sier Digre.

- I fjor ble det altså overrapportert fra en del skoler – hva med muligheten for underrapportering?

- Vi må forholde oss til de tallene skolene og skoleeierne rapporterer inn til oss. Vi har ikke grunnlag for å tro at det er en underrapportering, sier Digre.

- Utdannings kartlegging, hvor vi var i direkte kontakt med alle skolene som rapporterte inn forsterkede avdelinger, viste at over 5000 elever var i slike avdelinger – tusen flere enn GSI-tallene fra i år. Flere sentrale forskere, blant annet Thomas Nordahl, har kommentert antallet på 5000 med at det etter deres mening i alle fall ikke er et for høyt anslag, heller for lavt, fordi skoler vegrer seg for å rapportere inn slike avdelinger fordi de er «politisk ukorrekte». Hvorfor tror dere ikke det forekommer underrapportering når dette tross alt er basert på selvrapport fra skolene?

- Vi har verken mulighet eller ressurser til å fange opp en eventuell underrapportering. Da må vi i så fall kontakte alle skolene i Norge. Vi tror vårt tall på 4018 elever er et riktigere tall. Vi må uansett stole på tallene vi får rapportert fra skolene selv, sier Digre.

 

Her finner du [LENKE].

*Denne saken ble korrigert 12. februar 2013: Utdannings kartlegging var basert på en liste fra Utdanningsdirektoratet over 479 skoler som hadde rapportert i GSI i 2011 at de hadde forsterket avdeling. Senere fikk Utdanning en ny liste fra Utdanningsdirektoratet som besto av 512 skoler, og dette ble da oppfattet som en oppdatert liste – derfor har Utdanning omtalt dette som den sist oppdaterte lista fra direktoratet. Utdanningsdirektoratet har nå presisert at det er lista med 479 skoler som er den siste og riktig oppdaterte lista. Derfor har vi endret dette tallet saken slik at dette blir fremstilt riktig. Denne endringen påvirker ikke antallet elever som «forsvant», så det er fortsatt rundt 1000 elever.

Powered by Labrador CMS